Na temelju članka 12. stavak (4) Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06) i članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE PROMJENLJIVIH

ČLANOVA POVJERENSTVA ZA KONCESIJE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za promjenljive članove Povjerenstva za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za koncesije), koji su imenovani Rješenjem federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, broj 05-34-205/19 od 05.02.2019. godine, sa liste kandidata za odabir dva promjenljiva člana u Povjerenstvo za koncesije, utvrđene rješenjem, broj 01-02-1518/18 od 12.11.2018. godine, Općinskog vijeća Tomislavgrad, u postupku dodjele koncesije za izgradnju crpne hidroelektrane (CHE) Vrilo 66 MW, na rijeci Šujici, Općina Tomislavgrad.

 

 

II

 

 

Promjenljivim članovima iz točke I ove odluke: Zdravku Krišti, dipl. ing. grad. i Nedžadu Nuhiću, dipl. occ, za rad u Povjerenstvu za koncesije, utvrđuje se visina novčane naknade u iznosu od po 200,00 KM po održanom sastanku.

 

 

III

 

 

Isplata novčanih naknada, iz točke II ove odluke, će otpočeti stupanjem na snagu ove odluke i vršit će se do dana okončanja postupka po predmetu samoinicijativne ponude za dodjelu koncesije za izgradnju crpne hidroelektrane (CHE) Vrilo 66 MW, na rijeci Šujici, Općina Tomislavgrad.

 

 

IV

 

 

Sredstva za isplatu novčane naknade promjenljivih članova Povjerenstva za koncesije osiguravaju se iz proračuna Općine Tomislavgrad, sukladno članku 15. stavak (1) Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06).

 

 

V

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Povjerenstvo za koncesije i Općina Tomislavgrad, svatko u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 366/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.