Na osnovu člana 12. stav (4) Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06) i člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva energije,

rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE PROMJENLJIVIH

ČLANOVA KOMISIJE ZA KONCESIJE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za promjenljive članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija za koncesije), koji su imenovani Rješenjem federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, broj 05-34-205/19 od 05.02.2019. godine, sa liste kandidata za odabir dva promjenljiva člana u Komisiju za koncesije, utvrđena rješenjem, broj 01-02-1518/18 od 12.11.2018. godine, Općinskog vijeća Tomislavgrad, u postupku dodjele koncesije za "izgradnju pumpne hidroelektrane (PHE) Vrilo 66 MW, na rijeci Šujici, Općina Tomislavgrad.

 

 

II

 

 

Promjenljivim članovima iz tačke I ove odluke: Zdravku Krišti, dipl. ing. grad. i Nedžadu Nuhiću, dipl. oec, za rad u Komisiji za koncesije, utvrđuje se visina novčane naknade u iznosu od po 200,00 KM po održanom sastanku.

 

 

III

 

 

Isplata novčanih naknada, iz tačke II ove odluke, će otpočeti stupanjem na snagu ove odluke i vršit će se do dana okončanja postupka po predmetu samoinicijativne ponude za dodjelu koncesije za izgradnju pumpne hidroelektrane (PHE) Vrilo 66 MW, na rijeci Šujici, Općina Tomislavgrad.

 

 

IV

 

 

Sredstva za isplatu novčane naknade promjenljivih članova Komisije za koncesije osiguravaju se iz budžeta Općine Tomi­slavgrad, u skladu sa članom 15. stav (1) Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06).

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Komisija za konce­sije i Općina Tomislavgrad, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 366/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.