Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRENOSU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH TEMELJEM

TAKSE ZA IZMIRENJE DUGA RUSKOJ FEDERACIJI

ZA ISPORUKU PRIRODNOG PLINA U RAZDOBLJU

1992.-1995. GODINA, PLANIRANIH U RAZDJELU 17.

PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE NA POZICIJI

"TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI -

SUBVENCIJE JAVNIM PODUZEĆIMA -

ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ZA PLAĆANJE

TAKSE GASPROM EXPORT-u MOSKVA"

 

 

I

 

 

Ovom odlukom propisuje se prenos sredstava prikupljenih temeljem takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u razdoblju 1992.-1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva", ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM, koja su planirana u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ekonomskom kodu 614 400 "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva", "Izvor 30 - Namjenski prihod", utrošiti će se sukladno Odluci o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina u razdoblju 1992.-1995. godina ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/09, 28/09, 16/14 i 42/15).

 

 

III

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar Ministarstva kod prenosa sredstava koja se prikupljaju temeljem takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina u razdoblju 1992.-1995. godina na namjenskom depozimom računu Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, broj 1020500000106698, sa oznakom vrste prihoda 722115, broj općine 77, proračunskom organizacijom 1701001, core broj 1900154200, i imenovati Povjerenstvo za praćenje namjenskog utroška sredstava.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će davati naloge Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija da sa posebnog transakcijskog računa za gospodarsko društvo "Energoinvest" d.d. Sarajevo otvorenog u Union banci d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gaspromu exportu Moskva, broj 102-050-0000107571, izvrši prebacivanje raspoloživih sredstava na transakcijski račun gospodarskog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo, račun za posebne namjene, broj 1011010000626074, otvorenog kod Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, na ime plaćanja takse ruskom isporučiocu prirodnog plina "GAZPROM EXPORT" LLC, ST. PETER-SBURG, RUSIJA.

 

 

IV

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se, Federalno mini­starstvo energije, rudarstva i industrije. Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i gospodarsko društvo "Energoinvest" d.d. Sarajevo, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izvješća Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 365/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.