Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRENOSU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU

TAKSE ZA IZMIRENJE DUGA RUSKOJ FEDERACIJI ZA

ISPORUKU PRIRODNOG GASA U PERIODU 1992.-

1995. GODINA, PLANIRANIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA

2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE NA POZICIJI

"TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI -

SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA -

ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ZA PLAĆANJE

TAKSE GASPROM EXPORT-u MOSKVA"

 

 

I

 

 

Ovom odlukom propisuje se prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva", ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM, koja su planirana u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ekonomskom kodu 614 400 "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva", "Izvor 30 - Namjenski prihod", utrošiti će se u skladu sa Odlukom o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/09,28/09,16/14 i 42/15).

 

 

III

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar Ministarstva kod prenosa sredstava koja se prikupljaju po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina na namjenskom depozitnom računu Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine broj 1020500000106698, sa oznakom vrste prihoda 722115, broj opštine 77, budžetskom organizacijom 1701001, core broj 1900154200, i imenovati Komisiju za praćenje namjenskog utroška sredstava.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će davati naloge Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija da sa posebnog transakcijskog računa za privredno društvo "Energoinvest" d.d. Sarajevo otvorenog u Union banci d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gaspromu exportu Moskva, broj 102-050-0000107571, izvrši prebacivanje raspoloživih sredstava na transakcijski račun privrednog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo, račun za posebne namjene, broj 1011010000626074, otvorenog kod Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, na ime plaćanja takse ruskom isporučiocu prirodnog gasa "GAZPROM EXPORT" LLC, ST. PETERSBURG, RUSIJA.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se, Federalno ministar­stvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i privredno društvo "Energoinvest" d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izvještaje Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 365/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.