Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA

SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17.

PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE TEKUĆI

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA ZA

POTPORU GOSPODARSKOJ/PRIVREDNOJ KOMORI

FEDERACIJE BiH ZA UČEŠĆE I ORGANIZIRANJE

SAJMOVA

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na Plan utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine" za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za potporu Gospodarskoj/Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine za učešće i organiziranje sajmova (u daljem tekstu: Plan), u iznosu od 150.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Plan iz točke I ove odluke, nalazi se u privitku ove odluke i čini njen sastavni dio.

 

 

III

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke odobravaju se kao grant sredstva Gospodarskoj/Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine za potporu u učešću i organizaciji sajmova.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa Gospodarskom/Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine zaključiti Ugovor o dodjeli grant sredstava, kojim će definirati prava i obveze ugovornih strana.

Odobrena sredstva u iznosu od 150.000,00 KM će se uplatiti na račun Gospodarske/Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

V

 

 

U svrhu kontrole utroška sredstava Gospodarska/Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine dužna je dostaviti izviješće o namjenskom utrošku sredstava Vladi Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izviješća Federalnom ministarstvu financija/finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH'1, broj 11/19).

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo financija/finansija i Gospodarska/Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 364/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.