Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA

SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE,

RUDARSTVA I INDUSTRIJE TEKUĆI TRANSFERI

NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA ZA PODRŠKU

PRIVREDNOJ/GOSPODARSKOJ KOMORI

FEDERACIJE BiH ZA UČEŠĆE I ORGANIZIRANJE

SAJMOVA

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Plan utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za podršku Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine za učešće i organiziranje sajmova" (u daljem tekstu: Plan), u iznosu od 150.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Plan iz lačke I ove odluke, nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

 

 

III

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke odobravaju se kao grant sredstva Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine za podršku u učešću i organizaciji sajmova.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine zaključiti Ugovor o dodjeli grant sredstava, kojim će definisati prava i obaveze ugovornih strana.

Odobrena sredstva u iznosu od  150.000,00 KM će se uplatiti na račun  Privredne/Gospodarske  komore  Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

V

 

 

U svrhu kontrole utroška sredstava Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine dužna je dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Vladi Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izvještaje Federalnom ministarstvu finansija/finan­cija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija/financija i Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 364/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.