Na temelju čl. 36. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM RAZINAMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA NP UNA" UTVRĐENOG

PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava utvrđenih na poziciji 614100 Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima -Transfer za NP "Una", razdjel 61. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sredstva iz točke I ove odluke utvrđena su u ukupnom iznosu 500.000,00 KM (slovima: petstotinatisuća konvertibilnih maraka).

 

 

III

 

 

Sredstva iz točke II ove odluke dodijelit će se Javnom poduzeću Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać, za financiranje troškova za rad i funkcioniranje Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma sklopit će ugovor o namjenskom prijenosu sredstava na transakcijski račun Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać. Javno poduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać, dodijeljena sredstva utrošit će u skladu sa Planom i programom koji je usvojilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

 

 

V

 

 

O utrošenim sredstvima iz točke II ove odluke, Federalno ministarstvo okoliša i turizma će tromjesečno izvještavati Fede­ralno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 363/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.