Na osnovu čl. 36. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi,

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I

FONDOVIMA - TRANSFER ZA NP UNA" UTVRĐENOG

BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

OKOLIŠA I TURIZMA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava utvrđenih na poziciji 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za NP "Una", razdjel 61. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sredstva iz tačke I ove odluke utvrđena su u ukupnom iznosu 500.000,00 KM (slovima: petstotinahiljada konvertibilnih maraka).

 

 

III

 

 

Sredstva iz tačke II ove odluke dodijelit će se Javnom preduzeću Nacionalni park "Una".d.o.o. Bihać, za fmansiranje troškova za rad i funkcioniranje Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma sklopit će ugovor o namjenskom prijenosu sredstava na transakcijski račun Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać. Javno preduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać, dodijeljena sredstva utrošit će u skladu sa Planom i programom koji je usvojilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

 

 

V

 

 

O utrošenim sredstvima iz tačke II ove odluke, Federalno ministarstvo okoliša i turizma će tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo okoliša i turizma svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 363/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.