Na temelju članka 30. stavak (1) i članka 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-osiobodifačkog rata,- Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi.

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - TRANSFER SAVEZU LOGORAŠA

BiH", "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAMA - TRANSFER HRVATSKOJ

UDRUZI LOGORAŠA DOMOVINSKOG RATA U BiH" I

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAMA - TRANSFER IDA -

ISTRAŽIVAČKO DOKUMENTACIONIH AKTIVNOSTI I

ZAŠTITA ŽRTAVA SVJEDOKA GENOCIDA"

UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I

INVALIDA DOMOVINSKOG RATA/ FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA

ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava za: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Savezu logoraša BiH", ekonomski kod 614300; "Tekući transferi neprofitnim organi­zacijama - Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH", ekonomski kod 614300; "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer IDA - istraživačko dokumentacionih aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida", ekonomski kod 614300; utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) kako slijedi

 

 

P R O G R A M

 

UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA

 

 

Raspodjela sredstava tekućih transfera utvrđenih ovom odlukom vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima. Raspodjela sredstava tekućih transfera vršit će se za programe i projekte kako slijedi:

1. "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Tran­sfer Savezu logoraša BiH - Projekat provedbe Odluke MSP", u iznosu od 180.000,00 KM (stotinuosamdesettisuća KM)

 

 

R/b

Naziv programa

Svrha programa

Naziv korisnika sredstava

Izvor sredstava

 

Iznos sredstava

 

1.1.

Financiranje rada Saveza logoraša BiH na projektu provedbe Odluke MSP

Financijska potpora Savezu logoraša u provedbi odluke MSP

Savez logoraša Bosne i Hercegovine

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine

180.000,00 KM

 

UKUPNO:

180.000,00 KM

 

Raspodjela sredstava će se vršiti prema općim i posebnim kriterijima:

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Registracija kod nadležnog ministarstva pravde;

- Provedba Odluke MSP.

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Nastavak realiziranja započetih programa;

- Sredstva su namijenjena Savezu logoraša Bosne i Hercegovine kao potpora   na projektu provedbe Odluke MSP;

- Zaštita postignutog nivoa projekta.

2.      "Tekući transferi neprofitnim organizacijama -Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovin­skog rata u BiH", u iznosu od 85.000,00 KM (osamdesetpettisuća KM)

 

 

R/b

Naziv programa

Svrha programa

Naziv korisnika sredstava

Izvor sredstava

Iznos sredstava

1.1.

 

Financiranje rada Hrvatske udruge ogoraša Domovinskog rata u BiH la projektu provedbe Odluke MSP

Financijska potpora Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH u provedbi odluke V1SP

Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata u B iH

 

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine

85.000,00 KM

 

 

UKUPNO:

85.000,00 KM

 

Raspodjela sredstava će se vršiti prema općim i posebnim kriterijima:

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Registracija kod nadležnog ministarstva pravde;

-Provedba Odluke MSP. Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Nastavak realizacije započetih programa;

- Sredstva su namijenjena Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskoga rata u  Bosni i Hercegovini kao potpora projektu provedbe Odluke MSP;

- Zaštita postignutog nivoa projekta.

3.      "Tekući transferi neprofitnim organizacijama -Transfer IDA - istraživačko dokumentacionih aktivnosti i zaštita žrtava i svjedoka genocida", u iznosu od 130.000.00 KM (stotinutridesettisuća KM).

 

R.b.

Naziv programa

Svrha programa

Naziv korisnika sredstava

Izvor sredstava

 

Iznos sredstava

 

3.1.

Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava i svjedoka genocida

Provedba Projekta istraživačko dokumeniacionih aktivnosti sa ciljem zaštite žrtava i svjedoka genocida aktivnom presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu

Udruženje žrtava i svjedoka genocida

 

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine

130.000,00 KM

 

UKUPNO:

 

 

130.000,00 KM

 

Raspodjela sredstava će se vršiti prema općim i posebnim kriterijima:

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Registracija kod nadležnog ministarstva pravde;

- Provedba Odluke MSP.

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Nastavak realizacije započetih programa;

- Zaštita postignutog nivoa projekta;

- Zakonsko reguliranje prava za žrtve torture, ratnog zločina i genocida;

- Istraživanje činjenica o ratnom zločinu;

- Osiguravanje relevantnih informacija o lokacijama primarnih i sekundarnih masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini.

 

 

II

 

 

Sredstva utvrđena u Programu iz točke I ove odluke raspoređrvat će se prema kriterijima za raspodjelu sredstava po tekućim transferima utvrđenim za svaki program posebno.

 

 

III

 

 

U skladu sa ovom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima u svim navedenim tekućim transferima iz točke I ove odluke donosi federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

 

 

IV

 

 

Korisnici sredstava su obvezni da Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata dostavljaju kvartalna izvješća o utrošku sredstava i to za četiri kvartala kako slijedi: siječanj-veljača, travanj-lipanj, srpanj-rujan, listopad-prosinac, a najkasnije 15 dana nakon završetka kvartala.

Korisnici sredstava su obvezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava najkasnije do 15.02. naredne godine.

 

 

V

 

 

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata će pratiti namjenski utrošak sredstava iz točke I ove odluke.

 

 

VI

 

 

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata će kvartalno, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), podnositi izvještaj jd utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu financija, a Federalno ministarstvo financija će izvještavati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija i Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 362/2019

18. travnja 2019, godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.