Na osnovu člana 30. stav (1) i člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida

odbrambeno-oslobodilačkog rata/federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - TRANSFER SAVEZU LOGORAŠA

BiH", "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAMA - TRANSFER HRVATSKOJ

UDRUZI LOGORAŠA DOMOVINSKOG RATA U BiH" I

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACUAMA - TRANSFER IDA -

ISTRAŽIVAČKO DOKUMENTACIONIH AKTIVNOSTI I

ZAŠTITA ŽRTAVA SVJEDOKA GENOCIDA"

UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA

ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG

RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA

BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava za: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Savezu logoraša BiH", ekonomski kod 614300; "Tekući transferi neprofitnim organiza­cijama - Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH", ekonomski kod 614300; "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer IDA - istraživačko dokumentacionih aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida", ekonomski kod 614300; utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) kako slijedi.

 

P R O G R A M

 

UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA

 

 

Raspodjela sredstava tekućih transfera utvrđenih ovom odlukom vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima. Raspodjela sredstava tekućih transfera vršit će se za programe i projekte kako slijedi:

1. "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Savezu logoraša BiH - Projekat provedbe Odluke MSP", u iznosu od 180.000,00 KM (stotinuosamdesethiljada KM).

 

 

R/b

Naziv programa

Svrha programa

Naziv korisnika sredstava

Izvor sredstava

 

Iznos sredstava

 

1.1.

Finansiranje rada Saveza logoraša BiH na projektu provedbe Odluke MSP

 

 

Financijska podrška Savezu logoraša u provedbi odluke MSP

Savez logoraša Bosne i Hercegovine

 

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine

180.000,00 KM

 

UKUPNO:

180.000,00 KM

 

Raspodjela sredstava će se vršiti prema općim i posebnim kriterijima;

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Registracija kod nadležnog ministarstva pravde;

- Provedba Odluke MSP.

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Nastavak realiziranja započetih programa;

- Sredstva su namijenjena Savezu logoraša Bosne i Hercegovine kao podrška   na projektu provedbe Odluke MSP;

- Zaštita postignutog nivoa projekta.

2. "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH", u iznosu od 85.000,00 KM (osmadesetpethiljada KM).

 

 

R/b

Naziv programa

Svrha programa

Naziv korisnika sredstava

Izvor sredstava

Iznos sredstava

 

1.1.

Finansiranje rada Hrvatske udruge ogoraša Domovinskog rata u BiH na srojektu provedbe Odluke MSP

Financijska podrška Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH n provedbi odluke MSP

Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata u BiH

 

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine

 

85.000,00 KM

 

 

UKUPNO:

85.000,00 KM

 

Raspodjela sredstava će se vršiti prema općim i posebnim kriterijima:

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Registracija kod nadležnog ministarstva pravde;

- Provedba Odluke MSP. Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Nastavak realizacije započetih programa;

- Sredstva su namijenjena Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskoga rata u  Bosni i Hercegovini kao podrška projektu provedbe Odluke MSP;

- Zaštita postignutog nivoa projekta.

3. "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer IDA - istraživačko dokumentacionih aktivnosti i zaštita žrtava i svjedoka genocida", u iznosu od 130.000,00 KM (stotinutrideset-hiljada KM).

 

R/b

Naziv programa

 

Svrha programa

 

Naziv korisnika sredstava

Izvor

sredstava

Iznos sredstava

 

3.1.

Istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava i svjedoka genocida

Provedba Projekta istraživačko dokumentacionih aktivnosti sa ciljem zaštite žrtava i svjedoka genocida aktivnom presudom Međunarodnog Suda pravde u Hagu

Udruženje žrtava i svjedoka genocida

 

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine

130.000,00 KM

 

 

UKUPNO:

 

 

130.000,00 KM

 

Raspodjela sredstava će se vršiti prema općim i posebnim kriterijima:

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Registracija kod nadležnog ministarstva pravde;

- Provedba Odluke MSP.

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Nastavak realizacije započetih programa;

- Zaštita postignutog nivoa projekta;

- Zakonsko reguliranje prava za žrtve torture, ratnog zločina i genocida;

- Istraživanje činjenica o ratnom zločinu;

- Osiguravanje relevantnih informacija o lokacijama primarnih i sekundarnih masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini.

 

 

II

 

 

Sredstva utvrđena u Programu iz tačke I ove odluke raspoređivat će se prema kriterijima za raspodjelu sredstava po tekućim transferima utvrđenim za svaki program posebno.

 

 

III

 

 

U skladu sa ovom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima u svim navedenim tekućim transferima iz tačke I ove odluke donosi federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 

 

IV

 

 

Korisnici sredstava su obavezni da Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata dostavljaju kvartalne izvještaje o utrošku sredstava i to za četiri kvartala kako slijedi: januar-mart, april-juni, juli-septembar, oktobar-decembar, a najkasnije 15 dana nakon završetka kvartala.

Korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava najkasnije do 15.02. naredne godine.

 

 

V

 

 

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata će pratiti namjenski utrošak sredstava iz tačke I ove odluke.

 

 

VI

 

 

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata će kvartalno, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), podnositi izvještaj o utrošenim sredstvima Federalnom ministar­stvu finansija, a Federalno ministarstvo finansija će izvještavati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministar­stvo finansija i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 362/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.