Na temelju članka 30. stavak (1) i članka 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), a na prijedlog federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAMA - UDRUGE PROISTEKLE IZ

POSLJEDNJEG ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG -

DOMOVINSKOG RATA" UTVRĐENOG PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA

BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava Federalnog ministar­stva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobo­dilačkog rata, (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama-udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog-domovinskog rata", utvrđenih na razdjelu 32. ekonomski kod 6143, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sredstva za Transfer iz točke I ove odluke utvrđena su u 'iznosu, od 460.000,00 KM (četiristotinešezdesettisuća KM).

 

 

III

 

 

Sredstva iz točke II ove odluke raspoređuju se za sufinanciranje programa rada saveza, organizacija i udruga/ udruženja u iznosu od 280.000,00 KM (dvijestotineosamdeset-tisuća KM).

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju: savezi, organizacije i udruge/ udruženja i SABNOR, koji su registrirani za obavljanje djelatnosti (poslova) koje se odnose na braniteljske populacije, a registrirani su na federalnoj razini ili na razini Bosne i Hercegovine, sa projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa.

Ciljevi programa su: potpora u realizaciji projekta od značaja za rad saveza, organizacija i udruga/udruženja, poboljšanje položaja članova udruga, poboljšanje ambijenta za život i rad braniteljskih populacija, poboljšanje uvjeta efikasnijeg i uspješnijeg doškolovavanja, edukacije, liječenja, rješavanja stambenog pitanja, pomoć u radu udruga, te zaštite braniteljskih populacija po pitanju pravne i materijalne sigurnosti.

Kriteriji za izbor programa su: kvalitet i cilj programa, financijski plan, visina učešća vlastitih sredstava, povećanje zaposlenosti, broj članstva, uvjeti rada udruženja, originalnost projekta u smislu poboljšanja uvjeta života i rada braniteljskih populacija, i očekivani učinak od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu kao državu, i drugi kriteriji koje federalni ministar propisuje svojim pravilnikom kojim se uređuju opći i posebni kriteriji za odobravanje sredstava.

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke II Odluke, dio od 100.000,00 KM (stotinutisuća KM), određuju se kao sredstva koja će se koristiti za tradicionalno održavanje Sportskih igara Saveza RVI Federacije BiH i HVIDR-e Mostar.

 

 

V

 

 

Razliku od iznosa sredstava iz toč. II, III i IV Odluke, dio od 80.000,00 KM (osamdesettisuća KM), određuju se kao interventna sredstva koja će se koristiti kao potpora programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni u javnom pozivu.

 

 

VI

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke dodjeljivat će se korisnicima na temelju javnog poziva koji će raspisati federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, (u daljem tekstu: federalni ministar), za 2019. godinu, a isplata će se vršiti kvartalno.

Pravo na dodjelu sredstava iz točke V ove odluke imaju i udruge/udruženja, organizacije niže razine organizovanja, koje okupljaju braniteljsku populaciju, a na temelju zahtjeva podnesenih tijekom 2019. godine, bez javnog poziva, o čemu odluku donosi federalni ministar.

 

 

VII

 

 

Javni poziv za dodjelu sredstava iz točke III stavak (1) ove odluke objavit će se na WEB stranici Federalnog ministarstva i najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža, s ciljem dostupnosti široj javnosti.

 

 

VIII

 

 

Sa korisnicima sredstava federalni ministar će zaključiti ugovor o dodjeli sredstava i njihovom namjenskom utrošku, uz obvezu korisnika sredstava da u skladu sa potpisanim ugovorom dostave Ministarstvu izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava.

 

 

IX

 

 

Federalni ministar imenuje komisiju za ocjenu ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjeljivanje sredstava.

 

 

X

 

 

Komisija razmatra aplikacije zaprimljene na temelju Javnog poziva i vrši bodovanje i cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje sredstava, te zapisnik sa prijedlogom dostavlja federalnom ministru koji donosi konačnu odluku.

 

 

XI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

XII

 

 

Federalno ministarstvo će izvješće o utrošenim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministar­stvu finansija, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

XIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 361/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.