Na osnovu člana 30. stav (1) i člana 37, Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), a na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-osiobodilačkog rata/federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAMA - UDRUGE PROISTEKLE IZ

POSLJEDNJEG ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG -

DOMOVINSKOG RATA" UTVRĐENOG BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA

BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava Federalnog ministar­stva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-osiobodiiačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, (u daljem tekstu Federalno ministarstvo), sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama-udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog-domovinskog rata", utvrđenih na razdjelu 32. ekonomski kod 6143, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sredstva za Transfer iz tačke I ove odluke utvrđena su u iznosu, od 460.000,00 KM (četiristotinešezdesethiljada KM).

 

 

III

 

 

Sredstva iz tačke II ove odluke raspoređuju se za sufinansiranje programa rada saveza, organizacija i udruženja/ udruga u iznosu od 280.000,00 KM (dvijestotineosamdeset-hiljada KM).

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju: savezi, organizacije i udruženja/udruge i SABNOR, koji su registrovani za obavljanje djelatnosti (poslova) koje se odnose na branilačke populacije, a registrovani su na federalnom nivou ili na nivou Bosne i Hercegovine, sa projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa.

Ciljevi programa su: potpora u realizaciji projekta od značaja za rad saveza, organizacija i udruženja/udruga, poboljša­nje položaja članova udruženja, poboljšanje ambijenta za život i rad branilačkih populacija, poboljšanje uslova efikasnijeg i uspješnijeg doškolovavanja, edukacije, liječenja, rješavanja stambenog pitanja, pomoć u radu udruženja, te zaštite branilačkih populacija po pitanju pravne i materijalne sigurnosti.

Kriteriji za izbor programa su: kvalitet i cilj programa, finansijski plan, visina učešća sopstvenih sredstava, povećanje zaposlenosti, broj članstva, uslovi rada udruženja, originalnost projekta u smislu poboljšanja uslova života i rada braniteljskih populacija, i očekivani učinak od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu kao državu, i drugi kriteriji koje federalni ministar propisuje svojim pravilnikom kojim se ureduju opći i posebni kriteriji za odobravanje sredstava.

 

 

IV

 

 

Sredstva iz tačke II Odluke, dio od 100.000,00 KM (stotinuhiljada KM), određuju se kao sredstva koja će se koristiti za tradicionalno održavanje Sportskih igara Saveza RVI Federacije BiH i HVIDR-e Mostar.

 

 

V

 

 

Razliku od iznosa sredstava iz tač. II, III i IV Odluke, dio od 80.000,00 KM (osamdesethiljada KM), određuju se kao interventna sredstva koja će se koristiti kao potpora programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni u javnom pozivu.

 

 

VI

 

 

Sredstva iz tačke III ove odluke dodjeljivat će se korisni­cima na osnovu javnog poziva koji će raspisati federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiiačkog rata/ federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, (u daljem tekstu: federalni ministar), za 2019. godinu, a isplata će se vršiti kvartalno.

Pravo na dodjelu sredstava iz tačke V ove odluke imaju i udruženja/udruge, organizacije nižeg nivoa organizovanja, koje okupljaju branilačku populaciju, a na osnovu zahtjeva podnesenih tokom 2019. godine, bez javnog poziva, o čemu odluku donosi federalni ministar.

 

 

VII

 

 

Javni poziv za dodjelu sredstava iz tačke III stav (1) ove odluke objavit će se na WEB stranici Federalnog ministarstva i najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža, s ciljem dostupnosti široj javnosti.

 

 

VIII

 

 

Sa korisnicima sredstava federalni ministar će zaključiti ugovor o dodjeli sredstava i njihovom namjenskom utrošku, uz obavezu korisnika sredstava da u skladu sa potpisanim ugovorom dostave Ministarstvu izvještaje o utrošku dodijeljenih sredstava.

 

 

IX

 

 

Federalni ministar imenuje komisiju za ocjenu ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjeljivanje sredstava.

 

 

X

 

 

Komisija razmatra aplikacije zaprimljene na osnovu Javnog poziva i vrši bodovanje i cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje sredstava, te zapisnik sa prijedlogom dostavlja federalnom ministru koji donosi konačnu odluku.

 

 

XI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

XII

 

 

Federalno ministarstvo će izvještaj o utrošenim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministar­stvu financija, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

XIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 361/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.