Na temelju članka 30. stavak (1) i članka 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAMA-TRANSFER ZA SUFINANSIRANJE

IZGRADNJE SPOMEN OBILJEŽJA, UREĐENJA

MEZARJA I GROBALJA" UTVRĐENOG

PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I

INVALIDA DOMOVINSKOG RATA/FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA'

ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljem tekstu Federalno ministarstvo), sa krite­rijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim orga­nizacijama - Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja", utvrđenih na razdjelu 32. ekonomski kod 6143 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godim;, sredstva iz točke I Odluke su utvrđena u iznosu od 150.000,00 KM (stotinupedesettisuća KM), a odobravat će se za sufinanciranje izgradnje, sanacije, dogradnje i uređenja spomen obilježja, mezarja i grobalja.

 

 

III

 

 

Sredstva iz točke II Odluke, raspoređuju se za sufinancira­nje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja u iznosu od 110.000,00 KM (stotinudesettisuća KM).

Pravo prijave na korištenje sredstava iz točke II Odluke mogu ostvariti: udruge koje okupljaju braniteljsku populaciju, institucije i vjerske zajednice, sa razrađenim programima usmje­renim na realizaciju ciljeva proizašlih iz namjene ovih sredstava.

Ciljevi programa su: pomoć u sufinanciranju izgradnje, obnove, sanacije, dogradnje i uređenja spomen obilježja, mezarja i grobalja.

 

 

IV

 

 

Razliku od iznosa sredstava iz točke II i III ove odluke, dio od 40.000,00 KM (četrdesettisuća KM) određuju se kao interventna sredstva koja će se koristiti za potporu programima i projek­tima za žurne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni u Javnom pozivu.

Pravo na dodjelu sredstava iz stavka (1) ove točke imaju udruge koje okupljaju braniteljsku populaciju, institucije i vjerske zajednice, a na temelju zahtjeva podnesenih tijekom 2019. godine bez Javnog poziva, o čemu odluku donosi federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/federalni ministar za pitanja koraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 

 

V

 

 

Kriteriji za odobravanje sredstava za sufinanciranje programa/projekata za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja su:

- povijesni značaj projekta za širu društvenu zajednicu državne, federalne, kantonalne ili općinske razine;

- kvalitet projekta;

- vrijednost projekta;

- visina učešća vlastitih sredstava za aplicirani projekat.

 

 

VI

 

 

Sredstva iz točke III Odluke dodjeljivat će se korisnicima na temelju Javnog poziva koji će raspisati federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: federalni ministar) za 2019. godinu, a isplata će se vršiti jednokratno u visini odobrenog iznosa.

 

 

VII

 

 

Javni poziv za dodjelu sredstava iz točke III Odluke objavit će se na WEB stranici Federalnog ministarstva, i najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža, s ciljem dostupnosti široj javnosti.

 

 

VIII

 

 

Sa korisnicima sredstava federalni ministar će zaključiti ugovor o namjenskom prenosu sredstava koji će biti obvezni izvršiti implementaciju sredstava u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

 

 

IX

 

 

Federalni ministar imenuje komisiju, koja na temelju javnog poziva razmatra zaprimljene aplikacije, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje sredstava, vrši bodovanje, te zapisnik sa obrazloženjem, ocjenom i mišljenjem dostavlja federalnom ministru, koji donosi konačnu odluku.

 

 

X

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

XI

 

 

Federalno ministarstvo će izvješće o utrošenim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine,Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

XII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 360/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.