Na osnovu člana 30. stav (1) i člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodiiačkog rata/federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA-TRANSFER ZA SUFINANSIRANJE

IZGRADNJE SPOMEN OBILJEŽJA, UREĐENJA MEZARJA I GROBALJA" UTVRĐENOG BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA

BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-

OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I

INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava Federalnog ministar­stva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja", utvrđenih na razdjelu 32. ekonomski kod 6143 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, sredstva iz tačke I Odluke su utvrđena u iznosu od 150.000,00 KM (stotinupedesethiljada KM), a odobravat će se za sufinansiranje izgradnje, sanacije, dogradnje i uređenja spomen obilježja, mezarja i grobalja.

 

 

III

 

 

Sredstva iz tačke II Odluke raspoređuju se za sufinansi­ranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja u iznosu od 110.000,00 KM (stotinudesethiljada KM).

Pravo prijave na korištenje sredstava iz tačke II Odluke mogu ostvariti: udruženja koja okupljaju boračku populaciju, institucije i vjerske zajednice, sa razrađenim programima usmjerenim na realizaciju ciljeva proizašlih iz namjene ovih sredstava.

Ciljevi programa su: pomoć u sufinansiranju izgradnje, obnove, sanacije, dogradnje i uređenja spomen obilježja, mezarja i grobalja.

 

 

IV

 

 

Razliku od iznosa sredstava iz tačke II i III ove odluke, dio od 40.000,00 KM (četrdesethiljada KM) određuju se kao interventna sredstva koja će se koristiti za podršku programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni u Javnom pozivu.

Pravo na dodjelu sredstava iz stava (1) ove tačke imaju udruženja koja okupljaju boračku populaciju, institucije i vjerske zajednice, a na osnovu zahtjeva podnesenih tokom 2019. godine bez Javnog poziva, o čemu odluku donosi federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobođilačkog rata/ federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

 

 

V

 

 

Kriteriji za odobravanje sredstava za sufinansiranje progra­ma/projekata za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja su:

- historijski značaj projekta za širu društvenu zajednicu državnog, federalnog,   kantonalnog ili općinskog nivoa;

- kvalitet projekta;

- vrijednost projekta;

- visina učešća sopstvenih sredstava za aplicirani projekat.

 

 

VI

 

 

Sredstva iz tačke III Odluke dodjeljivat će se korisnicima na osnovu Javnog poziva koji će raspisati federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobođilačkog rata (u daljem tekstu: federalni ministar) za 2019. godinu, a isplata će se vršiti jednokratno u visini odobrenog iznosa.

 

 

VII

 

 

Javni poziv za dodjelu sredstava iz tačke III Odluke objavit će se na WEB stranici Federalnog ministarstva, i najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža, s ciljem dostupnosti široj javnosti.

 

 

VIII

 

 

Sa korisnicima sredstava federalni ministar će zaključiti ugovor o namjenskom prenosu sredstava koji će biti obavezni izvršiti implementaciju sredstava u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

 

 

IX

 

 

Federalni ministar imenuje komisiju, koja na osnovu javnog poziva razmatra zaprimljene aplikacije, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje sredstava, vrši bodovanje, te zapisnik sa obrazloženjem, ocjenom i mišljenjem dostavlja federalnom ministru, koji donosi konačnu odluku.

 

 

X

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

XI

 

 

Federalno ministarstvo će izvještaj o utrošenim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministar­stvu financija, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

XII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 360/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.