Na temelju čl. 36. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) na prijedlog federalnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019- godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE "TEKUĆI TRANSFERI

DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - AKCIONI

PLAN STRATEGIJE OKOLIŠA", UTVRĐENOG

PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava utvrđen na poziciji 614100 "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima –Akcioni plan Strategije okoliša", razdjel 61. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sredstva iz točke I ove odluke utvrđena su u ukupnom iznosu 1.550.000,00 KM (slovima: jedan milion i petstopedeset tisuća konvertibilnih maraka).

 

 

III

 

 

Sredstva iz točke II ove odluke raspodjeljuju se prema slijedećim programima:

 

Program 1. Podrška regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH. (Planirana sredstva 200.000 KM)

 

Korisnici sredstava: Gospodarska društva koja upravljaju regionalnim centrima za upravljanje otpadom.

 

Ciljevi programa:

- Specifični - Unapređenje rada regionalnih centara za Upravljanje otpadom ili regionalnih sanitarnih deponija.

- Mjerljivi - količina otpada koja će se selektirati nakon prikupljanja i reciklirati ili energetski iskoristiti, izražena u postotcima u odnosu na sveukupnu količinu komunalnog otpada koja se organizirano skupi na području te regije, na godišnjem nivou, postotak proširenja kapaciteta za sanitarno odlaganje  komunalnog otpada u odnosu na sveukupni projektovani kapacitet te regionalne deponije.

- Ostvarivi - jedna godina

Implementator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata, putem javnog oglasa.

 

Kriteriji za izbor projekta:

Osnovni kriteriji koji trebaju biti korišteni kod ocjenjivanja podnesenih prijava pojavnom oglasu su sljedeći:

- Važeća okolišna dozvola izdata od Federalnog ministarstva okoliša i turizma;

- Dokaz da najmanje tri općine iz Federacije Bosne i Hercegovine imaju ugovoreni odnos za odlaganje komunalnog otpada na regionalnoj sanitarnoj

deponiji;

- Pripremljenost projekta čije se sufinansiranje traži (pripremljenost tehničke   dokumentacije, postojeće dozvole, stepen spremnosti za početak radova i dr.);

- Dosadašnja iskustva podnositelja u provođenju istog ili sličnih programa ili projekata;

- Usklađenost projektnih aktivnosti sa ciljevima i aktivnostima Federalne strategije okoliša;

- Organizacijski i finansijski kapaciteti aplikanta. Dokaz da je osigurana minimalno jedna četvrtina novčanih sredstava u odnosu na sveukupno potrebna

sredstava;   

 

Program 2. Sufinanciranje projekata za unapređenje upravljanja komunalnim otpadom na području Federacije BiH za izgradnju transfer stanica, zatvaranje nesanitarnih deponija, izgradnja reciklažnih dvorišta, sortirnica komunalnog otpada i postrojenja za pročišćavanje procjednih voda. (Planirana sredstva 300.000 KM)

 

Korisnici sredstava: Općine FBiH.

 

Implementator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata, putem javnog oglasa.

 

Ciljevi programa:

- Specifični  - reduciranje količine komunalnog  otpada i zbrinjavanje istog u regionalne centre.

- Mjerljivi - prikupljena količina otpada koje će se selektirati na mjestu nastanka; (2) količina otpada koje će se selektirati nakon prikupljanja otpada;    (3) postotak povećanja pokrivenosti područja prikupljanja komunalnog otpada; (4) količine otpada koje će biti moguće odložiti na tehnički (sanitarno) uređenim deponijama (izražene kvantitativno i u omjeru sa količinama iz stavka 2.);

- Ostvarivi - jedna godina

 

Kriteriji za izbor projekata:

Osnovni kriteriji koji trebaju biti korišteni kod ocjenjivanja podnesenih prijava pojavnom oglasu su slijedeći:

- Pripremljenost projekta (pripremljenost stručne  i tehničke dokumentacije, postojeće dozvole, stupanj spremnosti za početak radova i dr.).

- Stupanj realizacije projekata iz oblasti integralnog upravljanja otpadom na regionalnom principu po prethodno odobrenim sredstvima Federalnog ministarstva okoliša i turizma;

- Usklađenost planiranih aktivnosti sa Akcionim planom Federalne strategije zaštite okoliša, okolišnim planskim dokumentima na kantonalnom i lokalnom nivou (LEAPi i KEAPi), kao i sa relevantnom prostorno - planskom dokumentacijom;

- Kvalitet ponuđenog tehničkog rješenja i plana prilagođavanja sukladno sa Pravilnikom o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnosti koje poduzima nadležni organ ("Službene novine Federacije BiH", broj 09/05);

- Dokaze o prethodno uloženim sredstvima u odnosu na cjelokupnu investiciju.

- Organizacijski i financijski kapaciteti aplikanta. Dokaz da je osigurana minimalno jedna četvrtina novčanih sredstava u odnosu na sveukupno potrebna sredstva;

- Dosadašnja iskustvo podnositelja u provođenju istog ili sličnih programa ili projekata;

 

Program 3. Podrška za izradu glavnog projekta za urđenje deponija, izgradnju  transfer stanica za zatvaranje nesanitarnih deponija, postrojenja za tretman otpada, procjednih voda i zaštitne ograde. (Planirana sredstva: 250.000 KM).

 

Korisnici sredstava: Općine sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Implementator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata putem javnog oglasa.

 

Ciljevi programa:

- Specifični - Reduciranje količine otpada koja se odlaže, unaprijeđenje integralnog upravljanja otpadom selektira­njem, reciklažom, tretmanom otpada i procjednih voda.

- Mjerljivi - prikupljena količina otpada koje će se selektirati na mjestu nastanka; količina otpada koje će se selektirati nakon prikupljanja otpada; postotak povećanja pokrivenosti područja prikupljanja komunalnog otpada; količine otpada koje će biti moguće odložiti na tehnički (sanitarno) uređenim deponijama; smanjenje količina štetnih polutanata koji se ispuštaju u sistem javne kanalizacije i prirodne recipijente.

- Ostvarivi - jedna godina

 

Kriteriji za izbor projekata:

Osnovni kriteriji koji trebaju biti korišteni kod ocjenjivanja podnesenih prijava po javnom oglasu su slijedeći:

- Usklađenost projekta sa Akcionim planom Federalne strategije zaštite okoliša,    okolišnim planskim dokumentima na kantonalnom i lokalnom nivou;

- Kvalitet ponuđenog tehničkog rješenja Dokaze o prethodno uloženim sredstvima u odnosu na cjelokupnu investiciju.

- Organizacijski i finansijski kapaciteti aplikanta. Dokaz da je osigurana minimalno jedna četvrtina novčanih sredstava u odnosu na sveukupno potrebna sredstava za izradu projekta;

- Dosadašnja iskustvo podnositelja u provođenju istog ili sličnih programa ili projekata Pripremljenost projekta čije se sufinanciranje traži (pripremljenost  tehničke  dokumentacije,  postojeće dozvole i dr.),

 

Program 4. Podrške boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti.

(Planirana sredstva: 300.000 KM.).

 

Korisnici sredstava: Institucije koje se bave zaštitom i upravljajem zaštićenim prirodnim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine (spomenici prirode; parkovi prirode i zaštićeni pejzaži: Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo Blato; Bijambarska pećina, Vrelo Bosne; Vodopad Skakavac; Pećina Vjetrenica, Tajan, Vodopad Kravice i dr.) i općine koje upravljaju zaštićenim područjima.

 

Implementator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor za zaštitu okoliša, putem javnog oglasa.

 

Ciljevi programa:

- Specifični - Očuvanje biodiverziteta i geodiverziteta zaštićenog područja kroz održivo upravljanje i jačanje javnih ustanova koje njima upravljaju.

- Mjerljivi - Povećan broj evidentiranih posjeta u zaštićenom području; Praćenje stanja prirodnog naslijeđa u zasićenom području; Realizacija ciljeva iz Plana    upravljanja zaštićenim područjem.

- Ostvarivi - jedna godina

 

Kriteriji za izbor projekata:

- Akt o upravljanju zaštićenim područjem.

- Pripremljenost projekta (pripremljenost stručne i tehničke dokumentacije).

- Doprinos ispunjavanju ciljeva i aktivnosti Strategija i Akcioni plan za zaštitu biološke raznolikosti Bosne i Hercegovine.

- Doprinos podizanja svijesti javnosti o zaštićenim područjima.

- Mjerljive koristi/efekti koje će se dobiti realizacijom kandidovanih projekata.

- Dokaz da je osigurana najmanje jedna četvrtina novčanih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta.

- Dosadašnja iskustvo podnositelja u provođenju istog ili sličnih programa ili projekata

 

Program 5. Revizija Crvene liste flore, faune i gljiva Federacije BiH (prva faza)

(Planirana sredstva: 100.000 KM).

Sredstva će implementirati Federalno ministarstvo okoliša i turizma - Sektor okoliša, izrada revizije Crvene liste flore, faune i gljiva Federacije BiH sa geografskom interpretacije u Federaciji BiH sa stupnjem ugroženosti sukladno Zakonu o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", Broj 39/14).

 

Program 6. Nadogradnja i održavanje u testnom periodu Registra o postrojenjima i zagađivanjima u Federaciji BiH (u dijelu koji se odnosi na PRTR, engl. Polutani Release Transfer Register - registar ispuštanja i prenosa zagađenja). (Planirana sredstva: 20.000 KM).

 

Implementator: Sredstva će implementirati Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor za okolišne dozvole, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije, sukladno Zakonu o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

 

 

IV

 

 

Program 7. Sufinansiranje projekta od značaja za Federa­ciju BiH. Izgradnja kanalizacionih kolektora u MZ Banovići Selo, naselje Selo II- druga faza. (Planirana sredstva: 160.000 KM).

 

Korisnik sredstava: Općina Banovići.

 

Implementator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata,

Sredstva će se dodijeliti na temelju sklopljenog ugovora između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i korisnika sredstava.

 

Ciljevi programa:

- Specifični - Unaprijeđenje u upravljanju i tretmanu otpadnih voda.

- Mjerljivi - broj stanovnika obuhvaćen izgradnjom kolektora otpadnih voda.

- Ostvarivi - jedna godina

 

 

V

Program 8. Program izrade Nominacionog fajla zaštićenog područja Nacionalnog parka Una-Martinbrodski slapovi za upis u listu svjetske baštine UNESCO. (Planirana sredstva: 40.000 KM).

 

Korisnik sredstava: JP Nacionalni park Una

 

Implementator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor okoliša. Sredstva će se dodijeliti na temelju sklopljenog ugovora između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i korisnika sredstava.

 

Ciljevi programa:

- Specifični -Zaštita i očuvanje prirodnih dobara

- Mjerljivi - Nacrt Nominacionog fajla i plana upravljanja

- Ostvarivi – jedna godina

 

VI

 

 

Program 9. Program izrade Nominacionog fajla za područje Vjetrenica za upis u listu svjetske baštine UNESCO. (Planirana sredstva: 30.000 KM).

 

Korisnik sredstava: JP Vjetrenica

 

Implementator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor okoliša. Sredstva će se dodijeliti na temelju sklopljenog ugovora između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i korisnika sredstava.

 

Ciljevi programa:

- Specifični -Zaštita i očuvanje prirodnih dobara

- Mjerljivi - Nacrt Nominacionog fajla i plana upravljanja

- Ostvarivi - jedna godina

 

 

VII

Sredstva iz točke III ove odluke (Program I,II,III i -IV) dodjeljivat će se korisnicima sukladno sa usvojenim programom na osnovu javnog oglasa koji će raspisati Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Javni oglas za dodjelu sredstava iz tačke III ove odluke objavit će se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, "Službenim novinama Federacije BiH", a skraćena verzija u najmanje dva dnevna lista velikog tiraža na području Federacije Bosne i Hercegovine sa ciljem dostupnosti najširoj javnosti.

 

 

VIII

 

 

Od sredstava iz točke II ove Odluke, za interventna sredstva koja će biti korištena za projekte i programe zaštite okoliša određuje se iznos od 150.000,00 KM.

 

 

IX

 

 

Sredstva iz tačke IV, V I VI ove odluke dodjeljivat će se sukladno sa usvojenom Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - akcioni plan strategije okoliša", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, na temelju sklopljenog ugovora između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i korisnika sredstava o međusobnim pravima i obvezama, u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena.

 

 

X

 

 

Federalna ministrica okoliša i turizma imenuje i razrješava stručnog povjerenstva za provođenje postupka dodjele navedenih sredstava i to:

1)     Povjerenstvo za provođenje poziva i utvrđivanje općih uvjeta postupka dodjele sredstava.

2)     Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja kriterija za dodjelu sredstava.

3)     Povjerenstvo za poslove praćenja i evaluaciju.

Prilikom imenovanja članova Povjerenstva za praćenje i evaluaciju ne mogu istovremeno biti članovi koji su učestvovali u postupcima ocjenjivanja prijava.

Povjerenstvo imenuje ministar donošenjem akta o imenovanju članova povjerenstva. Komisije će raditi u skladu sa donesenim Poslovnikom o radu komisije. Povjerenstva trebaju imati neparan broj članova, a aktom o imenovanju povjerenstva će se osigurati zamjenski član. Izjavu o nepristrasnosti i da nije u sukobu interesa potpisuje svaki član povjerenstva.

 

 

XI

 

 

Federalni ministar okoliša i turizma imenuje i razrješava stručno Povjerenstvo za provođenje poziva i utvrđivanje- općih uslova postupka dodjele sredstava. Povjerenstvo izrađuje prijed­log teksta i dokumentacije poziva, prati tok javnog objavljivanja i provođenja poziva, evidentira sve prijave i ocijenjuje ispunjenost općih uvjeta (kriterija učešća) u pozivu, utvrđuje prijedlog odluke o finansiranju programa i projekata, priprema izvješća o provođenju i rezultatima poziva, odnosno programa utroška za koji je objavljen poziv.

 

 

XII

 

 

Federalni ministar okoliša i turizma imenuje i razrješava stručno Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja kriterija za dodjelu sredstava iz točke III ove odluke.

Povjerenstvo razmatra projekte zaprimljene na osnovu javnog oglasa, ocjenjuje ispunjenost kriterija za odobravanje sredstava po posebnom obrascu za ocjenu, daje prijedlog za odobravanje proračunskih sredstava i izrađuje prijedlog odluke o dodjeli sredstava, te zapisnik sa obrazloženom ocjenom i mišljenjem dostavlja federalnom ministru okoliša i turizma koja donosi konačnu odluku.

 

 

XIII

 

 

Sa korisnicima koji ispune kriterije za dodjelu sredstava iz tačke III ove odluke, Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena.

 

 

XIV

 

 

Nadzor i provjeru o namjenskom utrošku sredstava vrši Federalno ministarstvo okoliša i turizma putem stručnog Povje­renstva za poslove praćenja i evaluaciju koju imenuje federalni ministar okoliša i turizma.

 

 

XV

 

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će izvješće o utrošenim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvu finansija u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

XVI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 357/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novaiić, v. r.