Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BJH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PLAN RADA

FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE

UMJETNOSTI ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 353/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.