Na temelju članka 36. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM RAZINAMA VLASTI I

FONDOVIMA - TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA U

FEDERACIJI BiH", UTVRĐENIH PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I

TURIZMA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvrđenih u razdjeljku 61. Proračuna Federacije BiH za 2019.

godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), ekonomski kod 614100.

 

 

II

 

 

Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sredstva iz točke I ove odluke utvrđena su u ukupnom iznosu od 2.343.000,00 KM (slovima: dvamilijunatristotinečetrdesettritisuće KM).

 

 

III

 

 

Sredstva iz točke II ove odluke raspodjeljuju se prema slijedećim programima:

 

Program 1. Stvaranje novoga turističkoga proizvoda kroz promidžbu svih oblika turizma u ukupnom iznosu od 1.625.850,00 KM.

 

Korisnici sredstava; Pravne osobe registrirane na području Federacije Bosne i Hercegovine za djelatnost turizma i ugostiteljstva samostalno ili kao voditelj projekta sa najmanje još jednim partnerom (pravne osobe registrirane za turističko-ugostiteljsku djelatnost, javna ustanova na lokalnoj razini, jedinica lokalne samouprave).

 

Ciljevi programa:

- Specifični - Jačanje suradnje i partnerstva u cilju stvaranja novoga turističkoga   proizvoda. Poboljšanje kvalitete postojećih usluga, stvaranje novih turističkih proizvoda s ciljem povećanja broja dolazaka i zadržavanje turista duže

od dva dana.

- Mjerljivi - Broj posjetitelja na događaju, dužina biciklističkih ili pješačkih staza i sl.

- Ostvarivi - ponuđen turistički proizvod koji će zadržati turiste duže od dva dana.

 

Kriteriji za izbor projekata:

Osnovni kriteriji koji trebaju biti korišteni kod ocjenjivanja podnesenih prijava po javnom pozivu su sljedeći:

- Dosadašnje iskustvo podnositelja u provođenju istog ili sličnih programa ili projekata;

- Usklađenost projekta sa zadatim aktivnostima i ciljevima;

- Kvalitet ponuđenog projekta;

- Dokaz da je osigurano minimalno 30% novčanih sredstava u odnosu na sveukupno potrebna sredstava za izradu i implementaciju projekta.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

- Organiziranje zabavno-muzičkih događaja i festivala, sportskih manifestacija, gastro festivala;

- Uvođenje bosanskohercegovačkih etno-gastro proizvoda u cilju poboljšanja ponude u smještajnim objektima u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji posjeduju rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta, te vrsti i kategoriji objekta;

- Brendiranje pojedinih mjesta, događaja i proizvoda u svrhu stvaranja novog turističkog proizvoda;

- Označavanje i uređenje pješačkih i biciklističkih staza i drugih sportsko - rekreativnih terena u ruralnim predjelima, a u cilju poboljšanja turističke ponude;

- Proširenje kapaciteta i infrastrukture u cilju razvoja turizma za smještajne objekte koji posjeduju rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta te vrsti i kategoriji objekta.

 

Program 2. Program podrške domaćinstvima koja se bave iznajmljivanjem smještajnih kapaciteta (apartmani, studio apartmani, sobe u domaćinstvu, kuće za odmor) i seoskim domaćinstvima/iznajmljivačima koji iznajmljuju smještaj i nude organske proizvode u cilju povećanja turističke ponude, kroz nabavu  nedostajuće opreme i opremanje smještajnih kapaciteta, u iznosu od 300.000,00 KM.

 

Korisnici sredstava; Iznajmljivači u domaćinstvu ili seoskom domaćinstvu, uz dokaz o vlasništvu, koji imaju katego­rizirane objekte (posjeduju rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta, te vrsti i kategoriji objekta) ili su u postupku kategorizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (podnesen potpun i uredan zahtjev do trenutka objave Javnog poziva).

 

Ciljevi programa:

- Specifični - Poboljšanje kvaliteta usluga u oblasti turizma i ugostiteljstva na području Federacije Bosne i Hercegovine s namjerom ostvarivanja prava iznajmljivača u cilju smanjenja sive ekonomije,

- Mjerljivi - Broj podržanih iznajmljivača, od toga broj žena,

- Ostvarivi - Iznajmljivači započeli pružati usluge, ostvarivati prihode, prijavljivati turiste Uredu za poslove sa strancima.

 

Kriteriji za izbor projekata:

Osnovni kriteriji koji trebaju biti korišteni kod ocjenjivanja podnesenih prijava po javnom pozivu su sljedeći:

- Vrsta i kategorija objekta, utvrđena rješenjem Federalnog ministarstva okoliša i turizma;

- Broj smještajnih jedinica, odnosno broj postelja;

- Kvalitet ponuđenog projekta;

- Usklađenost projektnih aktivnosti sa zadatim ciljevima projekta.

 

Program 3: Sufinanciranje projekata od posebnog značaja za turistički razvoj Federacije Bosne i Hercegovine, u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM

- Projekt "LIVE STAGE - Festival zabavne muzike" u iznosu od 100.000,00 KM

- Podrška projektima u okviru projekta Via Dinarica (UNDP i USAID) za korisnike isključivo za područje Federacije Bosne i Hercegovine, u ukupnom iznosu od 200.000 KM

 

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje kvaliteta usluga u oblasti turizma i ugostitelj­stva na području Federacije Bosne i Hercegovine sa namjerom obogaćivanja ponude i stvaranja novog i prepoznatljivog turističkog proizvoda kroz projekte Via Dinarica - regionalni turistički brend i projekt "LIVE STAGE - Festival zabavne muzike" međunarodnog muzičkog festivala u Sarajevu, u svrhu okupljanja velikog broja stranih i domaćih gostiju sa ciljem zadržavanja turista duže od dva dana.

Sredstva će biti dodijeljena na temelju projektne doku­mentacije i sklopljenog ugovora između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i nositelja Projekta, te UNDP-a i korisnika sredstava.

 

KRITERIJ ZA RASPODJELU SREDSTAVA:

Projekti međunarodnog karaktera od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine

 

KORISNIK SREDSTAVA:

- "Stage production" d.o.o. Sarajevo;

- Korisnici sa područja Federacije Bosne i Hercegovine koji će aplicirati i uključiti se u projekt Via Dinarica.

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III program 1. i 2. ove odluke dodjeljivat će se korisnicima sukladno usvojenom programu na temelju javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Javni poziv za dodjelu sredstava iz točke III ove odluke bit će objavljen na službenoj web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, "Službenim novinama Federacije BiH", a skraćena verzija u najmanje dva dnevna lista velikog tiraža na području Federacije Bosne i Hercegovine sa ciljem dostupnosti najširoj javnosti.

 

 

V

 

 

Od sredstava iz točke II ove Odluke, za interventna sredstva koja će biti korištena za projekte i programe u oblasti turizma i ugostiteljstva, određuje se iznos od 5% od ukupnog iznosa transfera.

 

 

VI

 

 

Federalni ministar okoliša i turizma imenuje i razrješava stručne komisije za provođenje postupka dodjele navedenih sredstava i to:

1)     Komisiju za provođenje poziva i utvrđivanje općih uslova postupka dodjele sredstava,

2)     Komisiju za ocjenu ispunjavanja kriterija za dodjelu sredstava.

3)     Komisiju za poslove praćenja i evaluaciju.

 

 

VII

 

 

Sredstva iz točke II ove odluke dodjeljivat će se sukladno ovoj odluci i na temelju-sklopljenoga ugovora između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i korisnika sredstava o međusobnim pravima i obavezama, u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena.

 

 

VIII

 

 

Ukoliko se sredstva po pojedinim programima ne realizi­raju, preusmjeravaju se na programe za koje postoje opravdani zahtjevi.

 

 

IX

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Sektor za turizam i ugostiteljstvo i Sektor za pravne i opće poslove, ljudske resurse, budžet i finansije, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

X

 

 

Federalno ministarstva okoliša i turizma će izvještaj o utrošenim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvu financija u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

XI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 348/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.