Na osnovu člana 36. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI l

FONDOVIMA - TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA U

FEDERACIJI BiH", UTVRĐENOG BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I

TURIZMA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspo­djele sredstava "Tekući transferi drugim nivoirrm vlasti i fondo­vima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvrđenih u razdjelu 61. Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), ekonomski kod 614100.

 

 

II

 

 

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sredstva iz tačke I ove odluke utvrđena su u ukupnom iznosu od 2.343.000,00 KM (slovima: dvamilionatristotinečetrdesettrihiljade KM).

 

 

III

 

 

Sredstva iz tačke II ove odluke raspodjeljuju se prema slijedećim programima:

 

Program 1. Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz promociju svih oblika turizma, u ukupnom iznosu od 1.625.850,00 KM.

Korisnici sredstava: Pravna lica registrirana na području Federacije Bosne i Hercegovine za djelatnost turizma i ugostitelj­stva samostalno ili kao voditelj projekta sa najmanje još jednim partnerom (pravna lica registrirana za turističko-ugostiteljsku djelatnost, javna ustanova na lokalnom nivou, jedinica lokalne samouprave).

 

Ciljevi programa:

- Specifični - Jačanje saradnje i partnerstva u cilju stvaranja novog turističkog proizvoda. Poboljšanje kvalitete postoje­ćih usluga, stvaranje novih turističkih proizvoda s ciljem povećanja broja dolazaks i zadržavanje turista duže od dva dana.

- Mjerljivi - Broj posjetilaca na događaju, dužina biciklistič­kih ili pješačkih staza i sl.

-Ostvarivi - ponuđen turistički proizvod koji će zadržati turiste duže od dva dana.

 

Kriteriji za izbor projekata:

Osnovni kriteriji koji trebaju biti korišteni kod ocjenjivanja podnesenih prijava po javnom pozivu su sljedeći:

- Dosadašnje iskustvo podnosilaca u provođenju istog ili sličnih programa ili projekata;

- Usklađenost projekta sa zadatim aktivnostima i ciljevima;

- Kvalitet ponuđenog projekta;

- Dokaz da je osigurano minimalno 30% novčanih sredstava u odnosu na sveukupno potrebna sredstava za izradu i implementaciju projekta.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

- Organiziranje zabavno-muzičkih događaja i festivala, sportskih manifestacija, gastro festivala;

- Uvođenje bosanskohercegovačkih etna-gastro proizvoda u cilju poboljšanja ponude u smještajnim objektima u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji posjeduju rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova, te vrsti i kategoriji objekta;

- Brendiranje pojedinih mjesta, događaja i proizvoda u svrhu stvaranja novog turističkog proizvoda;

- Označavanje i uređenje pješačkih i biciklističkih staza i drugih sportsko - rekreativnih terena u ruralnim predjelima, a u cilju poboljšanja turističke ponude;

- Proširenje kapaciteta i infrastrukture u cilju razvoja turizma za smještajne objekte koji posjeduju rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova, te vrsti i kategoriji objekta.

 

Program 2. Program podrške domaćinstvima koja se bave iznajmljivanjem smještajnih kapaciteta (apartmani, studio apartmani, sobe u domaćinstvu, kuće za odmor) i seoskim domaćinstvima/iznajmljivačima koji iznajmljuju smještaj i nude organske proizvode u cilju povećanja turističke ponude, kroz nabavku nedostajuće opreme i opremanje smještajnih kapaciteta, u iznosu od 300.000,00 KM.

 

Korisnici sredstava: Iznajmljivači u domaćinstvu ili seoskom domaćinstvu, uz dokaz o vlasništvu, koji imaju katego­rizirane objekte (posjeduju rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova, te vrsti i kategoriji objekta) ili su u postupku kategorizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (podnesen potpun i uredan zahtjev do momenta objave Javnog poziva).

 

Ciljevi programa:

- Specifični - Poboljšanje kvaliteta usluga u oblasti turizma i ugostiteljstva na području Federacije Bosne i Hercegovine s namjerom ostvarivanja prava iznajmljivača u cilju smanjenja sive ekonomije,

- Mjerljivi - Broj podržanih iznajmljivača, od toga broj žena,

- Ostvarivi - Iznajmljivači započeli pružati usluge, ostvarivati prihode, prijavljivati turiste Službi za poslove sa strancima.

 

Kriteriji za izbor projekata:

Osnovni kriteriji koji trebaju biti korišteni kod ocjenjivanja podnesenih prijava po javnom pozivu su sljedeći:

- Vrsta i kategorija objekta, utvrđena rješenjem Federalnog ministarstva okoliša i turizma;

- Broj smještajnih jedinica, odnosno broj postelja;

- Kvalitet ponuđenog projekta;

- Usklađenost projektnih aktivnosti sa zadatim ciljevima projekta.

 

Program 3: Sufinansiranje projekata od posebnog značaja za turistički razvoj Federacije Bosne i Hercegovine, u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM

- Projekt "EIVE STAGE - Festival zabavne muzike" u iznosu od 100.000,00 KM

- Podrška projektima u okviru projekta Via Dinarica (UNDP i USAID) za korisnike isključivo za područje Federacije Bosne i Hercegovine, u ukupnom iznosu od 200.000 KM

 

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje kvaliteta usluga u oblasti turizma i ugostiteljstva na području Federacije Bosne i Hercegovine sa namjerom obogaćivanja ponude i stvaranja novog i prepoznatljivog turističkog proizvoda kroz projekte Via Dinarica - regionalni turistički brend i projekt "LIVE STAGE - Festival zabavne muzike" međunarodnog muzičkog festivala u Sarajevu, u svrhu okupljanja velikog broja stranih i domaćih gostiju sa ciljem zadržavanja turista duže od dva dana.

Sredstva će biti dodijeljena na osnovu projektne dokumentacije i sklopljenog ugovora između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i nosioca Projekta, te UNDP-a i korisnika sredstava.

 

KRITERIJ ZA RASPODJELU SREDSTAVA:

- Projekti međunarodnog karaktera od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine

 

KORISNIK SREDSTAVA:

- "Stage production" d.o.o. Sarajevo;

- Korisnici sa područja Federacije Bosne i Hercegovine koji će aplicirati i uključiti se u projekt Via Dinarica.

 

 

IV

 

 

Sredstva iz tačke III program 1. i 2. ove odluke dodjeljivat će se korisnicima u skladu sa usvojenim programom na osnovu javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Javni poziv za dodjelu sredstava iz tačke III ove odluke bit će objavljen na službenoj web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, "Službenim novinama Federacije BiH", a skraćena verzija u najmanje dva dnevna lista velikog tiraža na području Federacije Bosne i Hercegovine sa ciljem dostupnosti najširoj javnosti.

 

 

V

 

 

Od sredstava iz tačke II ove dluke, za interventna sredstva koja će biti korištena za projekte i programe u oblasti turizma i ugostiteljstva, određuje se iznos od 5% od ukupnog iznosa transfera.

 

 

VI

 

 

Federalni ministar okoliša i turizma imenuje i razrješava stručne komisije za provođenje postupka dodjele navedenih sredstava i to:

1)     Komisiju za provođenje poziva i utvrđivanje općili uslova postupka dodjele sredstava.

2)     Komisiju za ocjenu ispunjavanja kriterija za dodjelu sredstava.

3)     Komisiju za poslove praćenja i evaluaciju.

 

 

VII

 

 

Sredstva iz tačke II ove odluke dodjeljivat će se u skladu sa ovom Odlukom i na osnovu sklopljenog ugovora između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i korisnika sredstava o međusobnim pravima i obavezama, u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena.

 

 

VIII

 

 

Ukoliko se sredstva po pojedinim programima ne realiziraju, preusmjeravaju se na programe za koje postoje opravdani zahtjevi.

 

 

IX

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Sektor za turizam i ugostiteljstvo i Sektor za pravne i opće poslove, ljudske resurse, budžet i finansije, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

X

 

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će izvještaj o utrošenim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvu finansija u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

XII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 348/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.