Na osnovu člana 15. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 - isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REBALANS PLANA

POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O,

MOSTAR ZA 2018. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine do.o. Mostar za 2018. godinu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama* Federacije BiH".

 

 

V broj 345/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Prem9ijer

Fadil Novalić, s. r.