Na osnovu člana 44. stav  (1) Zakona o apotekarskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O LISTI LIJEKOVA

FONDA SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 3/18 i 58/18), u Privitku 1. "LISTA LIJEKOVA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KOJI SE MOGU KORISTITI NA TERET SREDSTAVA FONDA SOLIDARNOSTI FEDERA­CIJE BOSNE I HERCEGOVINE", u dijelu liste "Lijekovi za liječenje upalnih bolesti crijeva" pod rednim brojem 1. uvrštava se lijek:

 

1.

L04AA33

vedolizumab

inf

300 mg

Za liječenje Kronove bolesti prema Stručno metodološkom naputku Federalnog ministarstva zdravstva i dopuni

Stručno medicinskog

naputka Federalnog

ninistarstva zdravstva za liječenje umjereno

teškog do teškog oblika

aktivnog ulceroznog

kolitisa

 

 

II

 

 

U Prilogu 2. u dijelu liste "Posebni program" pod rednim brojem 12.a uvrštava se lijek:

 

12a

LOIXC17

nivolumab

Inf

10 mg/mL

Prema posebnoj preporuci nadležnog doktora medicine kao

monoterapija za terapiju

uznapredovalog

(neresektabilnog ili

metasfatskog) melanoma

kod odraslih pacijenata

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 344/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.