Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 9. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI SKUPŠTINI

JAVNOG PODUZEĆA CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.

SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI

ČLANA NADZORNOG ODBORA

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu suglasnost Skupštini Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH do.o. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora, zbog isteka mandata:

 

l.      Sulejman Bečirević, v. d. član

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 337/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.