Na temelju članka 9. stavak (2) Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. .62/09, 42/11, 91/13 i 101/16) i članka 24. stavak (2) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovme, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O JEDANAESTOJ EMISIJI OBVEZNICA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZMIRENJE OBVEZA PO

OSNOVI VERIFICIRANIH RAČUNA STARE DEVIZNE

ŠTEDNJE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom uređuju se iznos, uvjeti i postupak emisije obveznica radi izmirenja obveza Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje.

Radi izmirenja obveza iz stavka (1) ove točke, Federacija će emitirati obveznice stare devizne štednje (u daljem tekstu: obveznice), u skladu s ovom odlukom.

Iznos emisije obveznica iz stavka (2) ove točke je 13.873.609 KM.

Iznos iz stavka (3) ove točke predstavlja sumu pojedinačnih verificiranih iznosa, umanjenih za isplaćene gotovinske isplate i poslije otpisa iznosa u feninzima za svakog vjerovnika.

 

 

II

 

 

Obveznica je u nematerijalizovanom obliku i vodi se, čuva i prenosi kao elektronički zapis na računu vrijednosnih papira u informacijskom sustavu Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Registar) i imatelju daje pravo naplate glavnice i kamata.

Osnovni elementi obveznica iz točke I ove odluke su:

 

1)     Emitent: Federacija;

2)     Naziv emisije: obveze po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje;

3)     Nominalna.vrijednost emisije: 13.873.609 KM;

4)     Vrsta obveznica: dugoročna obveznica sa kamatnim prinosom, neograničeno prenosiva, u nematerijalizira­nom obliku, na ime;

5)     Nominalna vrijednost jedne obveznice: jedna konvertibilna marka;

6)     Tip emisije: primarna emisija;

7)     Redni broj emisije: Jedanaesta emisija;

8)     Broj emitiranih obveznica: 13.873.609 KM;

9)     Jedanaesta emisija će biti emitirana u dvije serije s oznakama: Serija FBIHKS1 i Serija FB1HKT1

10)   Podaci o vlasniku obveznice: naziv, sjedište i jedinstveni identifikacijski broj za pravnu osobu, ime i prezime i jedinstveni matični broj za fizičku osobu,

odnosno identifikacijski broj za strane fizičke i pravne osobe;

11)   Datum jedanaeste emisije: 31.03.2019. godine;

12)   Rok dospijeća: 18 mjeseci od dana emisije;

13)   Kamama stopa: fiksna 2,5% godišnje, računa se na ostatak glavnice uz primjenu linearnog modela obračuna kamate.

 

 

III

 

 

Obveznice nose kamatu na glavnicu po kamatnoj stopi 2,5% godišnje i koja se obračunava polugodišnje.

Vlasnik obveznice ima pravo na pripadajući dio glavnice i kamate obračunate na preostali dio glavnice u polugodišnjim razdobljima.

Prvo dospijeće obveznica Serije FBIHKS1 u iznosu od 12.000,004 KM, te kamate za razdoblje od (ne uključujući datum emisije) 31.03.2019. godine do (uključujući) 30.09.2019. godine. Sljedeće glavnice i kamate dospijevaju prema sljedećem planu:

- Dospijeće glavnice: obveznice Serije FBIHKT1u ukupnom iznosu od   1.873.605 KM dospijevaju 30.09.2020. godine,

- Dospijeće kamate: 30.09.2019. godine, 31.03.2020. godine i 30.09.2020. godine.

 

Datum

Nominalna vrijednost

 

Preostali dio nominalne vrijednosti

Stopa otplate

 

Isplata glavnice

 

Isplata kamate

 

Isplata anuiteta

 

1

2

3

4

5

6

7

30.09.2019.

13.873.609

1.873.605

86.50%

12.000.004

173.421,21

12.173.425,21

31.03.2020.

13.873.609

 

 

 

23.420,10

23.420,10

30.09.2020.

13.873.609

0

13,50%

1.873.605

23.420,10

1.897.025,10

 

 

V

 

 

U slučaju neplaćanja kamate, odnosno glavnice u roku duljem od 30 dana od dana njihovog dospijeća, Ministarstvo će platiti zakonsku zateznu kamatu obračunatu od dana dospijeća kamate, odnosno glavnice pa do isplate.

 

 

VI

 

 

Sredstva za izmirenje obveza po ovoj emisiji osiguravaju se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Obveznice predstavljaju apsolutnu i bezuvjetnu obvezu Federacije, međusobno su ravnopravne i najmanje su u istom rangu sa svim drugim sadašnjim i budućim obvezama za čije izvršenje sredstva osigurava Federacija, sukladno Zakonu o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonu o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim propisima.

Federacija može, u bilo koje vrijeme, otkupiti obveznice po bilo kojoj cijeni na tržištu ili na drugi način, pod uvjetom da, u slučaju kupovine javnom ponudom, takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima obveznica.

Ni vlasnik obveznice, niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba, ne može obveznice proglasiti plativim prije roka njihovog dospijeća odnosno ne može tražiti njihov prijevremeni otkup, osim u slučaju iz stavka (2) ove točke.

 

 

VIII

 

 

Obveznice ne podliježu propisima i odobrenju Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija).

Ministarstvo će o emisiji obveznica obavijestiti Komisiju u roku od sedam dana od dana donošenja ove odluke.

 

 

IX

 

 

Poslove po osnovi emisije obveznica obavlja Ministarstvo. Vlada Federacije, na prijedlog Ministarstva, može odrediti agenta za pružanje usluga po osnovu emisije obveznica.

 

 

X

 

 

Upis obveznica u informacijski sustav Registra, obavlja se na temelju naloga Ministarstva koje će s Registrom prethodno zaključiti ugovor o vođenju obveznica.

 

 

XI

 

 

Pravo vlasništva nad obveznicama stječe se danom upisa obveznica kod Registra na račun vlasnika obveznice.

 

 

XII

 

 

Registar će, na temelju ove odluke, kao i naloga za upis obveznica u informacijski sustav Registra, registrirati i čuvati obveznice, čuvati podatke o obveznicama i svim transakcijama u pogledu prijenosa vlasništva ili promjene statusa obveznica, otvoriti i voditi račune vlasnika obveznica, izvršiti registraciju i čuvati podatke o stjcanju prava vlasništva i pravima iz obveznica, te izdavati izvješća, izvode i potvrde o stanju i promjenama na računima vlasnika obveznica, te obavljati druge poslove sukladno propisima koji uređuju tržište vrijednosnih papira, propisima Registra i ugovorom zaključenim sa Ministarstvom.

 

 

XIII

 

 

Registar je dužan obavijestiti Sarajevsku burzu/berzu d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: SASE) o registraciji obveznica.

Na temelju izvješća Registra, obveznice emitirane u skladu s ovom odlukom uvrštavaju se na burzansko tržište SASE.

Trgovina obveznicama na burzanskom tržištu obavlja se u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima.

Cijena obveznica, uvrštenih na burzansko tržište SASE, bazirat će se na tzv. čistoj cijeni, tj. neće obuhvatati stečenu kamatu.

 

 

XIV

 

 

Sredstva na ime kamate i glavnice obveznica isplatit će se na račun vlasnika obveznica, bez odbitka na ime naknade ili drugih troškova.

 

 

XV

 

 

Prihodi od kamata i kapitalne dobiti po osnovi obveznica neće se oporezivati.

 

 

XVI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo.

 

 

XVII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 336/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novaiić, v. r.