Na osnovu člana 9. stav (2) Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 62/09, 42/11, 91/13 i 101/16) i člana 24. stav (2) Zakona o dugu, zaduži­vanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O JEDANAESTOJ EMISIJI OBVEZNICA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZMIRENJE OBAVEZA

PO OSNOVU VERIFIKOVANIH RAČUNA STARE

DEVIZNE ŠTEDNJE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom uređuju se iznos, uslovi i postupak emisije obveznica radi izmirenja obaveza Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje.

Radi izmirenja obaveza iz stava (1) ove tačke, Federacija će emitirati obveznice stare devizne štednje (u daljem tekstu: obveznice), u skladu sa ovom odlukom.

Iznos emisije obveznica iz stava (2) ove tačke je 13.873.609 KM.

Iznos iz stava (3) ove tačke predstavlja sumu pojedinačnih verifikovanih iznosa, umanjenih za isplaćene gotovinske isplate i poslije otpisa iznosa u feninzima za svakog povjerioca.

 

 

II

 

 

Obveznica je u nematerijalizovanom obliku i vodi se, čuva i prenosi kao elektronski zapis na računu vrijednosnih papira u informacionom sistemu Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Registar) i imaocu daje pravo naplate glavnice i kamata.

Osnovni elementi obveznica iz tačke I ove odluke su:

1)     Emitent; Federacija;

2)     Naziv emisije: obaveze po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje;

3)     Nominalna vrijednost emisije: 13.873.609 KM;

4)     Vrsta obveznica: dugoročna obveznica sa kamatnim prinosom, neograničeno prenosiva, u nematerijalizo­vanom obliku, na ime;

5)     Nominalna vrijednost jedne obveznice: jedna konver­tibilna marka;

6)     Tip emisije: primarna emisija;

7)     Redni broj emisije: Jedanaesta emisija;

8)     Broj emitiranih obveznica: 13.873.609 KM;

9)     Jedanaesta emisija će biti emitirana u dvije serije sa oznakama: Serija FBIHKS1 i Serija FBIHKT1

10)   Podaci o vlasniku, obveznice: naziv, sjedište i jedinstveni identifikacioni broj za pravno lice, ime i prezime i jedinstveni matični broj za fizičko lice, odnosno identifikacioni broj za strana fizička i pravna lica;

11)   Datum jedanaeste emisije: 31.03.2019. godine;

12)   Rok dospijeća: 18 mjeseci od dana emisije;

13)   Kamama stopa: fiksna 2,5% godišnje, računa se na ostatak glavnice uz primjenu linearnog modela obračuna kamate.

 

 

III

 

 

Obveznice nose kamatu na glavnicu po kamatnoj stopi 2,5% godišnje i koja se obračunava polugodišnje.

Vlasnik obveznice ima pravo na pripadajući dio glavnice i kamate obračunate na preostali dio glavnice u polugodišnjim periodima.

Prvo dospijeće obveznica Serije FBIHKS1  u iznosu od 12.000.004 KM, te kamate za period od (ne uključujući datum emisije) 31.03.2019. godine do (uključujući) 30.09.2019. godine. Sljedeće glavnice i kamate dospijevaju prema sljedećem planu:

- Dospijeće glavnice: obveznice Serije FBIHKT1u ukupnom iznosu od 1.873.605 KM dospijevaju 30.09.2020. godine,

- Dospijeće kamate: 30.09.2019. godine, 31.03.2020. godine i 30.09.2020. godine.

 

 

IV

 

 

Kamatu, odnosno glavnicu Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija (u daljem tekstu: Ministarstvo), isplaćuje na dan dospijeća, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dospijeća, prijenosom sredstava na račun vlasnika obveznice.

Obračun kamate koja dospijeva 30.09.2019. godine vrši se za šest mjeseci, te ostale kamate iz tačke III stav (4) ove odluke obračunavaju se polugodišnje.

Isplata se vrši u skladu sa sljedećim otplatnim planom:

 

Datum

Nominalna vrijednost

 

Preostali dio nominalne vrijednosti

Stopa otplate

 

Isplata glavnice

 

Isplata kamate

 

Isplata anuiteta

 

1

2

3

4

5

6

7

30.09.2019.

13.873.609

1.873.605

86.50%

12.000.004

173.421,21

12.173.425,21

31.03.2020.

13.873.609

 

 

 

23.420,10

23.420,10

30.09.2020.

13.873.609

0

13,50%

1.873.605

23.420,10

1.897.025,10

 

 

V

 

 

U slučaju neplaćanja kamate, odnosno glavnice u roku dužem od 30 dana od dana njihovog dospijeća, Ministarstvo će platiti zakonsku zateznu kamatu obračunati od dana dospijeća kamate, odnosno glavnice pa do isplate.

 

 

VI

 

 

Sredstva za izmirenje obaveza po ovoj emisiji osiguravaju se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Obveznice predstavljaju apsolutnu i bezuslovnu obavezu Federacije, međusobno su ravnopravne i najmanje su u istom rangu sa svim drugim sadašnjim i budućim obavezama za čije izvršenje sredstva osigurava Federacija, u skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa slare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim propisima.

Federacija može, u bilo koje vrijeme, otkupiti obveznice po bilo kojoj cijeni na tržištu ili na drugi način, pod uslovom da, u slučaju kupovine javnom ponudom, takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima obveznica.

Ni vlasnik obveznice, niti bilo koje dnigo pravno ili fizičko lice, ne može obveznice proglasiti plativim prije roka njihovog dospijeća odnosno ne može tražiti njihov prijevremeni otkup, osim u slučaju iz stava (2) ove tačke.

 

 

VIII

 

 

Obveznice ne podliježu propisima i odobrenju Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija).

Ministarstvo će o emisiji obveznica obavijestiti Komisiju u roku od sedam dana od dana donošenja ove odluke.

 

 

IX

 

 

Poslove po osnovu emisije obveznica obavlja Ministarstvo. Vlada Federacije, na prijedlog Ministarstva, može odrediti agenta za pružanje usluga po osnovu emisije obveznica.

 

 

X

 

 

Upis obveznica u informacioni sistem Registra, vrši se na osnovu naloga Ministarstva koje će sa Registrom prethodno zaključiti ugovor o vođenju obveznica.

 

 

XI

 

 

Pravo vlasništva nad obveznicama stiče se danom upisa obveznica kod Registra na račun vlasnika obveznice.

 

 

XII

 

 

Registar će, na osnovu ove odluke, kao i naloga za upis obveznica u informacioni sistem Registra, registrovati i čuvati obveznice, čuvati podatke o obveznicama i svim transakcijama u pogledu prijenosa vlasništva ili promjene statusa obveznica, otvoriti i voditi račune vlasnika obveznica, izvršiti registraciju i čuvati podatke o sticanju prava vlasništva i pravima iz obveznica, te izdavati izvještaje, izvode i potvrde o stanju i promjenama na računima vlasnika obveznica, te obavljati druge poslove u skladu sa propisima koji ureduju tržište vrijednosnih papira, propisima Registra i ugovorom zaključenim sa Ministarstvom.

 

 

XIII

 

 

Registar je dužan da obavijesti Sarajevsku berzu/burzu d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: SASE) o registraciji obveznica.

Na osnovu izvještaja Registra, obveznice emitirane u skladu sa ovom odlukom uvrštavaju se na berzansko tržište SAQSE.

Trgovina obveznicama na berzanskom tržištu obavlja se u skladu sa propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima.

Cijena obveznica, uvrštenih na berzansko tržište SASE, bazirat će se na tzv. čistoj cijeni, tj. neće obuhvatati stečenu kamatu.

 

 

XIV

 

 

Sredstva na ime kamate i glavnice obveznica isplatit će se na račun vlasnika obveznica, bez odbitka na ime naknade ili drugih troškova.

 

 

XV

 

Prihodi od kamata i kapitalne dobiti po osnovu obveznica neće se oporezivati.

 

 

XVI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo.

 

 

XVII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 336/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.