Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (1) Uredbe o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I

NOMINIRANJE ZA IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG

ODBORA U JAVNOM PODUZEĆU

CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Pokreće se postupak za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala u gospodar­skom društvu:

1.     JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, l član.

 

 

II

 

 

Postupak iz točke I ove odluke provest će Komisija koju je imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Odlukom o osnivanju Komisije za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/15, 3/16, 18/17, 37/17, 35/18 i 70/18) sa zadatkom da sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju krite­rije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kan­didatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, pismenom preporukom predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na daljne razmatranje.

Listu kandidata i zapisnik sa kopijom svih prijava kandidata i dostavljenih dokaza Komisija je dužna dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na izbor i imenovanje.

 

 

III

 

 

Javni natječaj iz točke I ove odluke objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i u dva dnevna lista.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 335/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.