Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi članka 7, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegpvine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I

NOMINIRANJE ZA IMENOVANJE ČLANA

NADZORNOG ODBORA U JAVNOM PREDUZEĆU

CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Ovom odlukom bliže se utvrđuju kriteriji za izbor i nomini­ranje za imenovanje člana nadzornog odbora ispred državnog kapitala u gospodarskom društvu:

1.     JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, l član.

 

 

II

 

 

Kandidati za imenovanje na funkciju iz točke I ove odluke dužni su da ispunjavaju sljedeće kriterije:

 

Opći kriteriji:

1.     da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.     da je stariji od 18 godina,

3.     da nije osuđivan za krivično djelo i za gospodarski prijestup nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćne presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

4.     da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora u koji se kandidira,

5.     da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,

6.     da se na njega ne odnosi članak IX l, Ustava Bosne i Hercegovine,

7.     da nije na funkciji u političkoj stranci,

8.     da nema osobni/finansijski interes u gospodarskom društvu u čiji se nadzorni odbor kandidira,

9.     da nije direktor ili član uprave društva,

10.   da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08),

11.   da nije lice kojeg isključuju odredbe Zakona o gospodar­skim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15),

12.   da nije lice kojeg isključuju odredbe Uredbe o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17. 69/17 i 96/17),

13.   da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandidira.

 

Posebni kriteriji:

1.     Kandidat mora biti lice sa visokom stručnom spremom, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, sa stručnim znanjem iz okvira djelatnosti društva i upućeno u sadržaj i način rada organa upravljanja gospodarskih društava.

 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzeti će se u obzir i sljedeće:

1.     sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa gospodarskog društva i uvažavanja interesa drugih zainteresiranih sudionika,

2.     sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesional­no obavljanje upražnjene pozicije,

3.     izražena individualnost, inicijativnost, neovisnost u radu i donošenju odluka,

4.     komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

5.     znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja, poznavanje gospodarskog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike,

6.     sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu, rezultati rada ostvareni tijekom karijere.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 334/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.