Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi člana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I

NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANA

NADZORNOG ODBORA U JAVNOM PREDUZEĆU

CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Ovom odlukom bliže se utvrđuju kriteriji za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala u privrednom društvu:

1.     JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, l član.

 

 

II

 

 

Kandidati za imenovanje na funkciju iz tačke I ove odluke dužni su da ispunjavaju sljedeće kriterije:

 

Opći kriteriji:

1.     da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.     da je stariji od 18 godina,

3.     da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćne presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

4.     da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje sktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora u koji se kandiduje,

5.     da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplin­ske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercego­vini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

6.     da se na njega ne odnosi član IX l, Ustava Bosne i Hercegovine,

7.     da nije na funkciji u političkoj stranci,

8.     da nema privatni/finansijski interes u privrednom društvu u čiji se nadzorni odbor kandiduje,

9.     da nije direktor ili član uprave društva,

10.   da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institu­cijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08),

11.   da nije lice kojeg isključuju odredbe Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije, BiH", broj 81/15),

12.   da nije lice kojeg isključuju odredbe Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17),

13.   da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje.

 

Posebni kriteriji:

1.     Kandidat mora biti lice sa visokom stručnom spremom, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa stručnim znanjem iz okvira djelatnosti društva i upućeno u sadržaj i način rada organa upravljanja privrednih društava.

 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

1.      sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva i uvažavanja interesa drugih zainteresovanih sudionika,

2.     sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije,

3.     izražena individualnost, inicijativnost, neovisnost u radu i donošenju odluka,

4.     komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

5.     znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike,

6.     sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu,

7.     rezultati rada ostvareni tokom karijere.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 334/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.