Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 10. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelo­vanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI

ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GOSPODARSKOG

DRUŠTVA ENERGOINVEST COMET D.D. SARAJEVO

ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala, na vremensko razdoblje do najviše tri mjeseca, i to:

 

1.     Hamdija Muratović,

2.     Nezir Kadić, i

3.     Almir Salihović.

 

 

II

 

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje članova Nadzor­nog odbora gospodarskog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo, V broj 196/2016 od 02.02.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/16).

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 333/2019

18. travnja 2019. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.