Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU CIJENE MATIČNIH KNJIGA,

IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA, UVJERENJA O

DRŽAVLJANSTVU I VJENČANOG LISTA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuju se cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

 

 

II

 

 

Cijena jednog primjerka matične knjige, izvoda, uvjerenja i vjenčanog lista iz tačke I ove odluke, na bosanskom ili srpskom ili hrvatskom jeziku, iznosi:

1)     matična knjiga rođenih - 86,2875 KM;

2)     matična knjiga državljana s Obrascem broj 2 i Obrascem broj 2B - 86,2875 KM,

3)     matična knjiga državljana s Obrascem broj 2A -86,2875 KM;

4)     matična knjiga vjenčanih - 86,2875 KM;

5)     matična knjiga umrlih - 86,2875 KM;

6)     izvod iz matične knjige rođenih - 0,3920 KM;

7)     izvod iz matične knjige vjenčanih - 0,3920 KM;

8)     izvod iz matične knjige umrlih - 0,3920 KM;

9)     izvod iz matične knjige rođenih namijenjen za inozemstvo - 0,3920 KM;

10)   izvod iz matične knjige vjenčanih namijenjen za inozemstvo - 0,3920 KM;

11)   izvod iz matične knjige umrlih namijenjen za inozemstvo - 0,3920 KM;

12)   uvjerenje o državljanstvu - Obrazac broj 13 - 0,3920 KM;

13)   uvjerenje o državljanstvu - Obrazac broj 13A - 0,3920 KM;

14)   uvjerenje o državljanstvu - Obrazac broj 13B - 0,3920 KM;

15)   vjenčani list -1,72 KM;

U cijene iz stava (l) ove tačke uračunat je PDV.

 

 

III

 

 

Općine i gradovi plaćaju matične knjige, izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčani list po cijenama iz tačke II ove odluke.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministar­stvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 331/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.