Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43, Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA BROJ 1027080000018390 OTVORENOG KAO

PODRAČUN U OKVIRU JRT GENDER CENTRU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava uplaćenih od UN WOMEN - Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, a za provođenje Projekta - "Unaprijeđenje pristupa multi-sektorskim uslugama za žrtve rodno uvjetovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou", na poseban namjenski transakcijski račun broj 1027080000018390, otvorenog kao podračun u okviru JRT u iznosu 10.367,31 KM, u svrhu implementacije aktivnosti Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017).

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke raspoređuju se na slijedeće ekonomske kodove:

 

- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge

10367,31 KM

Svega:

10.367,31 KM

 

 

III

 

 

Uključivanje sredstava u operativni proračun izvršit će se na Projekat 3001075, subanalitičkom kontu DN 1075 izvor sredstava/fond 40.

 

 

IV

 

 

O izvršenju proračuna Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine će u skladu sa točkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvješću i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija - Sektor za proračun i javne rashode.

 

 

V

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija i Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 321/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.