Na osnovu člana 19. stav (2) Zaltona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA BROJ 1027080000018390 OTVORENOG KAO

PODRAČUN U OKVIRU JRT GENDER CENTRU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava uplaćenih od UN WOMEN - Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, a za provođenje Projekta "Unaprijeđenje pristupa multi-sektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou", na poseban namjenski transakcijski račun broj 1027080000018390, otvorenog kao podračun u okviru JRT u iznosu 10.367,31 KM, u svrhu implementacije aktivnosti

 

- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge

10.367,31 KM

Svega:

10.367,31 KM

 

 

III

 

 

Uključivanje sredstava u operativni budžet izvršit će se na Projekat 3001075, subanalitičkom kontu DN 1075 izvor sredstava/fond 40.

 

 

IV

 

 

O izvršenju budžela projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine će u skladu sa tačkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu Financija - Sektor za budžet i javne rashode.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija/Federalno ministarstvo financija i Gender Centar; Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 321/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.