Na osnovu čl. 33. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA SA

POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA

VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER FONDACIJI ZA

MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI"

UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA - FEDERALNOM

MINISTARSTVU KULTURE I ŠPORTA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za Fondaciju muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđen u razdjelu 52. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), u ukupnom iznosu od 558.000,00 KM kako slijedi:

 

Redni

broj

Naziv programa

Svrha programa

Korisnici

Visina sredstava (KM)

Izvor sredstava

 

 

1.

Manifestacije, programi i projekti muzičke kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

Polpora projektima iz oblasti muzičke kulture

Pravne osobe iz oblasti muzičke umjetnosti odabrani putem konkursa/

natječaja

114.000,00

 

Sredstva Proračuna

 

 

Kriteriji:

Kod estetsko-tematskog kriterija procjenjivat(će se sljedeće:

- Cilj projekta značajno doprinosi razvoju muzičkih umjetnosti u BiH, odnosno FBiH;

- Projekt ima potvrđen status i značaj;

- Projektom se stvaraju visoke estetske vrijednosti iz oblasti muzičke umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu kojima se hosanskohercegovačku kulturu stavlja u eivropski okvir;

- Projektom se potiče i obogaćuje stvaralaštvo bosanskohercegovačkih autora u svim muzičkim oblicima i vrstama;

- Projektom se promovira bosanskohercegovačka kultura i umjetnici na polju regionalne i međudržavne suradnje;

- Projektom se potiče razmjena (gostovanje, koprodukcije) umjetnički vrijednih i kvalitetnih produkcija u području muzičkih umjetnosti;

- Projekt nudi inovativni pristup.

Kod društveno-kulturološkog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

- Projekt svojim kontinuitetom promovira kulturni identitet sredine iz koje dolazi;

- Projektom se promovira kvalitetna i nova inicijativa za određenu sredinu;

- Projektom se doprinosi promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta;

- Projektom se doprinosi ravnomjernoj regionalnoj i nacionalnoj zastupljenosti;

- Projektom se promoviraju tradicija i kultura naroda u Bosni Hercegovini na polju muzičke umjetnosti;

- Postoji interes kultume javnosti za izvedbu projekta;

- Postoji potpora projektu od strane lokalne zajednice;

- Projektom je obuhvaćen veći broj sudionika,izravnih i neizravnih korisnika te širina prostora djelovanja.                                                                

Kod financijsko-operativnog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

- Predlagač projekta i relevantni partneri imaju sposobnost, kapacitet i stručnost za upravljanje predloženim projektom (uključujući osoblje, opremu, upravljanje proračunima);

- Očekivani troškovi projekta usklađeni su sa očekivanim tržišnim vrijednostima usluga;

- Projekt ima funkcionalnu i ekonomsku opravdanost;

- Projekt je profiliran u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora odnosno predlagača;                                                                    

- Postoji osigurano sufinanciranje projekta

 

Redni broj

Naziv programa

Svrha programa

Korisnici

Visina sredstava (KM)

Izvor sredstava

 

 

2.

Manifestacije, programi i projekti scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

Potpora projektima iz oblasti scenske umjetnosti

 

Pravne osobe iz oblasti scenske umjetnosti odabrani putem konkursa/

natječaja

180.000,00

 

Sredstva Proračuna

 

 

Kriteriji: .                    .                          ....

Kod estetsko-tematskog kriterija procjenjiva! će se sljedeće:

- Cilj projekta značajno doprinosi razvoju scenskih umjetnosti u BiH, odnosno FBiH;

- Projekt ima potvrđen status i značaj;

- Projektom se stvaraju visoke estetske vrijednosti iz oblasti scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu kojima se bosanskohercegovačku kulturu stavlja u evropski okvir;

- Projektom se potiče i obogaćuje stvaralaštvo bosanskohercegovačkih autora u svim scenskim oblicima i vrstama;

- Projektom se promovira bosanskohercegovačka kultura i umjetnici na polju regionalne i međudržavne suradnje;

- Projektom se potiče razmjena (gostovanje, koprodukcije) umjetnički vrijednih i kvalitetnih produkcija u području scenskih umjetnosti;

- Projekt nudi inovativni pristup.

Kod društveno-kulturološkog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

- Projekt svojim kontinuitetom promovira kulturni identitet sredine iz koje dolazi;

- Projektom se promovira kvalitetna i nova inicijativa za određenu sredinu;

- Projektom se doprinosi promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta;

- Projektom se doprinosi ravnomjernoj regionalnoj i nacionalnoj zastupljenosti;

- Projektom se promoviraju tradicija i kultura naroda u Bosni i Hercegovini na polju scenske umjetnosti;

- Postoji interes kulturne javnosti za izvedbu projekta; .                        .                                '

- Postoji potpora projektu od strane lokalne zajednice;

- Projektom je obuhvaćen veći broj sudionika, izravnih i neizravnih korisnika te širina prostora djelovanja.

Kod financijsko-operativnog kriterija procjenjiva! će se sljedeće:

- Predlagač projekta i relevantni partneri imaju sposobnost, kapacitet i stručnost za upravljanje predloženim projektom (uključujući osoblje, opremu, upravljanje proračunima);

- Očekivani troškovi projekta usklađeni su sa očekivanim tržišnim vrijednostima usluga;

- Projekt ima funkcionalnu i ekonomsku opravdanost;

- Projekt je profiliran u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora odnosno predlagača;

- Postoji osigurano sufinanciranje projekta.

 

Redni broj

Naziv programa

Svrha programa

Korisnici

Visina sredstava (KM)

Izvor sredstava

 

3.

Manifestacije, programi i projekti likovne umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

Potpora projektima iz oblasti likovne umjetnosti

 

Pravne i osobe iz oblasti likovne umjetnosti odabrani putem konkursa/

natječaja

110.100,00

 

Sredstva Proračuna

 

 

Kriteriji:

Kod estetsko-tematskog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

- Cilj projekta značajno doprinosi razvoju likovnih umjetnosti u BiH, odnosno FBiH;

- Projekt ima potvrđen status i značaj;

- Projektom se stvaraju visoke estetske vrijednosti iz oblasti likovne umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu kojima se bosanskohercegovačku kulturu stavlja u evropski okvir;

- Projektom se potiče i obogaćuje stvaralaštvo bosanskohercegovačkih autora u svim likovnim oblicima i vrstama;

- Projektom se promovira bosanskohercegovačka kultura i umjetnici na polju regionalne i međudržavne suradnje;

- Projektom se potiče razmjena (gostovanje, koprodukcije) umjetnički vrijednih i kvalitetnih produkcija u području likovnih umjetnosti;

- Projekt nudi inovativni pristup.

Kod društveno-kuiturološkog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

- Projekt svojim kontinuitetom promovira kulturni identitet sredine iz koje dolazi;

- Projektom se promovira kvalitetna i nova inicijativa za određenu sredinu;

- Projektom se doprinosi promociji i afirmaciji bosanskohcrcegovačke kulture i kulturnih identiteta;

- Projektom se doprinosi ravnomjernoj regionalnoj i nacionalnoj zastupljenosti;

- Projektom se promoviraju tradicija i kultura naroda u Bosni i Hercegovini na polju likovne umjetnosti;

- Postoji interes kulturne javnosti za izvedbu projekta;

- Postoji potpora projektu od strane lokalne zajednice;

- Projektom je obuhvaćen veći broj sudionika, izravnih i neizravnih korisnika te širina prostora djelovanja.

Kod financijsko-operativnog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

- Predlagač projekta i relevantni partneri imaju sposobnost, kapacitet i stručnost za upravljanje predloženim projektom (uključujući osoblje, opremu, upravljanje proračunima);

- Očekivani troškovi projekta usklađeni su sa očekivanim tržišnim vrijednostima usluga;

- Projekt ima funkcionalnu i ekonomsku opravdanost;

- Projekt je profiliran u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora odnosno predlagača;

- Postoji osigurano sufinanciranje projekta.

 

Redni broj

Naziv programa

 

Svrha programa

 

Korisnici

 

Visina sredstava (KM)

Izvor sredstava

 

 

4.

Servisiranje poslova Fondacije

Materijalni troškovi Fondacije

 

Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti

80.000,00

 

Sredstva Proračuna

 

 

5.

 

Otkup umjetničkih djela

 

Otkup umjetničkih djela u svrhu promocije i pomoći afirmisanih bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika kao i mladih bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika

Pravne i fizičke osobe iz oblasti likovnih umjetnosti

 

18.100,00

 

Sredstva Proračuna

 

 

Kriteriji:

Kod estetsko-tematskog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

- Otkup umjetničkih djela značajnih za likovnu umjetnost u BiH, odnosno FBiH;

- Likovno djelo koje ima likovnu vrijednost i koje je djelo bosanskohercegovačkog umjetnika sa potvrđenim statusom i značajem u BiH, odnosno FBiH;

- Umjetničko djelo koje ima visoke estetske vrijednosti iz oblasti likovne umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu, a koje bosanskoherccgovačku kulturu stavlja u svropski okvir;

- Otkupom umjetničkog djela se potiče stvaralaštvo bosanskohercegovačkih likovnih stvaraoca u svim likovnim oblastima;

- Otkupom likovnih djela se promovira bosanskohercegovačka kultura i likovni umjetnici;

- Projektom se potiče razmjena (izložba) umjetnički vrijednih i kvalitetnih produkcija u području likovne umjetnosti; - Umjetničko djelo koje nudi inovativni pristup likovnim stvaralaštvu;                                                                                                                                                     Kod društveno-kulturološkog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

- Umjetničko djelo promovira kulturni identitet sredine iz koje dolazi;

- Umjetničkim djelom se promovira kvalitetna i nova inicijativa za određenu sredinu;

- Otkupom umjetničkih djela od umjetnika ili relavantnih kulturnih institucija se doprinosi promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta;

- Otkupom umjetničkih djela se doprinosi ravnomjernoj regionalnoj i nacionalnoj zastupljenosti likovnih umjetnika;

- Umjetničko djelo koje promoviraju tradicija i kultura naroda u Bosni Hercegovini na polju likovne umjetnosti;

- Postoji interes kulturne javnosti za umjetničkim djelom;

- Projektom je obuhvaćen veći broj sudionika, izravnih i neizravnih korisnika te širina prostora djelovanja.

Kod financijsko-operativnog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

- Predložena cijena umjetničkog djela usklađena je sa očekivanim tržišnim vrijednostima umjetnina;

- Umjetničko djelo predloženo za otkup ima funkcionalnu i ekonomsku opravdanost;

- Umjetničko djelo je profilirano u odnosu na osnovnu djelatnost aplikanta, odnosno predlagača;

 

Redni : broj

 

Naziv programa

 

Svrha programa

 

Korisnici

 

Visina sredstava (KM)

 

Izvor sredstava

 

6.

 

Drugi oblici sufinansiranja iz oblasti muzičkih, scenskih i likovnih umjetnosti

Potpora projektima iz oblasti muzičkih, scenskih i likovnih umjetnosti vrednovanim nakon provedenog Javnog konkursa/natječaja

Pravne osobe iz oblasti muzičkih, scenskih i likovnih umjetnosti

55.800,00

 

Sredstva Proračuna

 

Kriteriji:

Kod estetsfco-tematskog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

- Cilj projekta značajno doprinosi razvoju muzičkih, scenskih ili likovnih umjetnosti u BiH, odnosno FBiH;

- Projekt ima potvrđen status i značaj;

- Projektom se stvaraju visoke estetske vrijednosti iz oblasti muzičke, scenske ili likovne umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu kojima se bosanskohercegovačku kulturu stavlja u evropski okvir;

- Projektom se potiče i obogaćuje stvaralaštvo bosanskohercegovačkih autora u svim muzičkim, scenskim ili likovnim oblicima i vrstama;

- Projektom se promovira bosanskohercegovačka kultura i umjetnici na polju regionalne i međudržavne suradnje;

- Projektom se potiče razmjena (gostovanje, koprodukcije) umjetnički vrijednih i kvalitetnih produkcija u području muzičkih, scenskih ili likovnih umjetnosti;

- Projekt nudi inovativnj pristup.

Kod društveno-kulturološkog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

- Projekt svojim kontinuitetom promovira kulturni identitet sredine iz koje dolazi;

- Projektom se promovira kvalitetna i nova inicijativa za određenu sredinu; .

- Projektom se doprinosi promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta;

- Projektom se doprinosi ravnomjernoj regionalnoj i nacionalnoj zastupljenosti;

- Projektom se promoviraju tradicija i kultura naroda u Besni i Hercegovini na polju muzičke, scenske ili likovne umjetnosti;

- Postoji interes kulturne javnosti za izvedbu projekta;

- Postoji potpora projektu od strane lokalne zajednice;

- Projektom je obuhvaćen veći broj sudionika, izravnih i neizravnih korisnika te širina prostora djelovanja.

Kod financijsko-operativnog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

- Predlagač projekta i relevantni partneri imaju sposobnost, kapacitet i stručnost za upravljanje predloženim projektom {uključujući osoblje, opremu, upravljanje proračunima);

- Očekivani troškovi projekta usklađeni su sa očekivanim tržišnim vrijednostima usluga;

- Projekt ima funkcionalnu i ekonomsku opravdanost;

- Projekt je profiliran u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora odnosno predlagača;

- Postoji osigurano sufinanciranje projekta.

 

 

II

 

 

Za programe l, 2, 3, 5 i 6 iz tačke I ove odluke sredstva će se dodjeljivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti broj 02-9/18 od 16.2.2018. godine.

 

 

I

 

II

Za programe l, 2, 3, 5 i 6 iz tačke I ove odluke sredstva će se dodjeljivati na osnovu Javnog konkursa/natječaja.

 

 

IV

 

 

Za programe 6 iz tačke I ove odluke sredstva će se dodjeljivati na osnovu odluke Upravnog odbora Fondacije i saglasnosti Federalnog ministra kulture i sporta.

 

 

V

 

 

Otkupljena umjetnička djela iz programa 5 tačke I ove odluke, kao i otkupljena umjetnička djela iz prethodnih godina, Upravni odbor će odlukom uz saglasnost Federalnog ministra kulture i sporta, dodjeljivati Institucijama, Udruženjima i Ustanovama od značaja za kulturu u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini.

 

 

VI

 

 

Upravni odbor Fondacije obavezan je tromjesečno izvijestiti o utrošenim sredstvima Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa koje o tome izvje­štava Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija i Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa, Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija i Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti.

 

 

VIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 320/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.