Na osnovu čl. 33. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA

VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA

KINEMATOGRAFIJU" UTVRĐENOG BUDŽETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I

SPORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I

ŠPORTA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfera za kinematografiju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), u ukupnom iznosu od 1.660.000,00 KM kako slijedi:

 

Redni broj

N'aeiv programa

Svrha

Korisnik

Iznos (KM)

 

1.

Sufinanciranje novih i ugovorenih filmskih projekata

Proizvodnja dugometražnih filmova

Filmski producenti

900.000,00

 

 

 

 

 

a)

- debitantskog (prvi i drugi film režisera) niskobudžetnog dugometražnog igranog filma,

- dokumentarnog filma,

- animiranog filma

b)                   

- dugometražni igrani film,

 - dokumentarni film,

- animirani film

c) Sufinanciranje novih dugometražnih projekata izrazito uspješnih autora

d)

Sufinanciranje već podržanog filmskog projekta koji je promjenio formu

 

 

 

 

 

Kriterij za raspodjelu sredstava:

- da se radi o filmskom projektu s relevantnom umjetničkom vrijednošću,

- da se radi o izvodivom filmskom projektu sa relevantnom produkcijskom vrijednošću,

- da udio bosanskohercegovačkih autora i suradnika osigurava promociju i da bifno doprinosi razvoju bosanskohercegovačke kinematografije,

- posebno će se voditi računa o regionalno zastupljenosti kao i o spolnoj ravnopravnosti

 

2.

Sufinanciranje filmskih projekata

Proizvodnja kratkometražnih filmova

Filmski producenti

 

160.000,00

 

 

 

 

 

 

- igranog filma,

- dokumentarnog filma,

- animiranog filma,

- eksperimentalnog filma

 

 

 

 

 

Kriterij za raspodjelu sredstava:

- da se radi o filmskom projektu s relevantnom umjetničkom vrijednošću,

- da se radi o izvodivom filmskom projektu sa relevantnom produkcijskom vrijednošću,

- da udio bosanskohercegovačkih autora i saradnika osigurava promociju i da bitno doprinosi razvoju bosanskohercegovačke kinematografije

- posebno će se voditi računa o regionalno zastupljenosti kao i o spolnoj ravnopravnosti

 

3.

Sufinanciranje filmskih projekata

Sufinanciranje manjinskih bosanskohercegovačkih koprodukcija

Filmski producenti

 

152.000,00

 

 

Kriterij za raspodjelu sredstava:

- da se radi o filmskom projektu s relevantnom umjetničkom vrijednošću,

- da se radi o izvodivom filmskom projektu sa relevantnom produkcijskom vrijednošću,

- da udio bosanskohercegovačkih autora i suradnika osigurava promociju i da bitno doprinosi razvoju bosanskohercegovačke kinematografije.

- posebno će se vodili računa o regionalnoj zastupljenosti kao i o spolnoj ravnopravnosti

 

4.

Sufinanciranje filmskih projekata

Sufinanciranje razvoja dugometražnih filmova

Autori projekta i Filmski producenti

 

20.000,00

 

 

 

 

 

 

- razvoj scenaristićke građe

- razvoj filmskog projekta

 

 

 

 

 

Kritritcrij za raspodjelu sredstava:

- da se radi o filmskom projektu s relevantnom umjetničkom vrijednošću,

- da se radi o izvodivom filmskom projektu sa relevantnom produkcijskom vrijednošću,

- da udio bosanskohercegovačkih autora i suradnika osigurava promociju i da bitno doprinosi razvoju bosanskohercegovačke kinematografije

- posebno će se voditi računa o regionalno zastupljenosti kao i o spolnoj ravnopravnosti

 

5.

Sufinanciranje visokoškolskih ustanova za snimanje studentskih filmova

Sufinanciranje snimanja studentskih filmova

 

Akademije scenskih umjetnosti i druge filmske škole čije je sjedište u FBiH

4.500,00

 

 

Kriterij za raspodjelu sredstava:

- da se radi o filmskom projektu s relevantnom umjetničkom vrijednošću,

- da se radi o izvodivom filmskom projektu sa relevantnom produkcijskom vrijednošću,

- da udio bosanskohercegovačkih autora i suradnika osigurava promociju i da bitno dopronosi razvoju bosanskohercegovačke kinematografije.

- posebno će se voditi računa o regionalno zastupljenosti kao i o spolnoj ravnopravnosti

6.

Sufinanciranje zaštite, čuvanja i prezentiranja arhivske i filmske građe

- arhiviranje (čuvanje i zaštita snimljenog filmskog materijala-filmske trake);

- restauracija filmskih materijala;

- digitalizacija; prikupljanje i obrada relevantnog filmskog materijala, bez obzira na tehnički format na kojem je snimljen;

- objavljivanje publikacija posvećenih historiji i tradiciji

Pravna lica iz oblasti kinematografije

8.000,00

 

 

 

 

 

bosanskohercegovačkog filma ili katalogizaciji arhiviranih materijala.

 

 

 

 

Kriterij za raspodjelu sredstava:

- Relevantan projektni prijedlog u odnosu na posebne kriterije javnog poziva.

- Transparentan, utemeljen budžet i finansijski plan.

- Značaj predviđenih rezultata za opšte ciljeve Fondacije

- posebno će se voditi računa o regionalnoj zastupljenosti kao i o spolnoj ravnopravnosti

7.

Sufinanciranje promocije bosanskohercegovačkog filma

- bosanskohercegovačkog kandidata za nagradu Oskar, Američke filmske akademije za kandidaturu,

- Nominacija za nagrade Evropske filmske akademije, filmovi u pratećim programima u Cannesu, Berlinu i Veneciji, e glavnim takmičarskim programima festivala u Lokamu, Sandensu i Sarajevu

- organizaciju bosanskohercegovačkog nacionalnog festivala,

- izradu godišnjeg kataloga bh. filma,

- dodjelu nagrade Ivica Matić,

- prezentacije na filmskim sajmovima u Cannesu 2019 i Berlinu 2019,

- učešće u programima European Film Promotion-a,

- promociju bh. filmskog stvaralaštva u sklopu kulturne diplomacije u svijetu,                                                         organiziranje dana bh. filma u inostranstvu,

- sufinanciranje međunarodnih edukativnih programa, radionica, filmskih sajmova i profesionalnih konferencija organiziranih u Federaciji BiH, a namijenjene učesnicima iz Bosne i Hercegovine i regiona Jugoistočne Evrope

- bosanskohercegovački festivali

Pravna

lica iz oblasti kinematografije

171.500,00

 

Kriterij za raspodjelu sredstava:

- Relevantan projektni prijedlog u odnosu na posebne kriterije javnog poziva.

- Transparentan, utemeljen budžet i financijski plan.

- Značaj predviđenih rezultata za opće ciljeve Fondacije.

- Posebno će se voditi računa o regionalnoj zastupljenosti kao i o spolnoj ravnopravnosti.

8.

Sufinanciranje promocije bosanskohercegovačkog filma

Prezentacija na filmskom sajmu u Berlinu 2020.

Pravna lica iz oblasti kinematografije

18.000,00

 

Krterij za raspodjelu sredstava:

- Relevantan projektni prijedlog u odnosu na posebne kriterije javnog poziva.

- Transparentan, utemeljen budžet i financijski plan.

- Značaj predviđenih rezultata za opće ciljeve Fondacije.

- posebno će se voditi računa o regionalno zastupljenosti kao i o spolnoj ravnopravnosti

9.

Stručno usavršavanje

Stipendije, nagrade i druge podsticaje filmskim stvaraocima i izvođačima, za posjete filmskim festivalima ili stručnim skupovima, za organizaciju seminara, plaćanje školarina i slično.

Fizička lica iz oblasti kinematografi e

 

2.000,00

 

Kriterij za raspodjelu sredstava:

Fondacija sufinancira stručno usavršavanje koje podrazumijeva učešće filmskih stvaralaca i djelatnika na festivalima, okruglim stolovima, naučnim skupovima i drugim oblicima promocija i vidova usavršavanja

-Relevantan projektni prijedlog u odnosu na posebne kriterije javnog poziva.

 - Transparentan, utemeljen budžet i financijski plan.                                                                                              

- Značaj predviđenih rezultata za opšte ciljeve Fondacije.

- posebno će se voditi računa o regionalnoj zastupljenosti kao i o spolnoj ravnopravnosti

10.

Sufinanciranje predstavljanja BiH

Predstavljanje BiH pri EURIMAGES-u ispred Federacije BiH

Fizičko lice predstavnik BiH pri EURIMAGES-u ispred Federacije BiH

6.000,00

 

Plan aktivnosti predstavnika Bosne i Hercegovine u Upravnom odboru Eurimages-a, europskog fonda za promociju audiovizualnog stvaralaštva za kalendarsku godinu 2019.

11.

Sufinanciranje JP Filmski centar Sarajevo doo

Potpora programima i projektima JP Filmski centar Sarajevo doo kao i obezbijeđenje sredstava za rad

JP Filmski Centar Sarajevo d.o.o

100.000,00

 

Plan aktivnosti, programa i projekata Javnog prcduzeća Filmski centar Sarajevo doo za 2019. godinu.

12.

Drugi oblici sufinanciranja filmske djelatnosti

Potpora projektima iz oblasti kinematografije

Pravna lica iz oblasti kinematografije

68.000,00

 

Kriterij za raspodjelu sredstava:

- Relevantan projektni prijedlog u odnosu na posebne kriterije javnog poziva,

- Transparentan, utemeljen budžet i financijski plan,

- Značaj predviđenih rezultata za opšte ciljeve Fondacije,

- posebno će se voditi računa o regionalnoj zastupljenosti kao i o spolnoj ravnopravnosti.

13.

Servisiranje poslova Fondacije

Materijalni troškovi Fondacije

Fondacija za kinematografiju

50.000,00

 

- Plate bruto, topli obrok, karta

- Naknade UO bruto

- Službeni put

- Kancelarijski materijal

- Troškovi za mobilne telefone i fiksni telefon

- Žiri

-Web

- Oglašavanje u dnevnim listovima

- Računovođa

-Angažiranje dva stručna suradnika: finansije i filmska

produkcija (ugovor o djelu)

- Članstvo Fondacije u međunarodnim   asocijacijama Europaean Film Promotion i Cine Regio

- Stručna literatura

 

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke će se dodjeljivati u skladu sa kriterijima naznačenim u Pravilniku o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju broj 02-6/13 od 23.01.2013. godine, Poslovnikom o radu Žirija za vrednovanje projekata iz oblasti sufinansiranja visokoškolskih ustanova za snimanje studentskih filmova broj 02-28/13 od 26.04.2013. godine, Poslovnikom o radu Žirija za vrednovanje filmskih projekata i scenarija Fondacije za kinematografiju broj 02-63/13 od 02.09.2013. godine, Pravilnikom o odabiru prijava pristiglih na javni poziv Fondacije za kinematografiju broj 02-20/13 od 10.04.2013. godine.

 

 

III

 

 

Za programe 1., 2., 3., 4. i 5. iz tačke I ove odluke sredstva će se dodjeljivati na osnovu Javnog konkursa, a izbor korisnika sredstava vršit će Upravni odbor Fondacije na osnovu odluke žirija, u skladu s kriterijima predviđenim za svaku programsku stavku posebno.

Za programe 6., 7.,  8., 9. i 12. iz tačke I ove odluke sredstva će se dodjeljivati na osnovu odluke Upravnog odbora, a nakon objavljenog javnog oglašavanja, te saglasnosti federalnog ministra kulture i sporta.

 

 

IV

 

 

Za programe 10., 11. i 13. iz tačke I ove odluke sredstva će se dodjeljivati na osnovu odluke Upravnog odbora Fondacije.

 

 

V

 

 

Upravni odbor Fondacije obavezan je tromjesečno izvijestiti o utrošenim sredstvima Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa koje o tome izvje­štava Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija i Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa, Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija i Fondacija za kinematografiju.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 319/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.