Na temelju članka 31. stavak (1) Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), na prijedlog Federalnog ministar­stva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O NAČINU NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA

OSTVARENIH NA TEMELJU PRISTOJBE ZA

USPOSTAVU REZERVI NAFTNIH DERIVATA ZA

RAZDOBLJE 2019. - 2022. GODINA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom propisuje se način namjenskog korištenja sredstava ostvarenih na temelju prihoda za posebnu namjenu -pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata (u daljem tekstu: pristojba) za razdoblje 2019. - 2022. godina koja se uplaćuju na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, a koja su prihod "Operatora -Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu: Operator).

 

 

II

 

 

(1)    Ukupno ostvarena sredstva na temelju pristojbe iz točke I ove odluke koriste se za sljedeće namjene:

1)     Kupovina naftnih derivata s ciljem formiranja rezervi naftnih derivata,

2)     Ugovaranje osiguranja rezervi naftnih derivata,

3)     Kontrola kakvoće rezervi naftnih derivata,

4)     Osiguranje tehničko - tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta za skladištenje naftnih derivata, uključujući nabavu ili izgradnju novih skladišta,

5)     Troškovi rada operatora.

(2)    Iznos sredstava po namjenama iz stavka (1) ove točke dat je u tabeli - Plan namjenskog utroška pristojbe za razdoblje 2019. -2022. godina koja je sastavni dio ove odluke.

 

 

III

 

 

(1)    Sredstva koja se koriste za namjenu iz točke II stavak (1) podtočka 4) ove odluke uključuju se u povećanje temeljnog kapitala Operatora.

(2)    Skupština Operatora sukladno članku 42. stavak (3) Zako­na o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14 u daljem tekstu: Zakon) svake godine donosi odluku o povećanju temeljnog kapitala u visini sredstava jz stavka (1) ove točke.

 

 

V

 

 

(1)    Operator, sukladno s člankom 46. Zakona, u posebnom dijelu svog godišnjeg financijskog plana utvrđuje način ko­rištenja prihoda od pristojbe na temelju Plana namjenskog utroška pristojbe za razdoblje 2019. -2022. godina.

(2)    Operator podnosi polugodišnje i godišnje izvješće o namjenskom utrošku prihoda od pristojbe Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u roku u kojem podnosi polugodišnje i godišnje izvješće o poslovanju.

 

 

V

 

 

Neiskorištena ili više ostvarena sredstva na temelju pristojbe, Operator prenosi u narednu godinu i srazmjerao ih koristi za namjene utvrđene točkom II stavak (l) ove odluke, osim za troškove rada Operatora.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Operator, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 293/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

premijer

Fadil Novalić, v. r.