Na osnovu člana 31. stav (l) Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O NAČINU NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA

OSTVARENIH PO OSNOVU TAKSE ZA USPOSTAVU

REZERVI NAFTNIH DERIVATA ZA PERIOD

2019. - 2022. GODINA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom propisuje se način namjenskog korištenja sredstava ostvarenih po osnovu prihoda za posebnu namjenu -takse za uspostavu rezervi naftnih derivata (u daljem tekstu: taksa) za period 2019. -2022. godina koja se uplaćuju na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, a koja su prihod "Operatora - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Operator).

 

 

II

 

 

(1)    Ukupno ostvarena sredstva po osnovu takse iz tačke I ove odluke koriste se za sljedeće namjene:

1)     Kupovina naftnih derivata s ciljem formiranja rezervi naftnih derivata,

2)     Ugovaranje osiguranja rezervi naftnih derivata,

3)     Kontrola kvaliteta rezervi naftnih derivata,

4)     Osiguranje tehničko - tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta za skladištenje naftnih derivata, uključujući nabavku ili izgradnju novih skladišta,

5)     Troškovi rada operatora.

(2)    Iznos sredstava po namjenama iz stava (1) ove tačke dat je u tabeli - Plan namjenskog utroška takse za period 2019. -2022. godina koja je sastavni dio ove odluke.

 

 

III

 

 

(1)    Sredstva koja se koriste za namjenu iz tačke II stav (1) podtačka 4) ove odluke uključuju se u povećanje osnovnog kapitala Operatora.

(2)    Skupština Operatora u skladu sa članom 42. stav (3) Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14 u daljem tekstu: Zakon) svake godine donosi odluku o povećanju osnovnog kapitala u visini sredstava iz stava (1) ove tačke.

 

 

IV

 

 

(1)    Operator, u skladu sa članom 46. Zakona, u posebnom dijelu svog godišnjeg finansijskog plana utvrđuje način korištenja prihoda od takse na osnovu Plana namjenskog utroška takse za period 2019. - 2022. godina.

(2)    Operator podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o namjenskom utrošku prihoda od takse Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u roku u kojem podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju.

 

 

V

 

 

Neiskorištena ili više ostvarena sredstva po osnovu takse, Operator prenosi u narednu godinu i srazmjerno ih koristi za namjene utvrđene tačkom II stav (1) ove odluke, osim za troškove rada Operatora.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo, energije, rudarstva i industrije i Operator, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 293/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.