Na temelju čl. 35. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra obrazovanja i znanosti, Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S

KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH

TRANSFERA UTVRĐENIH PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOG MINISTARSTVA

OBRAZOVANJA I ZNANOSTI

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava za: "Transfer za implementaciju Bolonjskog procesa", ekonomski kod 6141; "Transfer za financiranje obrazovanja", ekonomski kod 6141; "Transfer za financiranje studentskog standarda", ekonomski kod 6141; "Transfer za Fond za studentske zajmove", ekonomski kod 6143; "Transfer za oblast znanosti od značaja za Federaciju BiH", ekonomski kod 6143, "Transfer za institucije znanosti i podsticaj ZiR od značaja za Federaciju BiH", ekonomski kod 6143; "Transfer za institucije znanosti i kulture od značaja za BiH", ekonomski kod 6143 i "Transfer za Fondaciju za mobilnost studenata i nastavnika", ekonomski kod 6143, s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, utvrđenih u razdjelu 54. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), kako slijedi:

 

 

P R O G R A M

 

UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE

SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH

PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

 

1. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA IMPLEMENTACIJU BOLONJSKOG PROCESA U IZNOSU OD 150.000,00 KM

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Podrška javnim visokoškolskim ustanovama za projekte osiguranja kvaliteta studijskih programa na I i II ciklusu studija

Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru. Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Bihaću i Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

60.000,00

2.

Podrška javnim visokoškolskim ustanovama za projekte povezivanja s potrebama

tržišta rada za studijske programe I i II ciklusa studija

Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Bihaću i Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

90.000.00

 

1.1. Podrška javnim visokoškolskim ustanovama za projekte osiguranja kvalitete studijskih programa na I i II ciklusu studija

 

Svrha programa:

Podrška reformi visokog obrazovanja kroz realizaciju projekata osiguranja kvalitete studijskih programa na I i II ciklusu studija, a koji su od značaja za implementaciju Bolonjskog procesa i usklađeni s prioritetima Strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH za period 2012-2022. godina, u skladu s usvojenim dokumentom Prioriteti za razvoj visokog obrazovanja u BiH 2016-2026.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Sredstva za sve javne visokoškolske ustanove (sveučilišta) bit će dodijeljena linearno u jednakim iznosima.

Sredstva će se dodjeljivati na temelju ugovora koje će Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti potpisati sa korisnicima sredstava u trećem kvartalu 2019. godine.

Nadležna tijela korisnika sredstava, samostalno, u skladu sa vlastitim strateškim opredjeljenjima i razvojnim potrebama u 2019. godini te zakonskim propisima i specifičnostima svakog od navedenih programa odlučuju o utrošku dodjeljenih sredstava.

Sredstva se mogu namjenski utrošiti podršku javnim visokoškolskim ustanovama za projekte osiguranja kvalitete studijskih programa na I i II ciklusu studija, a koji su od značaja za implementaciju Bolonjskog procesa, i usklađeni s prioritetima Strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH za period 2012-2022. i Reformskom agendom za BiH za period 2015-2018. godina, što će biti definirano ugovorom.

Korisnici sredstava će podnijeti izvješće s dokazima o namjenskom utrošku sredstava i ostvarenim efektima ulaganja.

Dodjeljena sredstva se ne mogu koristiti za financiranje plaća i naknada zaposlenih ili vanjskih suradnika, isplatu honorara i sličnih naknada, odnosno pokriće režijskih i drugih troškova koji proističu iz redovitog poslovanja ustanove.

Financijska podrška dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i znanosti, na prijedlog posebno formiranog povjerenstva i Stručnog kolegija Ministarstva, a na temelju primljenih zahtjeva javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH.

 

1.2. Podrška javnim visokoškolskim ustanovama za projekte povezivanja s potrebama tržišta rada za studijske programe I i II ciklusa studija

 

Svrha programa:

Podrška reformi visokog obrazovanja kroz osiguranje kvalitete studijskih programa i projekte povezivanja s potrebama tržišta rada, a koji su od značaja za implementaciju Bolonjskog procesa, i usklađeni s prioritetima Strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH za period 20.12-2022. i Reformskom agendom za BiH za period 2015-2018. godina.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Sredstva za sve javne visokoškolske ustanove (sveučilišta) bit će dodijeljena linearno u jednakim iznosima.

Sredstva će se dodjeljivati na temelju ugovora koje će Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti potpisati sa korisnicima sredstava u trećem kvartalu 2019. godine.

Nadležna tijela korisnika sredstava, samostalno, u skladu sa vlastitim strateškim opredjeljenjima i razvojnim potrebama u 2019. godini te zakonskim propisima i specifičnostima svakog od navedenih programa odlučuju o utrošku dodjeljenih sredstava.

Sredstva se mogu namjenski utrošiti za projekte osiguranja kvalitete studijskih programa i projekte povezivanja s potrebama tržišta rada, a koji su od značaja za implementaciju Bolonjskog procesa, i usklađeni s prioritetima Strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH za period 2012-2022. i

Reformskom agendom za BiH za period 2015-2018. godina, što će biti definirano ugovorom. Korisnici sredstava će podnijeti izvješće s dokazima o namjenskom utrošku sredstava i ostvarenim efektima ulaganja.

Dodjeljena sredstva se ne mogu koristiti za financiranje plaća i naknada zaposlenih ili spoljnih suradnika, isplatu honorara i sličnih naknada, odnosno pokriće režijskih i drugih troškova koji proističu iz redovitog poslovanja ustanove.

Financijska podrška dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i znanosti, na prijedlog posebno formiranog povjerenstva i Stručnog kolegija Ministarstva, a na temelju primljenih zahtjeva javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH.

 

2. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVANJA U IZNOSU OD 1.800.000,00 KM

 

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Nabavka besplatnih udžbenika

Učenici drugih razreda devetogodišnje osnovne škole, prvenstveno oni koji su u stanju socijalne poirebe

720.000,00

2.

Podrška projektima poboljšanja kvaliteta praktične nastave u srednjem obrazovanju

Javne srednje stručne i javne srednje tehničke škole

 

1. Nabavka besplatnih udžbenika

 

Svrha programa:

Podrška školovanju učenika drugih razreda devetogodišnjeg , osnovnog obrazovanja, prvenstveno onih koji su u stanju socijalne potrebe. Svrha je osigurati besplatno osnovno obrazo­vanje u skladu sa člankom 16. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 18/03), kojim se defmiše daje osnovno obrazovanje obvezno i besplatno za svu djecu. Na ovaj način omogućava se učenicima iz socijalno ugroženih kategorija pohađanje nastave pod jednakim uvjetima kao i drugim učenicima. Principi obrazovanja bez diskriminacije, obrazovanja za sve i osiguranje jednakih mogućnosti pristupa obrazovanju upravo se opredmećuju ovim projektom te se učenicima iz socijalno ugroženih kategorija omogućuje pohađanje nastave podjednakim uvjetima kao i drugim učenicima.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Nabavka besplatnih udžbenika za učenike drugih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe na području cijele Federacije BiH, odnosno svih deset kantona;

- Nabavka besplatnih udžbenika će se realizirati u suradnji sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast obrazovanja;

- Sredstva za realizaciju ovog projekta će se uplatiti kantonal­nim ministarstvima nadležnim za oblast obrazovanja;

- Kantonalna ministarstva će, u skladu sa dodijeljenim sredstvima, pravovremeno izvršiti nabavku udžbenika od ovlaštenih izdavačkih kuća, te izvršiti distribuciju istih učenicima drugih razreda devetogodišnje osnovne škole, prvenstveno onim koji su u stanju socijalne potrebe;

- Visina dodijeljenih sredstava će se odrediti uzimajući u obzir broj učenika koji će pohađati drugi razred osnovne škole u školskoj 2019/2020. godini, te socijalno-ekonomsko stanje kantona, kao korektivni faktor povećanja pripadajućih sredstava izračunatih na temelju ukupnog broja učenika   (Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Posavski kanton i Kanton 10);

- Sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast obrazovanja će se sklopiti ugovori o realizaciji projekta nabavke besplatnih udžbenika za učenike drugih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe;

- Kantonalna ministarstva nadležna za oblast obrazovanja koja ne prihvate realizaciju projekta nabavke besplatnih udžbenika za učenike drugih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe, odnosno ne prihvate sklapanje ugovora iz prethodnog stava, bit će izuzeta iz raspodjele sredstava.

 

2. Podrška projektima poboljšanja kvalitete praktične nastave u srednjem obrazovanju  

 

Svrha programa:

Poboljšanje kvalitete praktične nastave u javnim srednjim stručnim i javnim srednjim tehničkim školama u Federaciji BiH u skladu sa potrebama tržišta rada kroz poboljšanje uvjeta za izvođenje praktične nastave u kabinetima praktične nastave.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Raspodjela sredstava će se izvršiti na temelju prijedloga kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrazovanja u Federaciji BiH. Kantonalna ministarstva nadležna za oblast obrazovanja dužna su Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti predložiti do tri projekta opremanja kabineta praktične nastave u odabranim javnim srednjim stručnim i javnim srednjim tehničkim školama na temelju sljedećih kriterija:

- Kvaliteta prijedloga projekta sa aspekta metodologije izrade, odnosno jasno definiranih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;

- Precizno definirane ciljne skupine i broj korisnika projekta;

- Detaljno obrazloženje načina na koji će realizacija projekta uticati na povećanje kvalitete praktične nastave i povećanje kompetencija učenika za uspješnu kasniju integraciju na tržište rada;

- Detaljno obrazloženje načina na koji će se osigurati održivost projekta;

- Detaljno razrađen proračun za realizaciju projekta, odnosno sudjelovanja drugih financijera ili sudionika u financiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna jedinica   lokalne samouprave i drugih sredstava). Sve stavke u proračunu su relevantne za

realizaciju aktivnosti navedenih u prijedlogu projekta.

Program je namijenjen za pružanje podrške javnim srednjim stručnim i javnim srednjim tehničkim školama za poboljšanje uvjeta za izvođenje praktične nastave.

Sredstva dodijeljena iz ovog programa mogu se koristiti za nabavku opreme za kabinete praktične nastave koja će poboljšati kompetencije učenika za rad u zanimanju za koje se obrazuju u srednjoj školi.

Maksimalan iznos sredstava koja Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti dodjeljuje po kantonu za realizaciju odobrenih projekata (maksimalno tri) je 12.000,00 KM.

 

 

 

 

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

3.

Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja

Javne predškolske ustanove, javne osnovne škole, nevladine organizacije u saradnji sa javnim odgojno-obrazovnim ustanovama

640.000,00

4.

Podrška projektima angažiranja Rom medijatora radi povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti

Javne osnovne škole, nevladine organizacije u saradnji sa javnim osnovnim školama

5.

Podrška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada

Javne srednje škole, nevladine organizacije u saradnji sa javnim odgojno-obrazovnim ustanovama

6.

Podrška OŠ " 1 . mart" u Jelahu za održavanje instruktivne nastave

Nastavnici angažirani za izvođenje instruktivne nastave i učenici

7.

Podrška najboljim učenicima javnih osnovnih i javnih srednjih škola u Federaciji BiH

Najbolji učenici javnih osnovnih i javnih srednjih škola, poduzeća i druga lica za troškove organizacije manifestacije

 

3. Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja  

 

Svrha programa:

Poboljšanje uključenosti i uvjeta obrazovanja u javnim predškolskim ustanovama i javnim osnovnim školama za sljedeće skupine djece s posebnim obrazovnim potrebama: djeca sa poteškoćama u razvoju, djeca pripadnika romske nacionalnosti, djeca iz porodica u stanju socijalne potrebe, djeca koja žive u udaljenim ruralnim sredinama, učenici s nedovoljnim poznavanjem jednog od jezika konstitutivnih naroda u BiH (djeca stranih državljana koja pohađaju osnovno obrazovanje u Federaciji BiH) i druge ranjive skupine djece.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Kratak opis aplikanta, odnosno organizacije/a koji će implementirati projekt (djelokrug rada, kadrovski, prostorni i drugi resursi kojima organizacija raspolaže),

- Kvaliteta prijedloga projekta (jasan opis problema, jasno definirani ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta, ciljne skupine i očekivani broj korisnika projekta, ključne projektne aktivnosti, projekcija potencijalnih rizika u provedbi programa ili projekta);

- Detaljno obrazloženje potrebe za realizacijom projekta sa aspekta predviđenih   odgojno-obrazovnih i socijalnih učinaka;

- Dostignuta razina ili afirmacija individualnog pristupa svakom djetetu u skladu   sa njegovim potrebama i mogućnostima;

- Povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu;

- Ukoliko je aplikant nevladina organizacija, potrebno je dostaviti suglasnost javne predškolske ustanove ili javne osnovne škole kojom se potvrđuje  spremnost iste na suradnju u provođenju projekta;

- Detaljno razrađen proračun sa jasno navedenim izvorima financiranja (vlastita   sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i druga sredstva). Sve stavke u proračunu su relevantne za realizaciju odgojno-obrazovnih aktivnosti navedenih u prijedlogu projekta, a iznos stavki u proračunu je realno utvrđen na temelju broja korisnika

projekta ili vrste i složenosti poteškoća u razvoju korisnika projekta;

- Kod projekata edukacije nastavnika, prednost prilikom odabira će se dati projektima koji imaju za cilj razvoj praktičnih vještina za rad sa učenicima sa  posebnim obrazovnim potrebama;

Kod projekata koji uključuju angažiranje asistenata u nastavi, prednost će se dati projektima koji predviđaju angažiranje kvalificiranog kadra za rad sa djecom s

poteškoćama u razvoju i predviđaju načine za održivost projekta.

Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja planira se realizirati kroz podršku javnim predškolskim ustanovama, javnim osnovnim školama i nevladi­nim organizacijama koje realiziraju projekt u suradnji sa javnim odgojno-obrazovnim ustanovama, podršku nabavci savremenih didaktičkih sredstava ili odgovarajuće stručne literature za nastavnike te podsticaj edukaciji nastavnika i stručnih suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama, angažiranju asistenata u nastavi za podršku učenicima s poteškoćama u razvoju, organizaciji dopunske nastave i dr.

Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 7.000.00 KM.

 

4. Podrška projektima angažiranja Rom medijatora radi povećanja obuhvata i redovitog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti  

 

Svrha programa:

Angažiranje Rom medijatora radi obavljanja sljedećih poslova i zadataka: poslovi medijacije u romskim zajednicama; uspostavljanje inicijalnih kontakata sa romskim porodicama čija djeca nisu upisana u osnovnu školu iako su školski obveznici; kontinuirana suradnja sa roditeljima i jačanje partnerstva sa porodicama učenika romske nacionalnosti; provođenje preventiv­nih i drugih aktivnosti s ciljem osiguranja redovitog pohađanja nastave učenika romske nacionalnosti; podrška učenicima romske nacionalnosti u savladavanju školskih obveza; suradnja s općinskim službama, ostalim nadležnim organima i nevladinim sektorom i dr.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Kratak opis aplikanta, odnosno organizacije/a koji  će implementirati projekt (djelokrug rada, kadrovski, prostorni i drugi resursi kojima organizacija raspolaže),

- Kvaliteta prijedloga projekta (jasan opis problema, jasno definirani ciljevi projekta, ciljne skupine i očekivani broj korisnika projekta, ključne projektne aktivnosti, projekcija potencijalnih rizika u provedbi programa ili projekta);

- Precizno definiran opis poslova koje će obavljati Rom medijator koji će biti angažiran;

- Navedeni uvjeti/kriteriji koji će se koristiti za angažiranje Rom medijatora (npr. stručna sprema, iskustvo u radu sa romskim zajednicama, poznavanje romskog jezika...);

- Detaljno obrazloženje načina na koji će angažiranje Rom medijatora doprinijeti povećanju broja djece romske nacionalnosti koji na vrijeme upisuju osnovnu školu, redovito pohađaju nastavu i uspješno završavaju osnovno obrazovanje;

- Jasno navedeni očekivani rezultati projekta u smislu povećanja broja djece romske nacionalnosti koji upisuju školu i redovito pohađaju nastavu, smanjenje broja učenika koji napuštaju obrazovanje (navedeni brojčani indikatori) te poboljšanje uspjeha školovanja učenika romske nacionalnosti;

- Ukoliko je oplikant nevladina organizacija, potrebno je dos­taviti suglasnost javne osnovne škole kojom se potvrđuje spremnost škole na suradnju u provođenju projekta;

- Detaljno razrađen proračun sa jasno navedenim izvorima financiranja   (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i druga sredstva). Sve stavke u proračunu su relevantne za realizaciju odgojno-obrazovnih aktivnosti navedenih u prijedlogu projekta;

- Vrijeme provođenja projekta.

Ovaj program je namijenjen javnim osnovnim školama koje u svom upisnom području imaju djecu romske nacionalnosti ili nevladinim organizacijama koje planiraju realizirati projekt u suradnji sa određenom javnom osnovnom školom,  a koje planiraju angažirati suradnika Rom medijatora kako bi povećali broj djece romske nacionalnosti koja upisuju, redovito pohađaju i uspješno završavaju osnovno obrazovanje.

Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 6.000,00 KM.

 

5. Podrška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada

 

Svrha programa:

Unapređenje vještina i kompetencija odraslih osoba s fokusom na žene kroz programe obuke, stručnog osposobljavanja ili stručnog usavršavanja radi njihove lakše integracije na tržište rada.

Kriteriji za bodovanje pristiglih projekata u okviru, ovog programa su:

- Kratak opis aplikanta, odnosno organizacije/a koji će implementirati projekt (djelokrug rada, kadrovski, prostorni i drugi resursi kojima organizacija raspolaže),

- Kvaliteta prijedloga projekta (jasan opis problema, jasno definirani ciljevi projekta, ciljne skupine i očekivani broj korisnika projekta, ključne projektne aktivnosti, projekcija potencijalnih rizika u provedbi programa ili projekta, opis očekivanih rezultata projekta);

- Detaljno obrazloženje potrebe za realizacijom projek­ta sa aspekta predviđenih potreba tržišta rada;

- Povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima, odnosno postignuti rezultati u prethodnom-periodu;

- Preporuka nadležnog ministarstva obrazovanja;

- Ukoliko je aplikant nevladina organizacija, potrebno je dostaviti suglasnost javne odgojno-obrazovne ustanove kojom se potvrđuje spremnost iste na suradnju u provođenju projekta sa nevladinom organizacijom koja je aplikant;

- Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta, odnosno sudjelovanja drugih financijera ili sudionika u financiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava);

- Vrijeme izvođenja programa obuke, stručnog osposobljavanja ili stručnog usavršavanja;

- Prioritet prilikom odabira će se dati projektima čiji su korisnici nezaposlene žene koje imaju potrebu za obukom, stručnim osposobljavanjem ili usavršavanjem s ciljem lakšeg zapošljavanja.

Program je namijenjen javnim srednjim školama koje izvode i realiziraju programe obuke, stručnog osposobljavanja ili usavršavanja, nevladinim organizacijama koje realiziraju navedene programe u suradnji sa javnim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 10.000,00 KM.

 

6. Podrška OS "1. mart" u Jelahu za održavanje instruktivne nastave

 

Svrha programa:

Angažiranje kvalificiranog nastavnog kadra radi održavanja instruktivne nastave za učenike osnovne škole u svrhu uspješnog završetka nekog od razreda osnovne škole.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Financiranje troškova angažovanja nastavnog osoblja, putem OŠ "1. mart Jelah-Tešanj" Tešanj radi održavanja instruktivne nastave za učenike osnovne škole sa područja naseljenog mjesta Vrbanjci-Kotor Varoš za financiranje drugog polugodišta 2018/2019. godine i prvog polugodišta 2019/2020. godine.

- Dodijeljena sredstva će se utrošiti za financiranje troškova prijevoza, zatim ugovorenih naknada za rad i toplog obroka sa pripadajućim porezima i doprinosima u skladu sa zakonom, svim angažiranim nastavnicima.

 

7. Podrška najboljim učenicima j avnih osnovnih i javnih srednjih škola u Federaciji BiH  

 

Svrha programa:

Promocija i pružanje podrške najboljim učenicima-javnih osnovnih i javnih srednjih škola u Federaciji BiH.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Raspodjela sredstava će se izvršiti na temelju prijedloga kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrazovanja u Federaciji BiH. Kantonalna ministarstva nadležna za oblast obrazovanja dužna su Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti predložiti po 6 učenika, i to tri najbolja učenika iz javnih osnovnih škola i tri najbolja učenika iz javnih srednjih škola, koje će odabrati na temelju sljedećih kriterija:

- Uspjeh u učenju;

- Uspjeh u vannastavnim aktivnostima (školskim sekcijama, priredbama i dr.);

- Ostvareni zapaženi rezultati na federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima iz različitih nastavnih oblasti;

- Sudjelovanje  u  društveno korisnom volonterskom radu;

- Uspjeh u sportskim, kulturnim i drugim aktivnostima;

- Primjerno vladanje u školi;

- Troškovi Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti za organizaciju manifestacije "Podrška najboljim učenicima javnih osnovnih i javnih srednjih

škola u Federaciji BiH".

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

8.

Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola

Javne predškolske ustanove, javne osnovne i javne srednje škole, insfiluti, udruženja prosvjetnih radnika (u saradnji sa javnim odgojno-obrazovnim ustanovama), pedagoški zavodi, kantonalna ministarstva obrazovanja u

kantonima gdje nema pedagoških zavoda

350.000,00

9.

Podrška stručnom usavršavanju

profesionalnom razvoju

prosvjetnih radnika u

predškolskom, osnovnom i

srednjem obrazovanju

Javne predškolske ustanove, javne osnovne škole, javne srednje škole.

pedagoški zavodi, kantonalna ministarstva obrazovanja u kantonima gdje nema pedagoških

zavoda, instituti, udruženja

prosvjetnih radnika i nevladine organizacije

10.

Podrška bibliotekama srednjih škola u nabavci školske lektire

Javne srednje škole

 

8. Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola

 

Svrha programa:

Izgradnja obrazovanja koje će kod učenika razvijati ključne kompetencije, u skladu s Europskim referentnim okvirom ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, potrebne za lično ispunjenje i razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost, zdrave i održive životne stilove, uspješan život u mirnim društvima i aktivno građanstvo.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Europski referentni okvir ključnih kompetencija za cjelo­životno učenje sadrži osam ključnih kompetencija koje pred­stavljaju kombinaciju znanja, vještina i stavova, a to su: 1) jezičko-komunikacijska pismenost na maternjem jeziku, 2) jezičko-komunikacijska pismenost na stranim jezicima, 3) kompetencija iz matematike, prirodnih znanosti, tehnologije i inženjerstva, 4) digitalna kompetencija, 5) lična i socijalna kompetencija i sposobnost učenja, 6) građanska kompetencija, 7) poduzetnička kompetencija i 8) kulturna svijest i kulturno izražavanje.

Kriteriji za bodovanje pristiglih projekata u okviru ovog programa su:

- Kratak opis aplikanta, odnosno organizacije/a koji će implementirati projekt (djelokrug rada, kadrovski, prostorni i drugi resursi kojima organizacija raspolaže),

- Kvaliteta prijedloga projekta (jasan opis problema, jasno definirani ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta, ciljne skupine i očekivani broj korisnika projekta, ključne projektne aktivnosti, projekcija potencijalnih rizika u provedbi programa ili projekta);

- Obrazloženje načina na koji predloženi projekt doprinosi razvoju određene ključne kompetencije (navesti koje kompetencije), samostalno ili u kombinaciji s drugim ključnim kompetencijama iz Europskog referentnog okvira ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje;

- Povezanost predloženog projekta sa zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa ukoliko se isti provodi u nastavnim aktivnostima;

- Povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu;

- Ukoliko je aplikant udruga prosvjetnih radnika, dužno je dostaviti dokaz o suradnji sa javnom predškolskom ustanovom ili javnom školom na provođenju projekta;

- Detaljno razrađen proračun sa jasno navedenim izvo­rima financiranja (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i druga sredstva). Sve stavke u proračunu su relevantne za realizaciju odgojno-obrazovnih aktivnosti navedenih u prijedlogu projekta.

Ovaj program je usmjeren na pružanje podrške javnim predškolskim ustanovama, javnim osnovnim i javnim srednjim školama, institutima, udrugama prosvjetnih radnika (u suradnji sa javnim odgojno-obrazovnim ustanovama), pedagoškim zavodima i kantonalnim ministarstvima obrazovanja u kantonima gdje nema pedagoških zavoda za izradu i implementaciju projekata te osmišljavanje inovativnih pristupa i metoda rada koji će biti usmjereni i poticati razvoj jedne ključne kompetencije, odnosno jedne u kombinaciji s više navedenih ključnih kompetencija kod učenika, kroz nastavne ili vannastavne aktivnosti, uz uvažavanje propisanih nastavnih planova i programa, odnosno zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa. Bit će podržani najbolji projekti iz svih 8 ključnih kompetencija, i to maksimalno do 5 projekata za svaku ključnu kompetenciju.

Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 7.000,00 KM.

 

9. Podrška stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju

 

Svrha programa:

Unapređenje kompetencija prosvjetnih radnika u predškol­skom, osnovnom i srednjem obrazovanju za odgojno-obrazovni rad usmjeren na razvoj ključnih kompetencija kod djece i učenika, kao i realizaciju nastavnih planova i programa baziranih na ishodima učenja.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Projekti stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja prosvjetnih radnika će biti bodovani na temelju sljedećih kriterija:

- Kratak opis aplikanta, odnosno organizacije/a koji će implementirati projekt (djelokrug rada, kadrovski, prostorni i drugi resursi kojima organizacija raspolaže),

- Kvaliteta prijedloga projekta stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika (jasan opis problema, jasno definirani ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta, ciljne skupine i očekivani broj korisnika projekta, ključne projektne aktivnosti, projekcija potencijalnih rizika u provedbi programa ili projekta);

- Detaljno obrazloženje načina na koji će realizacija programa doprinijeti povećanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama, osnovnim ili srednjim školama;

- Relevantnost programa stručnog usavršavanja za reformu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja koje se provodi u BiH;

- Povezanost predloženog programa sa prethodnim ak­tivnostima, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu;

- Detaljno razrađen proračun sa jasno navedenim izvorima, financiranja  (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz pro­računa jedinica lokalne samouprave i druga sredstva).

Podrška programima stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika planira se realizirati kroz podršku javnim predškolskim ustanovama, javnim osnovnim i javnim srednjim školama, institutima, udrugama prosvjetnih radnika, pedagoškim zavodima, kantonalnim ministarstvima obrazovanja u kantonima gdje nema pedagoških zavoda i nevladinim organizacijama, koji će realizirati program stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika.

Projekti/programi stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i zna­nosti bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 7.000,00 KM.

 

10. Podrška bibliotekama srednjih škola u nabavci školske lektire

 

Svrha programa:

Doprinijeti obnovi bibliotečkog fonda u javnim srednjim školama u Federaciji BiH kroz nabavku knjiga školske lektire.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Kvaliteta ponuđenog projekta sa aspekta metodologije izrade, odnosno jasno   definiranih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;

- Precizno definirane ciljne skupine i broj korisnika projekta;

- Kvaliteta sadržaja projekta, odnosno detaljno obrazloženje potrebe za realizacijom projekta sa aspekta predviđenih odgojno-obrazovnih ciljeva;

- Povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu;

- Podrška školskim bibliotekama za nabavku lektire predviđene nastavnim planovima i programima za srednje škole;

- Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta, odnosno sudjelovanja drugih financijera ili sudionika u financiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna jedinica lokalne

samouprave i drugih sredstava).

Program je namijenjen javnim srednjim školama za realizaciju projekata nabavke školske lektire.

Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 5.000,00 KM.

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

11.

Sredstva rezervi u oblasti obrazovanja

Javne predškolske ustanove, javne osnovne i javne srednje škole, pedagoški zavodi, institucije i pojedinci, nosioci projekata obrazovnog karaktera

30.000,00

 

11. Sredstva rezervi u oblasti obrazovanja

 

Svrha programa:

Financiranje interventnih potreba u oblasti obrazovanja, a prioritetno za troškove uvezivanje radnog staža prosvjetnim radnicima koji su radili u eksteritorijalnim školama za vrijeme i poslije rata u BiH.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Sredstva rezervi u oblasti obrazovanja prioritetno su namijenjena za:

- Uvezivanje radnog staža prosvjetnim radnicima koji su radili u eksteritorijalnim školama za vrijeme i poslije rata u BiH;

- Projekte ujedinjenja istorodnih obrazovnih ustanova koje funkcioniraju kao dva odvojena pravna lica, tzv. "dvije škole pod jednim krovom";

- Podršku projektima koji nisu obuhvaćeni, odnosno predviđeni navedenim programima, a od značaja su za podsticaj i reformu obrazovnog sustava u Federaciji BiH;

- Podršku socijalnim programima iz oblasti obrazovanja.

Financijska sredstva za programe pod rednim brojevima 2. i 7. dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i znanosti, na prijedlog posebno formiranog povjerenstva i Stručnog kolegija Ministarstva, a na temelju zaprimljenih zahtjeva.

Za programe pod rednim brojevima 3, 4, 5, 8, 9. i 10. bit će raspisan Javni poziv.

Sredstva za programe pod rednim brojevima l, 6. i 11. dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i znanosti na temelju podataka prikupljenih u skladu sa propisanim kriterijima, odnosno na temelju faktura i ugovora za načinjene troškove u realizaciji programa.

 

3. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA FINANCIRANJE STUDENTSKOG STANDARDA U IZNOSU OD 1.040.000,00 KM

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Osnovni

studentski

standard

Subvencioniranje smještaja i ishrane studenata

Studentski centri i domovi u Federaciji BiH

1.040.000,00

2.

Prošireni

studentski standard

1 . Podrška projektima

studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji BiH

Visokoškolske javne

ustanove u Federaciji BiH, studentske udruge

2. Podrška najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH

Najbolji studenti koje nominira njihov fakultet posredstvom javnih univerzittta/sveučilišta s područja Federacije BiH uključujući studente Franjevačke teologije u Sarajevu

3. Podsticaj školovanju Roma, državljana Bosne i ercegovine

koji studiraju na javnim

visokoškolskim ustanovama u

Federaciji BiH

Studenti pojedinci u skladu s propisanim kriterijima

1 Podrška studentima s

Invaliditetom državljanima Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u

Federaciji BiH

Studenti pojedinci u skladu s propisanim kriterijima

 

1. Subvencioniranje smještaja i ishrane studenata 

 

Svrha programa:

Realizacija Protokola o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji koji dolaze iz manje razvijenih kantona (Posavski, Bosansko-podrinjski, Kanton 10) i Republike Srpske.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Subvencioniranje smještaja i ishrane studentima koji dolaze iz manje razvijenih kantona (Posavski, Bosansko-podrinjski, Kanton 10) i Republike Srpske. Način dodjele sredstava je određen Protokolom o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji BiH od 11. 10. 2001. Odlukom o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji BiH, broj 398/05 od 21. 7. 2005. Godine i Odlukom o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji, broj 178/2015 od 19. 2. 2015. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/2015).

Sredstva se dodjeljuju na temelju službenih podataka dobijenih od strane studentskih centara za akademsku 2018/2019. godinu i akademsku 2019/2020. godinu dostavljenih na početku aktualne akademske godine. Podatci sadrže imena i broj studenata, potvrde o upisu na aktualnu godinu studija te potvrde o prebivalištu koja nije starija od šest mjeseci za svakog studenta pojedinačno.

Povećanje broja studenata dostavljenih na početku aktualne akademske godine, nisu moguće bez prethodno dobijene suglasnosti Ministarstva.

 

2. Prošireni studentski standard   

 

Svrha programa:

Poboljšanje proširenog studentskog standarda kroz podršku projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji BiH; podršku najboljim studentima, držav­ljanima Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visoko­školskim ustanovama u Federaciji; podsticaj školovanju Roma, državljana Bosne i Hercegovine, koji imaju prebivalište na pros­toru Federacije BiH i koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i podršku studentima s invaliditetom, državljanima Bosne i Hercegovine, koji imaju prebivalište na prostoru Federacije BiH i koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

 

2.1. Podrška projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji BiH

Ovaj program usmjerenje na pružanje podrške u realizaciji domaćih i međunarodnih studentskih projekata.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Kvaliteta i značaj projekta za studij;

- Korist za društvo, značaj za Federaciju BiH te Bosnu i Hercegovinu;

- Razrađenost, konkretnost i mjerljivost ciljeva projekta;

- Brojnost i organiziranost studentske organizacije te brojnost ciljne skupine;

- Popis realiziranih projekata;

- Profiliranost studentske organizacije i suradnja s matičnom visokoškolskom ustanovom;

- Članstvo u domaćim i međunarodnim studentskim asocijacijama;

- Uspostavljena suradnja na projektu s domaćim i međunarodnim studentskim udrugama;

- Potvrđeno sudjelovanje drugih sufinancijera;

- Kvaliteta i potvrđeni značaj organizatora u dijelu koji se odnosi  na  sudjelovanje  na  domaćim  i  međunarodnim studentskim programima.

Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 5.000,00 KM.

 

2.2. Podrška najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH   

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Podrška se odnosi na najbolje studente završne godine I ciklusa studija, čiji je ukupni uspjeh ostvaren zaključno s akademskom 2018/2019. godinom;

- Po jedan najbolji student sa svake organizacione jedinice/ fakulteta, akademije  i pridruženih članica na svakom javnom univerzitetu/sveučilištu u Federaciji na temelju dostavljenog prijedloga visokoškolskih ustanova;

- Najbolji prosjek ocjena na dosadašnjem studiju;

- U slučaju da dva ili više studenata imaju jednak prosjek ocjena, prednost ima student koji je tijekom studija uspješ­no sudjelovao u znanstvenom, stručnom i volonterskom radu.

Podrška se dodjeljuje najboljim studentima koje kandidira njihov fakultet posredstvom i na temelju kandidatura dostavljenih od strane javnih univerziteta/sveučilišta s područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Pod istim uvjetima mogu se kandidirati i studenti Franjevačke teologije u Sarajevu.

 

23. Podsticaj školovanju Roma, državljana Bosne i Hercegovine, koji imaju prebivalište na prostoru Federacije BiH i koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini    

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Da je student koji ima prebivalište na prostoru Federacije BiH i koji studira na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;

- Da nije ponavljao/la aktualnu akademsku godinu osim u slučaju bolovanja ili liječenja dužeg od tri mjeseca, za što je dužan dostaviti ovjerene dokaze.

 

2.4. Podrška studentima s invaliditetom, državljanima Bosne i Hercegovine, koji imaju prebivalište na prostoru Federacije Bili i koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini   

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Da student ima prebivalište na prostoru Federacije BiH i da studira na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;

- Da je student prvog ili drugog ciklusa studija i da nema više od 30 godina zaključno s krajem tekuće, 2019. godine;

- Da ima invalidnost utvrđenu rješenjem nadležnog organa ili potvrdu Ureda za   podršku studentima s posebnim potrebama VŠU na kojoj studiraju, s obrazloženjem;

- U slučaju da obnavlja godinu, dokaz da je obnavljanje godine  posljedica  liječenja u vezi s invaliditetom ili ovjerena preporuka Ureda za podršku studentima s posebnim potrebama VŠU na kojoj studiraju, s obrazloženjem.

Sredstva pod rednim brojem 1. dodjeljuju se na temelju primljenih zahtjeva od strane svih studentskih centara u Federaciji BiH.

Sredstva za programe pod rednim brojem 2. dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i znanosti, na prijedlog posebno formiranog povjerenstva i Stručnog kolegija Ministarstva, na temelju primljenih zahtjeva. Za programe pod rednim brojem 2 bit će raspisani javni pozivi, izuzev programa 2.2. "Podrška najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji", koji će biti realiziran na temelju dostavljenih prijedloga od strane javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH.

 

4. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA FOND ZA STUDENTSKE ZAJMOVE U IZNOSU OD 220.000,00 KM

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Sufinansiranje Fonda za studentske zajmove

Fond za studentske zajmove Federacije BiH

220.000,00

 

Svrha programa:

Poboljšanje studentskog standarda kroz dodjelu studentskih zajmova, na temelju javnog poziva koji raspisuje Fond za studentske zajmove Federacije BiH, u skladu sa Programom rada i Financijskim planom za 2019. godinu.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Sredstva se dodjeljuju na temelju Odluke o osnivanju Fonda za studentske zajmove Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/06);

- Sredstva doznačena Fondu za studentske zajmove Federacije BiH (u daljem tekstu: Fond) treba da omoguće studiranje studentima u visokoškolskim   ustanovama Federacije BiH;

- Fond će zajmove dodjeljivati studentima na temelju javnog poziva i kriterija koje će utvrditi Upravni odbor Fonda;

- Fond, odnosno njegov Upravni odbor, dužan je donijeti program rada i financijski plan za 2019. godinu na koji suglasnost daje Vlada Federacije BiH;

- Nadzor nad korištenjem i raspodjelom sredstava Fonda vrše Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti i Federalno ministarstvo financija.

 

5. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA OBLAST ZNANOSTI OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BiH U IZNOSU OD 1.577.000,00 KM

 

R. br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa, zbornika radova, bibliografija i sl. Podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa

Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Sveučilište u Mosiaru, Franjevačka teologija Sarajevo, Islamski pedagoški fakultetu Zenici, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišna klinička bolnica Mostar i Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

 

1.296.064,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Podrška naučnom usavršavanju na doktorskom studiju, odnosno podrška stjecanju naučnog stepena doktora nauka po predbolonjskom sistemu državljana BiH zaposlenih u javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u Federaciji BiH

3.

Podrška radu biblioteka javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem

4.

Međuinstitucionalna naučnotehnotoška saradnja međunarodnog karaktera (na osnovu potpisanih sporazuma)

5.

Organizacija domaćih i međunarodnih naučnih skupova

6.

Podrška istraživanju od značaja za Federaciju BiH

7.

Podrška autorima zaposlenim na javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u izdavanju naučne literature, izdavački projekti javnih visokoškolskih i naučnih ustanova

8.

Aktivno učešće zaposlenika javnih visokoškolskih i naučnih ustanova na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima

9.

Sufinansiranje istraživačkog rada i naučnog usavršavanja zaposlenika javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u zemlji inostranstvu s ciljem stjecanja stepena naučnog zvanja

10.

Uređenje prostora i nabavka prioritetne opreme za  naučnoistraživački rad

 

Svrha programa od l do 10:

Podrška razvoju znanstveno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti na javnim visokoškolskim i znanstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kroz podršku znanstvenom usavršavanju, izdavaštvu i bibliotečkoj djelatnosti, organizaciji i sudjelovanju na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, istraživačkom radu, realizaciji programa međunarodne znanstveno-tehnološke suradnje, te razvoju znanstvene infrastrukture.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Sredstva za realizaciju programa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 10. dodijelit će se u ukupnom iznosu od l .296.064,00 KM.

Iznos za pojedine javne visokoškolske i znanstvene ustanove (sveučilišta) odredit će se na slijedeći način:

- svaka od javnih visokoškolskih ustanova (sveučilišta) dobija početni iznos od 100.500,00 KM,

- na naprijed navedeni iznos dodaje se iznos obračunat u skladu sa brojem stalnih članica - organizacionih jedinica na kojima se obavlja znanstveni (Institut za istoriju Sarajevo, Institut za jezik Sarajevo, Orijentalni institut Sarajevo, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sarajevo, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica) i znanstveno-nastavm (fakulteti, akademije, visoke škole itd.) proces, a koji se utvrđuje na način da se broj organizacionih jedinica pomnoži sa osnovicom u iznosu od 7.832,00 KM.

Ostalim nabrojanim visokoškolskim i znanstvenim ustanovama pripadaju sredstva u visini od 15.000,00 KM.

Sredstva će se dodjeljivati na temelju ugovora koje će Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti sklopiti sa korisnicima sredstava.

Nadležna tijela korisnika sredstava samostalno, u skladu sa vlastitim strateškim opredjeljenjima i razvojnim potrebama u 2019. godini te zakonskim propisima i specifičnostima svakog od navedenih programa odlučuju o utrošku dodjeljenih sredstava.

Dodjeljena sredstva se ne mogu koristiti za financiranje plaća i naknada zaposlenih ili spoljnih suradnika, isplatu honorara i sličnih naknada, odnosno pokriće režijskih i dragih troškova koji proističu iz redovitog poslovanja ustanove.

Korisnici sredstava, sa kojima budu sklopljeni ugovori, obvezni su da dodijeljena sredstva utroše namjenski te u roku od 60 dana od dana realizacije projekata, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana uplate sredstava, podnesu zbirno izvješće sa dokazima o namjenskom utrošku sredstava i ostvarenim efektima ulaganja.

Korisnici sredstava su također obvezni da, u slučaju financiranja vlastitih ili izdavačkih projekata svojih zaposlenika (knjige, časopisi i sl.), u roku od 15 dana od dana završetka projekta dostave Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti 10 primjeraka objavljenog djela.

 

R. br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

11.

Podrška radu naučnih i naučnostručnih društava te javnih naučnih ustanova s kojima Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke nije sklopilo

posebne ugovore o finansiranju/sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke, odnosno ugovore o podršci njihovom funkcioniranju i

ostvarivanju radne sposobnosti

Naučnoistraživačke,

istraživačko-razvojne ustanove,

naučna i naučnostručna društva, naučni radnici, istraživači i autori, komercijalni izdavači

215.936,00

 12.

Otkup novije naučne literature od komercijalnih izdavača sa područja Federacije BiH

13.

Podrška autorima koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u izdavanju novije naučne, stručne i univerzitetske literature, uz otkup dijela tiraža

14.

Sufinansiranje istraživačkog rada. naučnog usavršavanja i studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu, za kandidate koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i naučnih ustanova

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

11. Podrška radu znanstvenih i znanstvenostručnih društa­va, te javnih znanstvenih ustanova s kojima Federalno ministar­stvo obrazovanja i znanosti nije sklopilo posebne ugovore o financiranju/sufinanciranju programa i projekata u oblasti znanosti, dodjeljivat će se za realizaciju slijedećih programskih aktivnosti: organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te tiskanje znanstvenih časopisa, zbornika radova i znanstvenih knjiga (uz otkup dijela tiraža).

 

Svrha programa: Podrška razvoju znanstveno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti znanstvenih i znanstvenos­tručnih društava te javnih znanstvenih ustanova s kojima Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti nije sklopilo posebne ugovore o financiranju/sufinanciranju programa i projekata u oblasti znanosti, kroz podršku organizaciji domaćih i

međunarodnih znanstvenih skupova te podršku tiskanju znanstvenih knjiga i periodike.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

a)     Podrška organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova:

- Znanstveni i društveni značaj skupa;

- Znanstvena referentnost organizatora i sudionika skupa;

- Očekivani doprinos razvoju i širenju znanstvene misli i rezultata istraživanja;

- Mogućnost uspostavljanja trajnih veza i suradnje sa domaćim i stranim   znanstvenim ustanovama i znanstvenim radnicima;

- Povezivanje sa znanstvenom dijasporom BiH;

- Tradicija znanstvene manifestacije i važnost tematike skupa;

- Detaljno obrazložen financijski plan sa dokazima o visini troškova (ovjereni i potpisani predračuni i sl.).

b)     Tiskanje znanstvenih časopisa, zbornika radova i sl.:

- Redovitost izlaženja;

- Recenziranje radova i popis recenzenata;

- Postojanje domaće i međunarodne suradnje;

- Sastav uredništva časopisa i omjer prihvaćenih i odbijenih članaka;

- Dokaz da se časopis nalazi na spisku neke od referentnih međunarodnih baza znanstvenih časopisa, ili da je u proceduri upisa na listu referentnih časopisa,

odnosno da je od izuzetnog značaja za određenu znanstvenu oblast u BiH;

- Relevantnost i referentnost znanstvene manifestacije sa koje se izdaje zbornik radova;

- Relevantnost i referentnost bibliografije za određenu znanstvenu oblast ili opće znanstvene tijekove u BiH i svijetu;

- Detaljno obrazložen financijski plan sa dokazima o visini troškova tiskanja  (ovjereni i potpisani predračuni i sl.).

c)     Tiskanje znanstvenih knjiga:

- Detaljno obrazložen projekat;

- Najmanje dvije recenzije doktora znanosti iz odgovarajuće znanstvene oblasti;

- Izdavački projekt u 2018. ili 2019. godini;

- Detaljno obrazložen financijski plan sa dokazima o visini troškova tiskanja    (ovjereni i potpisani predračuni i sl.).

 

12. Otkup novije znanstvene literature od komercijalnih izdavača sa područja Federacije BiH     

 

Svrha programa:

Podrška razvoju izdavačke djelatnosti u oblasti znanosti, otkup novije znanstvene, visokoškolske i stručne literature u cilju obogaćivanja i popune knjižnog fonda biblioteka znanstvenih i visokoškolskih ustanova aktualnim izdanjima.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Detaljno obrazložen projekat;

- Najmanje dvije recenzije doktora znanosti iz odgovarajuće znanstvene oblasti;

- Izdavački projekt u 2018. ili 2019. godini;

Napomena: Sredstva u okviru ovog programa dodjeljivat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 5.000,00 KM po izdavaču. Izdavač može kandidirati maksimalno 5 različitih naslova za otkup, od kojih najviše 2 mogu biti u formi rukopisa pripremljenih za tisak.

 

13. Podrška autorima koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i znanstvenih ustanova u izdavanju novije znanstvene, stručne i sveučilišne literature, uz otkup dijela tiraža

 

Svrha programa:

Podrška autorima znanstvene literature i visokoškolskih udžbenika, podrška razvoju izdavačke djelatnosti u oblasti znanosti, otkup novije znanstvene, visokoškolske i stručne literature u cilju obogaćivanja i popune knjižnog fonda biblioteka znanstvenih i visokoškolskih ustanova aktualnim izdanjima.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Detaljno obrazložen projekat;

- Najmanje dvije recenzije doktora znanosti iz odgovarajuće znanstvene oblasti;

- Izdavački projekt u 2018. ili 2019. godini;

- Dokaz o radnom statusu (potvrda ili uvjerenje o zaposlenju, odnosno nezaposlenosti aplikanta);

- Pozitivno mišljenje visokoškolske ili znanstvene ustanove iz odgovarajuće znanstvene oblasti o kvaliteti i značaju znanstvenog djela;

- U slučaju visokoškolskog udžbenika, mišljenje visoko­školske ustanove da se izdanje može koristiti kao sveučiliš­ni udžbenik ili pomoćna literatura;

- Detaljno obrazložen financijski plan sa dokazima o visini troškova tiskanja (ovjereni i potpisani predračuni i sl.).

 

14. Sufinanciranje istraživačkog rada, znanstvenog usavršavanja i studijskih boravaka u zemlji i inozemstvu, za kandidate koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i znanstvenih ustanova

 

Svrha programa:

Podrška razvoju znanstveno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u Federaciji BiH, podrška obavljanju istraživačkog rada i znanstvenog usavršavanja.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Detaljno obrazložen projekat;

- Pozivno pismo ili suglasnost domaćina o prihvatanju kandidata (ako se istraživanje obavlja u nekoj od visokoškolskih ili znanstvenih ustanova);

- Dokaz (preslik rješenja o registraciji i sl.) daje ustanova u kojoj se planira obaviti istraživanje znanstvenog ili visoko-obrazovnog karaktera (osim u slučaju kada se istraživanje obavlja na terenu);

- Detaljno obrazložen vremenski i financijski plan istraživa­nja sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.);

- Dokaz da aplikant nije zaposlen u nekoj od javnih znanstvenih ili visokoškolskih ustanova, s kojima je Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti sklopilo posebne ugovore o financiranju/sufinanciranju-programa i projekata u oblasti znanosti.

Napomena: Prednost za dodjelu podrške imat će mladi istraživači (do 35 godina starosti), koji su studenti doktorskog studija ih kandidati za stjecanje znanstvenog stupnja doktora znanosti, o čemu se prilažu odgovarajući dokazi.

Financijska sredstva za programe pod rednim brojevima 11, 12, 13. i 14. dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i znanosti, na prijedlog posebno formiranih povjerenstava i Stručnog kolegija Ministarstva, odnosno na temelju prispjelih zahtjeva na javni poziv.

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

15.

Sredstva rezervi – interventne potrebe u oblasti nauke

Naučnoistraživačke, istraživačko-razvojne i obrazovne institucije, naučni radnici, istraživači, biblioteke visokoškolskihi naučnih ustanova, naučna i naučnostručna društva, udruženja i pojedinci-inovatori,

nosioci aktivnosti predloženog projekta, stručna tijela i komisije

65.000,00

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Sredstva pod rednim brojem 15. koristit će se za interventne potrebe u oblasti znanosti:

- podrška projektima koji nisu obuhvaćeni, odnosno predviđeni navedenim programima, a od značaja su za znanost u Federaciji BiH;

- podrška projektima koji u potpunosti ne ispunjavaju propisane kriterije, ali se,   u cilju regionalne zastupljenosti i razvoja znanosti i visokoškolskih i znanstvenih institucija u područjima nerazvijenim sa aspekta znanosti, pohvataju i financiraju.

Sredstva rezervi za interventne potrebe u oblasti znanosti dodjeljuje federalna ministrica obrazovanja i znanosti svojom odlukom, a na prijedlog Sektora za znanost i tehnologije.

 

6. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA INSTITUCIJE ZNANOSTI IPODSTICAJ ZiR OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BiH U IZNOSU OD 850.000,00 KM

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina

sredstava

1.

Učešće u pripremi i izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti nauke, uspostava baza podataka i drugih evidencija u oblasti nauke i tehnologija, skupovi u oblasti nauke i tehnologija,

izdavački projekti i promocija izdanja u

oblasti nauke i tehnologija, pokroviteljstvo nad manifestacijama u oblasti nauke, podrška realizaciji

projekata čiji je partner Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, projekti popularizacije nauke.

ocjenjivanje naučno-istraživackih programa i projekata

Naučno-istraživačke,

istraživačko-razvojne i

obrazovne ustanove, naučna i

naučnostručna udruženja, Savjet za nauku, Nacionalna i

univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine,

eksperti, stručni timovi i komisije, naučni radnici i istraživači

815.000,00

2.

Finansiranje projekta "Current Research Information System e-CRIS", odnosno njegova implementacija, održavanje i ažuriranje na području Federacije BiH, finansiranje pretplate na međunarodne naučne baze podataka i referentne elektronske naučne časopise; nabavka enciklopedijskih, naučnih i stručnih izdanja za potrebe univerzitetskih biblioteka u Federaciji BiH

3.

Priprema i izrada strateških dokumenata i akciortih planova u oblasti nauke, tehnologija i inovacija u Federaciji BiH

4.

Međunarodna naučno-tehnološka saradnja bilateralnog karaktera

5.

Naučno-istraživački i istraživačko-razvojni projekti u 2019. godini

 

Svrha programa od l do 5:

Podrška razvoju znanstveno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u Federaciji BiH, popularizacija znanstveno­istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, stvaranje pravnog, strateškog i financijskog okvira za razvoj znanosti, ostvarivanje multilateralne i bilateralne znanstveno-tehnološke suradnje, realizacija znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata koji predstavljaju izvor novih znanstvenih ideja i doprinose razvoju znanstvene misli, stvaranje i kontinuirano ažuriranje evidencija o znanstvenim institucijama, te znanstvenim radnicima, realiziranim projektima i rezultatima znanstveno­istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u Federaciji BiH u cilju povećanja njihove vidljivosti na domaćem i međunarodnom planu.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

l       Organizacija okruglih stolova, znanstvenih skupova, savjetovanja i javnih rasprava o stanju i perspektivama razvoja znanosti u Federaciji, pripreme za donošenje i izrada propisa o znanosti, znanstveno-istraživačkoj djelat­nosti i fondovima za znanost na svim razinama, ostvari­vanje suradnje sa nadležnim državnim i drugim institu­cijama u cilju razmjene iskustava, prikupljanja podataka i stvaranja baza podataka i evidencija u oblasti znanosti i tehnologija, davanje stručnih savjeta, preporuka i mišljenja iz oblasti znanosti i tehnologija, izdavačka djelatnost i promocija izdanja Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti u oblasti znanosti i tehnologija, pokroviteljstvo nad manifestacijama u oblasti znanosti, podrška realizaciji projekata čiji je partner Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, realizacija aktivnosti u sferi popularizacije znanosti i znanstveno-istraživačkog rada, ocjenjivanje znanstveno-istraživačkih programa i projekata. Sudjelo­vanje u radu stručnih timova za pripremu i izradu pravnih propisa i evidencija u oblasti znanosti i tehnologija i drugih povjerenstava.

Financijska sredstva se dodjeljuju na prijedlog posebno formiranih povjerenstava, a na temelju odluke federalne ministrice obrazovanja i znanosti.

2.     Na temelju Ugovora između Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH za 2019. godinu, koji se odnosi na implementaciju, održavanje i ažuriranje sustava "Current Research Information System e-CRIS". Sredstva za nabavku enciklopedijskih, znanstvenih i stručnih izdanja (u maksimalnom iznosu do 25.000,00 KM) dodjelit će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i znanosti po zahtjevu Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH u funkciji matične biblioteke, a na temelju usuglašenog prijedloga za nabavku izdanja sveučilišnih biblioteka u Federaciji BiH i dostavljenog predračuna.

3.     Priprema i izrada strateških dokumenata i akcionih plano­va u oblasti znanosti, tehnologija i inovacija u Federaciji BiH, a na temelju odluke federalne ministrice obrazovanja i znanosti.

4.     Međunarodna znanstveno-tehnološka suradnja bilateral­nog karaktera

Podrška realizaciji obveza po temelju sporazuma o znanstveno-tehnološkoj suradnji u dijelu koji se odnosi na Federaciju BiH.

5.     Znanstveno-istraživački i istraživačko-razvojni projekti u 2019. godini

Natječaj će se raspisati za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata koji predstavljaju izvor novih znanstvenih ideja i doprinose razvoju znanstvene misli, tj. fundamentalna i primjenjena istraživanja, kao i posebna istraživanja od interesa za Federaciju BiH.

Institucije koje podnose prijavu moraju raspolagati znanstveno-istraživačkim kadrom, znanstveno-istraživačkom infra­strukturom i opremom kojom omogućavaju realizaciju programa istraživanja i postizanje utvrđenih ciljeva.

Ocjenu znanstvenog sadržaja podnijetih prijava u pogledu originalnosti, aktualnosti, kvalitete predloženih istraživanja, vrijednosti i primjenjivosti očekivanih rezultata, podobnosti podnosioca prijave i odgovornog istraživača, rokova, ukupne cijene projekata izvršit će Savjet za nauku.

Odgovorni istraživač mora biti znanstveni radnik sa znanstvenim stupnjem doktora znanosti iz znanstvene oblasti u koju spada projekat.

Financijska podrška za program pod rednim brojem 5. dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i znanosti, a u skladu sa kriterijima Natječaja za financiranje/ sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata od značaja za Federaciju BiH u 2019. godini i na temelju prijedloga Savjeta za znanost Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

6.

Sredstva rezervi-interventne potrebe u oblasti podrške institucijama nauke i podsticaj NIR

Naučno-istražiačke, istraživacko-razvojne i visokoškolske ustanove u Federaciji, naučna i naućno-stručna društva, nosioci aktivnosti predloženog projekta

35.000,00

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Sredstva za program pod rednim brojem 6. koristit će se za interventne potrebe u oblasti podrške institucijama znanosti i posticaj NIR:

- podrška projektima koji nisu obuhvaćeni, odnosno predviđeni navedenim programom, a od značaja su za znanstveno-istraživačke, istraživačko-razvojne, i visokoškolske ustanove, te znanstvena i znanstveno-stručna društva i podsticaj ZiR u Federaciji BiH;

- podrška projektima koji u potpunosti ne ispunjavaju propisane kriterije, ali se, u cilju regionalne zastupljenosti i razvoja znanosti i znanstvenih institucija u područjima nerazvijenim sa aspekta znanosti, prihvataju i financiraju.

Sredstva rezervi za interventne potrebe za institucije znanosti i posticaj ZiR dodjeljuje federalna ministrica obrazovanja i znanosti svojom odlukom, a na prijedlog Sektora za znanost i tehnologije.

7. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA INSTITUCIJE ZNANOSTI I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BiH U IZNOSU OD 1.000.000,00 KM

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1

Podrška programima iprojektima institucija nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, kojima se

osigurava kontinuitet rada i održavanja djelatnosti na dostignutom nivou

Institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu

1.000.000,00

 

Svrha programa:

Podrška institucijama znanosti i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, kroz podršku programima i projektima znanstvenog karaktera kojima se osigurava kontinuitet njihovog rada i održavanja djelatnosti na dostignutoj razini.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Znanstveni i društveni značaj institucije vezan za cijeli prostor Bosne i Hercegovine;

- Kontinuitet rada, tradicijski temelj i znanstvena referentnost institucije;

- Postignuti rezultati institucije na državnoj i međunarodnoj razini u prethodnom periodu;

- Mogućnost uspostavljanja trajnih veza i suradnje sa domaćim i stranim znanstvenim ustanovama i znanstvenim radnicima;

- Plan programskih aktivnosti institucije u narednom periodu, koje će imati dugoročni učinak na oblast znanosti od značaja za BiH, odnosno očekivani doprinos razvoju i širenju znanstvene misli i znanstvenih istraživanja.

Financijska sredstva za program pod rednim brojem 1. dodjeljivat će se na prijedlog posebno formiranog povjerenstva i Stručnog kolegija, a nakon provedenog javnog poziva.

Sa korisnicima sredstava federalna ministrica obrazovanja i znanosti će potpisati posebne ugovore o realizaciji dodijeljenih sredstava, kojim će se regulirati način i rokovi utroška sredstava i izvješćivanje.

 

8. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA FONDACIJU ZA MOBILNOST STUDENATA I NASTAVNIKA U IZNOSU OD 200.000,00 KM

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Sufinansiranje Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH

Fondacija za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH

200.000,00

 

Svrha programa:

Poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja i približavanje europskom prostoru visokog obrazovanja kroz podršku projektima međunarodne razmjene i mobilnosti studenata i nastavnika.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Sredstva se dodjeljuju na temelju Odluke Vlade Federacije BiH o osnivanju  Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine,   V broj 611/2017, donesene 27. 4. 2016.godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/17);

- Sredstva doznačena Fondaciji za mobilnost studenata i nastavnika Federacije  Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Fondacije) trebaju omogućiti podršku realizaciji ciljeva utvrđenih Odlukom o osnivanju;

- Fondacija će dodjeljivati sredstva prvenstveno na temelju dostavljenih lista CEEPUS razmjene dostavljenih od strane Ministarstva civilnih poslova BiH te drugih programa utvrđenih Programom rada za 2019. godinu;

- Fondacija, odnosno njen Upravni odbor, dužna je donijeti program rada i financijski plan za 2019. godinu, na koji suglasnost daje Vlada Federacije BiH;

- Nadzor nad korištenjem i raspodjelom sredstava Fonda vrše Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti i Federalno ministarstvo financija.

 

9. NAČIN I ROKOVI IZVJEŠĆIVANJA KRAJNJIH KORISNIKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

 

9. l. Sa korisnicima sredstava, ovisno od karaktera programa ili projekta, federalna ministrica obrazovanja i znanosti će potpisati posebne ugovore o realizaciji dodijeljenih sredstava, kojim će se regulirati način i rokovi utroška sredstava i izvješćivanje.

9.2. Izuzetno, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti može, na temelju opravdanog zahtjeva korisnika, produžiti rok realizacije pojedinog projekta, koji je određen u ugovoru.

9.3. U slučaju da Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti odobri produženje roka realizacije jednog ili više projekata, sa korisnikom sredstava bit će sklopljen aneks na ugovor.

9.4. Korisnik sredstava tekućih transfera obvezan je dodijeljena sredstva utrošiti namjenski i u roku propisanim ugovorom iz stava 9.1. točke I ove odluke, te podnijeti izvješće o namjenskom utrošku sredstava i ostvarenim efektima ulaganja u roku od 15 dana od dana realizacije sredstava.

9.5. Rok za realizaciju dodijeljenih sredstava tekućih transfera, u pravilu teče od dana uplate sredstava na račun korisnika sredstava.

9.6. Financijski dio izvješća mora sadržavati obvezno sljedeće podatke, sa priloženim dokumentima: ukupno ostvareni prihodi za realizaciju projekta sa iznosima za sudjelovanje svih sufinancijera, uključujući i vlastito sudjelovanje te evidencija ostvarenih troškova vezanih za realizaciju projekta s preslicima vjerodostojnih financijsko-računovodstvenih i ostalih dokumenata na temelju kojih su izvršena plaćanja.

9.7. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti će pratiti namjenski utrošak sredstava iz točke I ove odluke.

9.8. Ukoliko korisnik sredstava blagovremeno ne dostavi izvješće o utrošku sredstava ili se utvrdi da je sredstva utrošio nenamjenski, isti je dužan izvršiti povrat sredstava na JRT.

9.9. Nadzor nad namjenskim utroškom sredstava tekućih transfera dodijeljenih za financiranje/sufinanciranje znanstveno­istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata vršit će Savjet za znanost i Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti. Financijsko izvješće o realizaciji znanstveno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog projekta sa računovodstveno-financijskog aspekta pripremit će Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti. Izvješće o realizaciji programa istraživanja i postizanju utvrđenih ciljeva, odnosno ocjena znanstvenog sadržaja izvršenog istraživanja u pogledu originalnosti, aktualnosti, kvalitete istraživanja, vrijednosti dobijenih rezultata znanstveno­istraživačkog i istraživačko-razvojnog projekata pripremit će Savjet za znanost Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

Sredstva utvrđena u Programu iz točke I ove odluke raspoređivat će se prema kriterijima za raspodjelu sredstava po tekućim transferima utvrđenim za svaki program posebno.

 

 

III

 

 

Za svaki izdatak iz tekućeg transfera, federalni ministar obrazovanja i znanosti donosi odluku na način kako je to propisano u točki I ove odluke.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti će podnositi izvješća o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu financija, u skladu sa zakonom.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH'".

V broj 325/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premije

Fadil Novalić, v. r.