Na osnovu čl. 35. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra obrazovanja i nauke, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH

TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava za: "Transfer za implementaciju Bolonjskog procesa", ekonomski kod 6141; "Transfer za finansiranje obrazovanja", ekonomski kod 6141; "Transfer za finansiranje studentskog standarda", ekonomski kod 6141; "Transfer za Fond za studentske zajmove", ekonomski kod 6143; "Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju BiH", ekonomski kod 6143, "Transfer za institucije nauke i podsticaj NiR od značaja za Federaciju BiH", ekonomski kod 6143; "Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH", ekonomski kod 6143 i "Transfer za Fondaciju za mobilnost studenata i nastavnika", ekonomski kod 6143, s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, utvrđenih u razdjelu 54. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), kako slijedi:

 

 

P R O G R A M

 

UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE

SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH

BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU

 

1. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA IMPLEMENTACIJU BOLONJSKOG PROCESA U IZNOSU OD 150.000,00 KM

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Podrška javnim visokoškolskim ustanovama za projekte osiguranja kvaliteta studijskih programa na I i II ciklusu studija

Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru. Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Bihaću i Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

60.000,00

2.

Podrška javnim visokoškolskim ustanovama za projekte povezivanja s potrebama

tržišta rada za studijske programe I i II ciklusa studija

Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Bihaću i Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

90.000.00

 

1.1. Podrška javnim visokoškolskim ustanovama za projekte osiguranja kvaliteta studijskih programa na I i II ciklusu studija

 

Svrha programa:

Podrška reformi visokog obrazovanja kroz realizaciju projekata osiguranja kvaliteta studijskih programa na I i II ciklusu studija, a koji su od značaja za implementaciju Bolonjskog procesa i usklađeni s prioritetima Strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH za period 2012-2022. godina, u skladu s usvojenim dokumentom Prioriteti za razvoj visokog obrazovanja u BiH 2016-2026.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Sredstva za sve javne visokoškolske ustanove (univerzitete) bit će dodijeljena linearno u jednakim iznosima.

Sredstva će se dodjeljivati na osnovu ugovora koje će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke potpisati sa korisnicima sredstava u trećem kvartalu 2019. godine.

Nadležna tijela korisnika sredstava, samostalno, u skladu sa vlastitim strateškim opredjeljenjima i razvojnim potrebama u 2019. godini te zakonskim propisima i specifičnostima svakog od navedenih programa odlučuju o utrošku dodjeljenih sredstava.

Sredstva se mogu namjenski utrošiti za podršku javnim visokoškolskim ustanovama za projekte osiguranja kvaliteta studijskih programa na I i II ciklusu studija, a koji su od značaja za implementaciju Bolonjskog procesa, i usklađeni s prioritetima Strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH

za period 2012-2022. i Reformskom agendom za BiH za period 2015-2018. godina, što će biti definirano ugovorom.

Korisnici sredstava će podnijeti izvještaj s dokazima o namjenskom utrošku sredstava i ostvarenim efektima ulaganja.

Dodjeljena sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje plaća i naknada  zaposlenih ili vanjskih saradnika, isplatu honorara i sličnih naknada, odnosno pokriće režijskih i dragih troškova koji proističu iz redovnog poslovanja ustanove.

Finansijska podrška dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i nauke, na prijedlog posebno formirane komisije i Stručnog kolegija Ministarstva, a na osnovu primljenih zahtjeva javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH.

 

1.2. Podrška javnim visokoškolskim ustanovama za projekte povezivanja s potrebama tržišta rada za studijske programe I i II ciklusa studija

 

Svrha programa:

Podrška reformi visokog obrazovanja kroz osiguranje kvaliteta studijskih programa i projekte povezivanja s potrebama i tržišta rada, a koji su od značaja za implementaciju Bolonjskog procesa, i usklađeni s prioritetima Strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH za period 2012-2022. i

Reformskom agendom za BiH za period 2015-2018. godina.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Sredstva za sve javne visokoškolske ustanove (univerzitete) bit će dodijeljena linearno u jednakim iznosima.

Sredstva će se dodjeljivati na osnovu ugovora koje će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke potpisati sa korisnicima sredstava u trećem kvartalu 2019. godine.

Nadležna tijela korisnika sredstava, samostalno, u skladu sa vlastitim strateškim opredjeljenjima i razvojnim potrebama u 2019. godini te zakonskim propisima i specifičnostima svakog od navedenih programa odlučuju o utrošku dodjeljenih sredstava.

Sredstva se mogu namjenski utrošiti za projekte osiguranja kvaliteta studijskih programa i projekte povezivanja s potrebama tržišta rada, a koji su od značaja za implementaciju Bolonjskog procesa, i usklađeni s prioritetima Strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH za period 2012-2022.  Reformskom agendom za BiH za period 2015-2018. godina, što će biti definirano ugovorom.

Korisnici sredstava će podnijeti izvještaj s dokazima o namjenskom utrošku sredstava. i ostvarenim efektima ulaganja.

Dodjeljena sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje plaća i naknada zaposlenih ili spoljnih saradnika, isplatu honorara i sličnih naknada, odnosno pokriće režijskih i drugih troškova koji proističu iz redovnog poslovanja ustanove.

Finansijska podrška dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i nauke, na prijedlog posebno formirane komisije i Stručnog kolegija Ministarstva, a na osnovu primljenih zahtjeva javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH.

 

2. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA FINANSIRANJE OBRAZOVANJA U IZNOSU OD 1.800.000,00 KM

 

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Nabavka besplatnih udžbenika

Učenici drugih razreda devetogodišnje osnovne škole, prvenstveno oni koji su u stanju socijalne poirebe

720.000,00

2.

Podrška projektima poboljšanja kvaliteta praktične nastave u srednjem obrazovanju

Javne srednje stručne i javne srednje tehničke škole

 

1.Nabavka besplatnih udžbenika

 

Svrha programa:

Podrška školovanju učenika drugih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, prvenstveno onih koji su u stanju socijalne potrebe. Svrha je osigurati besplatno osnovno obrazovanje u skladu sa članom 16. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 18/03), kojim se definiše da je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno za svu djecu. Na ovaj način omogućava se učenicima iz socijalno ugroženih kategorija pohađanje nastave pod jednakim uvjetima kao i drugim učenicima. Principi obrazovanja bez diskriminacije, obrazovanja za sve i osiguranje jednakih mogućnosti pristupa obrazovanju upravo se opredmećuju ovim projektom te se učenicima iz socijalno ugroženih kategorija omogućuje pohađanje nastave pod jednakim uvjetima kao i drugim učenicima.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Nabavka besplatnih udžbenika za učenike drugih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe na području cijele Federacije BiH, odnosno svih deset kantona;

- Nabavka besplatnih udžbenika će se realizirati u saradnji sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast obrazo­vanja;

- Sredstva za realizaciju ovog projekta će se uplatiti kanto­nalnim ministarstvima nadležnim za oblast obrazovanja;

- Kantonalna ministarstva će, u skladu sa dodijeljenim sredstvima, pravovremeno izvršiti nabavku udžbenika od ovlaštenih izdavačkih kuća, te izvršiti distribuciju istih učenicima drugih razreda devetogodišnje osnovne škole, prvenstveno onim koji su u stanju socijalne potrebe;

- Visina dodijeljenih sredstava će se odrediti uzimajući u obzir broj učenika koji će pohađati drugi razred osnovne škole u školskoj 2019/2020. godini, te socijalno-ekonomsko stanje kantona, kao korektivni faktor povećanja pripadajućih sredstava izračunatih na osnovu ukupnog broja učenika (Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Posavski kanton i Kanton 10);

- Sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast obrazovanja će se sklopiti ugovori o realizaciji projekta nabavke besplatnih udžbenika za učenike drugih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe;

- Kantonalna ministarstva nadležna za oblast obrazovanja koja ne prihvate realizaciju projekta nabavke besplatnih udžbenika za učenike drugih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe, odnosno ne prihvate sklapanje ugovora iz prethodnog stava, bit će izuzeta iz raspodjele sredstava.

 

2. Podrška projektima poboljšanja kvaliteta praktične nastave u srednjem obrazovanju  

 

Svrha programa:

Poboljšanje kvaliteta praktične nastave u javnim srednjim stručnim i javnim srednjim tehničkim školama u Federaciji BiH u skladu sa potrebama tržišta rada kroz poboljšanje uvjeta za izvođenje praktične nastave u kabinetima praktične nastave.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Raspodjela sredstava će se izvršiti na osnovu prijedloga kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrazovanja u Federaciji BiH. Kantonalna ministarstva nadležna za oblast obrazovanja dužna su Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke predložiti do tri projekta opremanja kabineta praktične nastave u odabranim javnim srednjim stručnim i javnim srednjim tehničkim školama na osnovu sljedećih kriterija:

- Kvalitet prijedloga projekta sa aspekta metodologije izrade, odnosno jasno definiranih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;

- Precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika projekta;

- Detaljno obrazloženje načina na koji će realizacija projekta uticati na povećanje kvaliteta praktične nastave i povećanje kompetencija učenika za uspješnu kasniju integraciju na tržište rada;

- Detaljno obrazloženje načina na koji će se osigurati održivost projekta;

- Detaljno razrađen budžet za realizaciju projekta, odnosno učešća drugih  finansijera ili učesnika u finansiranju projekta (vlastita sredstva, donacija,

sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinica lokalne   samouprave i drugih sredstava). Sve stavke u budžetu su relevantne za

realizaciju aktivnosti navedenih u prijedlogu projekta.

Program  je namijenjen za pružanje podrške javnim srednjim stručnim i javnim srednjim tehničkim školama za poboljšanje uvjeta za izvođenje praktične nastave.

Sredstva dodijeljena iz ovog programa mogu se koristiti za nabavku opreme za kabinete praktične nastave koja će poboljšati kompetencije učenika za rad u zanimanju za koje se obrazuju u srednjoj školi.

Maksimalan iznos sredstava koja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dodjeljuje po kantonu za realizaciju odobrenih projekata (maksimalno tri) je 12.000,00 KM.

 

 

 

 

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

3.

Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja

Javne predškolske ustanove, javne osnovne škole, nevladine organizacije u saradnji sa javnim odgojno-obrazovnim ustanovama

640.000,00

4.

Podrška projektima angažiranja Rom medijatora radi povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti

Javne osnovne škole, nevladine organizacije u saradnji sa javnim osnovnim školama

5.

Podrška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada

Javne srednje škole, nevladine organizacije u saradnji sa javnim odgojno-obrazovnim ustanovama

6.

Podrška OŠ " 1 . mart" u Jelahu za održavanje instruktivne nastave

Nastavnici angažirani za izvođenje instruktivne nastave i učenici

7.

Podrška najboljim učenicima javnih osnovnih i javnih srednjih škola u Federaciji BiH

Najbolji učenici javnih osnovnih i javnih srednjih škola, poduzeća i druga lica za troškove organizacije manifestacije

 

3. Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja  

 

Svrha programa:

Poboljšanje uključenosti i uvjeta obrazovanja u javnim predškolskim ustanovama i javnim osnovnim školama za sljedeće grupe djece s posebnim obrazovnim potrebama: djeca sa poteškoćama u razvoju, djeca pripadnika romske nacionalnosti, djeca iz porodica u stanju socijalne potrebe, djeca koja žive u udaljenim ruralnim sredinama, učenici s nedovoljnim poznava­njem jednog od jezika konstitutivnih naroda u BiH (djeca stranih državljana koja pohađaju osnovno obrazovanje u Federaciji BiH) i druge ranjive grupe djece.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Kratak opis aplikanta, odnosno organizacije/a koji će implementirati projekat (djelokrug rada, kadrovski, prostorni i drugi resursi kojima organizacija raspolaže),

- Kvalitet prijedloga projekta (jasan opis problema, jasno definirani ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta, ciljne grupe i očekivani broj korisnika projekta, ključne projektne aktivnosti, projekcija potencijalnih rizika u provedbi programa ili projekta);

- Detaljno obrazloženje potrebe za realizacijom projekta sa aspekta predviđenih odgojno-obrazovnih i socijalnih učinaka;

- Dostignuti nivo ili afirmacija individualnog pristupa sva­kom djetetu u skladu sa njegovim potrebama i moguć­nostima;

- Povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu;

- Ukoliko je aplikant nevladina organizacija, potrebno je dostaviti saglasnost javne predškolske ustanove ili javne osnovne škole kojom se potvrđuje spremnost iste na saradnju u provođenju projekta;

- Detaljno razrađen budžet sa jasno navedenim izvorima fmansiranja (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i druga sredstva). Sve stavke u budžetu su relevantne za realizaciju odgojno-obrazovnih aktivnosti navedenih u prijedlogu projekta, a iznos stavki u budžetu je realno utvrđen na osnovu broja korisnika projekta ili vrste i složenosti poteškoća u razvoju korisnika projekta;

- Kod projekata edukacije nastavnika, prednost prilikom odabira će se dati projektima koji imaju za cilj razvoj praktičnih vještina za rad sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama;

- Kod projekata koji uključuju angažiranje asistenata u nastavi, prednost će se dati projektima koji predviđaju angažiranje kvalificiranog kadra za rad sa djecom s poteškoćama u razvoju i predviđaju načine za održivost projekta.

Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja planira se realizirati kroz podršku javnim predškolskim ustanovama, javnim osnovnim školama i nevladi­nim organizacijama koje realiziraju projekat u saradnji sa javnim odgojno-obrazovnim ustanovama, podršku nabavci savremenih didaktičkih sredstava ili odgovarajuće stručne literature za nastavnike te podsticaj edukaciji nastavnika i stručnih saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama, angažiranju asistenata u nastavi za podršku učenicima s poteškoćama u razvoju, organiza­ciji dopunske nastave i dr.

Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 7.000,00 KM.

 

4. Podrška projektima angažiranja Rom medijatora radi povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti  

 

Svrha programa:

Angažiranje Rom medijatora radi obavljanja sljedećih poslova i zadataka: poslovi medijacije u romskim zajednicama; uspostavljanje inicijalnih kontakata sa romskim porodicama čija djeca nisu upisana u osnovnu školu iako su školski obveznici; kontinuirana saradnja sa roditeljima i jačanje partnerstva sa porodicama učenika romske nacionalnosti; provođenje preventivnih i drugih aktivnosti s ciljem osiguranja redovnog pohađanja nastave učenika romske nacionalnosti; podrška učenicima romske nacionalnosti u savladavanju školskih obaveza; saradnja s općinskim službama, ostalim nadležnim organima i nevladinim sektorom i dr.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Kratak opis aplikanta, odnosno organizacije/a koji će imple­mentirati projekat (djelokrug rada, kadrovski, prostorni i drugi resursi kojima organizacija raspolaže),

- Kvalitet prijedloga projekta (jasan opis problema, jasno definirani ciljevi projekta, ciljne grupe i očekivani broj korisnika projekta, ključne projektne aktivnosti, projekcija potencijalnih rizika u provedbi programa ili projekta);

- Precizno definiran opis postova koje će obavljati Rom medijator koji će biti angažiran;

- Navedeni uvjeti/kriteriji koji će se koristiti za angažiranje Rom medijatora (npr, stručna sprema, iskustvo u radu sa romskim zajednicama, poznavanje romskog jezika ...);

- Detaljno obrazloženje načina na koji će angažiranje Rom medijatora doprinijeti povećanju broja djece romske nacio­nalnosti koji na vrijeme upisuju osnovnu školu, redovno po­hađaju nastavi; i uspješno završavaju osnovno obrazovanje;

- Jasno navedeni očekivani rezultati projekta u smislu po­većanja broja djece romske nacionalnosti koji upisuju školu i redovno pohađaju nastavu, smanjenje broja učenika koji napuštaju obrazovanje (navedeni brojčani indikatori) te poboljšanje uspjeha školovanja učenika romske nacionalnosti;

- Ukoliko je aplikant nevladina organizacija, potrebno je do­staviti saglasnost javne osnovne škole kojom se potvrđuje spremnost škole na saradnju u provođenju projekta;

- Detaljno razrađen budžet sa jasno, navedenim izvorima finansiranja (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i druga sredstva). Sve stavke u budžetu su relevantne za realizaciju odgojno-obrazovnih aktivnosti navedenih u prijedlogu projekta;

- Vrijeme provođenja projekta.

Ovaj program je namijenjen javnim osnovnim školama koje u svom upisnom području imaju djecu romske nacionalnosti ili nevladinim organizacijama koje planiraju realizirati projekat u saradnji sa određenom javnom osnovnom školom, a koje planiraju angažirati saradnika Rom medijatora kako bi povećali broj djece romske nacionalnosti koja upisuju, redovno pohađaju i uspješno završavaju osnovno obrazovanje.

Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 6.000,00 KM.

 

5. Podrška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada   

 

Svrha programa:

Unapređenje vještina i kompetencija odraslih osoba s fokusom na žene kroz programe obuke, stručnog osposobljavanja ili stručnog usavršavanja radi njihove fakše integracije na tržište rada.

Kriteriji za bodovanje pristiglih projekata u okviru ovog programa su:

- Kratak opis apfikanta, odnosno organizacije/a koji će implementirati projekat (djelokrug rada, kadrovski, prostorni i drugi resursi kojima organizacija raspolaže),

- Kvalitet prijedloga projelđa (jasan opis problema, jas­no definiram ciljevi projekta, ciljne grupe i očekivani broj korisnika projekta, ključne projektne aktivnosti, projekcija potencijalnih rizika u provedbi programa ili projekta, opis očekivanih rezultata projekta);

- Detaljno obrazloženje potrebe za realizacijom projekta sa aspekta predviđenih potreba tržišta rada;

- Povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu;

- Preporuka nadležnog ministarstva obrazovanja;

- Ukoliko je aplikant nevladina organizacija, potrebno je dostaviti saglasnost   javne odgojno-obrazovne ustanove kojom se potvrđuje spremnost iste, na saradnju u provođenju projekta sa nevladinom organizacijom koja je aplikant;

- Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta, od­nosno učešća drugih finansijera ili učesnika u finansiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava);

- Vrijeme izvođenja programa obuke, stručnog osposobljavanja ili stručnog usavršavanja;

- Prioritet prilikom odabira će se dati projektima čiji su korisnici nezaposlene žene koje imaju potrebu za obu­kom, stručnim osposobljavanjem ili usavršavanjem s ciljem lakšeg zapošljavanja.

Program je namijenjen javnim srednjim školama 'oje izvo­de i realiziraju programe obuke, stručnog osposobljavanja ili usavršavanja, nevladinim organizacijama koje realiziraju navede­ne programe u saradnji sa javnim odgojno-obrazovnim ustano­vama. Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 10.000,00 KM.

 

6. Podrška OŠ "1. mart" u Jelahu za održavanje instruktivne nastave

 

Svrha programa:

Angažiranje kvalificiranog nastavnog kadra radi održavanja instruktivne nastave za učenike osnovne škole u svrhu uspješnog završetka nekog od razreda osnovne škole.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Finansiranje troškova angažovanja nastavnog osoblja, putem OŠ "1. mart Jelah-Tešanj" Tešanj radi održavanja instruktivne nastave za učenike osnovne škole sa područja naseljenog mjesta Vrbanjci-Kotor Varoš za finansiranje drugog polugodišta 2018/2019. godine i prvog polugodišta 2019/2020. godine.

- Dodijeljena sredstva će se utrošiti za finansiranje troškova prijevoza, zatim ugovorenih naknada za rad i toplog obroka sa pripadajućim porezima i doprinosima u skladu sa zakonom, svim angažiranim nastavnicima.

 

7. Podrška najboljim učenicima javnih osnovnih i javnih srednjih škola u Federaciji BiH  

 

Svrha programa:

Promocija i pružanje podrške najboljim učenicima javnih osnovnih i javnih srednjih škola u Federaciji BiH.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Raspodjela sredstava će se izvršiti na osnovu prijedloga kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrazovanja u Federaciji BiH. Kantonalna ministarstva nadležna za oblast obrazovanja dužna su Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke predložiti po 6 učenika, i to tri najbolja učenika iz javnih  osnovnih škola i tri najbolja učenika iz javnih srednjih škola, koje će odabrati na osnovu sljedećih kriterija:

- Uspjeh u učenju;

- Uspjeh u vannastavnim aktivnostima (Školskim sekcijama, priredbama i dr.);          

- Ostvareni zapaženi rezultati na federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima iz različitih nastavnih oblasti;

- Učešće u društveno korisnom volonterskom radu;

- Uspjeh u sportskim, kulturnim i drugim aktivnostima;

- Primjerno vladanje u školi;

- Troškovi Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za organizaciju manifestacije "Podrška  najboljim učenicima javnih osnovnih i javnih srednjih škola u Federaciji BiH".

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

8.

Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola

Javne predškolske ustanove, javne osnovne i javne srednje škole, insfiluti, udruženja prosvjetnih radnika (u saradnji sa javnim odgojno-obrazovnim ustanovama), pedagoški zavodi, kantonalna ministarstva obrazovanja u

kantonima gdje nema pedagoških zavoda

350.000,00

9.

Podrška stručnom usavršavanju

profesionalnom razvoju

prosvjetnih radnika u

predškolskom, osnovnom i

srednjem obrazovanju

Javne predškolske ustanove, javne osnovne škole, javne srednje škole.

pedagoški zavodi, kantonalna ministarstva obrazovanja u kantonima gdje nema pedagoških

zavoda, instituti, udruženja

prosvjetnih radnika i nevladine organizacije

10.

Podrška bibliotekama srednjih škola u nabavci školske lektire

Javne srednje škole

 

8. Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola  

 

Svrha programa:

Izgradnja obrazovanja koje će kod učenika razvijati ključne kompetencije, u skladu s Evropskim referentnim okvirom ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, potrebne za lično ispunjenje i razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost, zdrave i održive životne stilove, uspješan život u mirnim društvima i aktivno građanstvo.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Evropski referentni okvir ključnih kompetencija za cjelo­životno učenje sadrži osam ključnih kompetencija koje pred­stavljaju kombinaciju znanja, vještina i stavova, a to su: 1) jezičko-komunikacijska pismenost na maternjem jeziku, 2) jezičko-komunikacijska pismenost na stranim jezicima, 3) kompetencija iz matematike, prirodnih nauka, tehnologije i inženjerstva, 4) digitalna kompetencija, 5) lična i socijalna kompetencija i sposobnost učenja, 6) građanska kompetencija, 7) poduzetnička kompetencija i 8) kulturna svijest i kulturno izražavanje.

Kriteriji za bodovanje pristiglih projekata u okviru ovog programa su:

- Kratak opis aplikanta, odnosno organizacije/a koji će implementirati projekat (djelokrug rada, kadrovski, prostorni i drugi resursi kojima organizacija raspolaže),

- Kvalitet prijedloga projekta (jasan opis problema, jasno definirani ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta, ciljne grupe i očekivani broj korisnika projekta, ključne projektne aktivnosti, projekcija potencijalnih rizika u provedbi programa ili projekta);

- Obrazloženje načina na koji predloženi projekat doprinosi razvoju određene ključne kompetencije (navesti koje kompetencije), samostalno ili u kombinaciji s drugim ključnim kompetencijama iz Evropskog referentnog okvira ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje;

- Povezanost predloženog projekta sa zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa ukoliko se isti provodi u nastavnim aktivnostima;

- Povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu;

- Ukoliko je aplikant udruženje prosvjetnih radnika, dužno je dostaviti dokaz o saradnji sa javnom pred­školskom ustanovom ili javnom školom na provo­đenju projekta;

- Detaljno razrađen budžet sa jasno navedenim izvo­rima finansiranja (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i druga sredstva). Sve stavke u budžetu su relevantne za realizaciju odgojno-obrazovnih aktivnosti navedenih u prijedlogu projekta.

Ovaj program je usmjeren na pružanje podrške javnim predškolskim ustanovama, javnim osnovnim i javnim srednjim školama, institutima, udruženjima prosvjetnih radnika (u saradnji sa javnim odgojno-obrazovnim ustanovama), pedagoškim zavo­dima i kantonalnim ministarstvima obrazovanja u kantonima gdje nema pedagoških zavoda za izradu i implementaciju projekata te osmišljavanje inovativnih pristupa i metoda rada koji će biti usmjereni i poticati razvoj jedne ključne kompetencije, odnosno jedne u kombinaciji s više navedenih ključnih kompetencija kod učenika, kroz nastavne ili vannastavne aktivnosti, uz uvažavanje propisanih nastavnih planova i programa, odnosno zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa. Bit će podržani najbolji projekti iz svih 8 ključnih kompetencija, i to maksimalno do 5 projekata za svaku ključnu kompetenciju.

Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 7.000,00 KM.

 

9. Podrška stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju  

 

Svrha programa:

Unapređenje kompetencija prosvjetnih radnika u predškol­skom, osnovnom i srednjem obrazovanju za odgojno-obrazovni rad usmjeren na razvoj ključnih kompetencija kod djece i učenika, kao i realizaciju nastavnih planova i programa baziranih na ishodima učenja.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Projekti stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja prosvjetnih radnika će biti bodovani na osnovu sljedećih kriterija:

- Kratak opis aplikanta, odnosno organizacije/a koji će implementirati projekat (djelokrug rada, kadrovski, prostorni i drugi resursi kojima organizacija raspolaže),

- Kvalitet prijedloga projekta stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika (jasan opis problema, jasno defini­rani ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta, ciljne grupe i očekivani broj korisnika projekta, ključne projektne aktivnosti, projekcija potencijalnih rizika u provedbi programa ili projekta);

- Detaljno obrazloženje načina na koji će realizacija programa doprinijeti povećanju kvaliteta odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama, osnovnim ili srednjim školama;

- Relevantnost programa stručnog usavršavanja za reformu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja koje se provodi u BiH;

- Povezanost predloženog programa sa prethodnim aktivnostima, odnosno postignuti rezultati, u prethodnom periodu;

- Detaljno razrađen budžet sa jasno navedenim izvo­rima finansiranja (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i druga sredstva).

Podrška programima  stručnog usavršavanja  prosvjetnih radnika planira se realizirati kroz podršku javnim predškolskim ustanovama, javnim osnovnim i javnim srednjim školama, institutima, udruženjima prosvjetnih radnika, pedagoškim zavodima, kantonalnim ministarstvima obrazovanja u kantonima gdje nema pedagoških zavoda i nevladinim organizacijama, koji će realizirati program stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika.

Projekti/programi stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 7.000,00 KM.

 

10. Podrška bibliotekama srednjih škola u nabavci školske lektire  

 

Svrha programa:

Doprinijeti obnovi bibliotečkog fonda u javnim srednjim školama u Federaciji BiH kroz nabavku knjiga školske lektire.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Kvalitet ponuđenog projekta sa aspekta metodologije izrade, odnosno jasno   definiranih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;

- Precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika projekta;

- Kvalitet sadržaja projekta, odnosno detaljno obrazloženje potrebe za realizacijom projekta sa aspekta predviđenih odgojno-obrazovnih ciljeva;

- Povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu;

- Podrška školskim bibliotekama za nabavku lektire predviđene nastavnim planovima i programima za srednje škole;

- Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta, odnosno učešća drugih finansijera ili učesnika u finansiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

Program je namijenjen javnim srednjim školama za realizaciju projekata nabavke školske lektire.

Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 5.000,00 KM.

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

11.

Sredstva rezervi u oblasti obrazovanja

Javne predškolske ustanove, javne osnovne i javne srednje škole, pedagoški zavodi, institucije i pojedinci, nosioci projekata obrazovnog karaktera

30.000,00

 

11. Sredstva rezervi u oblasti obrazovanja  

 

Svrha programa:

Finansiranje interventnih potreba u oblasti obrazovanja, a prioritetno za troškove uvezivanje radnog staža prosvjetnim radnicima koji su radili u eksteritorijalnim školama za vrijeme i poslije rata u BiH.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Sredstva rezervi u oblasti obrazovanja prioritetno su namijenjena za:

- Uvezivanje radnog staža prosvjetnim radnicima koji su radili u eksteritorijalnim školama za vrijeme i poslije rata u BiH;

- Projekte ujedinjenja istorodnih obrazovnih ustanova koje funkcioniraju kao dva odvojena pravna lica, tzv. "dvije škole pod jednim krovom";

- Podršku projektima koji nisu obuhvaćeni, odnosno predviđeni navedenim programima, a od značaja su za podsticaj i reformu obrazovnog sistema u Federaciji BiH;

- Podršku socijalnim programima iz oblasti obrazovanja.

Finansijska sredstva za programe pod rednim brojevima 2. i 7. dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i nauke, na prijedlog posebno formirane komisije i Stručnog kolegija Ministarstva, a na osnovu zaprimljenih zahtjeva.

Za programe pod rednim brojevima 3, 4, 5, 8, 9. i 10. bit će raspisan Javni poziv.

Sredstva za programe pod rednim brojevima l, 6. i 11. dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i nauke na osnovu podataka prikupljenih u skladu sa propisanim kriterijima, odnosno na osnovu faktura i ugovora za načinjene troškove u realizaciji programa.

 

3. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA FINANSIRANJE STUDENTSKOG STANDARDA U IZNOSU OD 1.040.000,00 KM

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Osnovni

studentski

standard

Subvencioniranje smještaja i ishrane studenata

Studentski centri i domovi u Federaciji BiH

1.040.000,00

2.

Prošireni

studentski standard

1 . Podrška projektima

studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji BiH

Visokoškolske javne

ustanove u Federaciji BiH, studentske udruge

2. Podrška najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH

Najbolji studenti koje nominira njihov fakultet posredstvom javnih univerzittta/sveučilišta s područja Federacije BiH uključujući studente Franjevačke teologije u Sarajevu

3. Podsticaj školovanju Roma, državljana Bosne i ercegovine

koji studiraju na javnim

visokoškolskim ustanovama u

Federaciji BiH

Studenti pojedinci u skladu s propisanim kriterijima

1 Podrška studentima s

Invaliditetom državljanima Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u

Federaciji BiH

Studenti pojedinci u skladu s propisanim kriterijima

 

1. Subvencioniranje smještaja i ishrane studenata  

 

Svrha programa:

Realizacija Protokola o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji koji dolaze iz manje razvijenih kantona (Posavski, Bosansko-podrinjski, Kanton 10) i Republike Srpske.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Subvencioniranje smještaja i ishrane studentima koji dolaze iz manje razvijenih kantona (Posavski, Bosansko-podrinjski, Kanton 10) i Republike Srpske. Način dodjele sredstava je određen Protokolom o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji BiH od 11. 10. 2001. Odlukom o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji BiH, broj 398/05 od 21. 7. 2005. godine i Odlukom o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji, broj 178/2015 od 19. 2. 2015. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/2015).

Sredstva se dodjeljuju na osnovu službenih podataka dobijenih od strane studentskih centara za akademsku 2018/2019. godinu i akademsku 2019/2020. godinu dostavljenih na početku aktuelne akademske godine. Podaci sadrže imena i broj studenata, potvrde o upisu na aktuelnu godinu studija te potvrde o prebivalištu koja nije starija od šest mjeseci za svakog studenta pojedinačno.

Povećanje broja studenata dostavljenih na početku aktuelne akademske godine, nisu moguće bez prethodno dobijene saglasnosti Ministarstva.

 

2. Prošireni studentski standard  

 

Svrha programa:

Poboljšanje proširenog studentskog standarda kroz podršku projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji BiH; podršku najboljim studentima, držav­ljanima Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visoko­školskim ustanovama u Federaciji; podsticaj školovanju Roma, državljana Bosne i Hercegovine, koji imaju prebivalište na pros­toru Federacije BiH i koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i podršku studentima s invaliditetom, državljanima Bosne i Hercegovine, koji imaju prebivalište na prostoru Federacije BiH i koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

 

2.1. Podrška projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji BiH

Ovaj program usmjeren je na pružanje podrške u realizaciji domaćih i međunarodnih studentskih projekata.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Kvalitet i značaj projekta za studij;

- Korist za društvo, značaj za Federaciju BiH te Bosnu i Hercegovinu;

- Razrađenost, konkretnost i mjerljjvost ciljeva projekta;

- Brojnost i organiziranost studentske organizacije te brojnost ciljne grupe;

- Popis realiziranih projekata;

- Profiliranošt studentske organizacije i saradnja s matičnom visokoškolskom ustanovom;

- Članstvo u domaćim i međunarodnim studentskim asocijacijama;

- Uspostavljena saradnja na projektu s domaćim i međunarodnim studentskim udruženjima;

- Potvrđeno učešće drugih sufinansijera;

- Kvalitet i potvrđeni značaj organizatora u dijelu koji se odnosi na učešće na domaćim i međunarodnim studentskim programima.

Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 5.000,00 KM.

 

2.2. Podrška najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH  

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Podrška se odnosi na najbolje studente završne godine  I ciklusa studija, čiji je ukupni uspjeh ostvaren zaključno s akademskom 2018/2019. godinom;

- Po jedan najbolji student sa svake organizacione jedinice/fakulteta, akademije  i  pridruženih članica na svakom javnom univerzitetu/sveučilištu u Federaciji na osnovu dostavljenog prijedloga visokoškolskih ustanova;

- Najbolji prosjek ocjena na dosadašnjem studiju;

- U slučaju da dva ili više studenata imaju jednak prosjek ocjena, prednost ima student koji je tokom studija uspješno učestvovao u naučnom, stručnom i volonterskom radu.

Podrška se dodjeljuje najboljim studentima koje kandidira njihov fakultet posredstvom i na temelju kandidatura dostavljenih od strane javnih univerziteta/sveučilišta s područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Pod istim uvjetima mogu se kandidirati i studenti Franjevačke teologije u Sarajevu.

 

2.3. Podsticaj školovanju Roma, državljana Bosne i Hercegovine, koji imaju prebivalište na prostoru Federacije BiH i koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava.

- Da je student koji ima prebivalište na prostoru Federacije BiH i koji studira na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;

- Da nije ponavljao/la aktuelnu akademsku godinu osim u slučaju bolovanja ili liječenja dužeg od tri mjeseca, za što je dužan dostaviti ovjerene dokaze.

 

2.4. Podrška studentima s invaliditetom, državljanima Bosne i Hercegovine, koji imaju prebivalište na prostoru Federacije BiH i koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Da student ima prebivalište na prostoru Federacije BiH i da studira na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;

- Da je student prvog ili drugog ciklusa studija i da nema više od 30 godina zaključno s krajem tekuće, 2019. godine;

- Da ima invalidnost utvrđenu rješenjem nadležnog organa ili potvrdu Ureda za   podršku studentima s posebnim potrebama VŠU na kojoj studiraju, s obrazloženjem;

- U slučaju da obnavlja godinu, dokaz da e obnavljanje go­dine posljedica liječenja u vezi s invaliditetom ili ovjerena preporuka Ureda za podršku   studentima s posebnim potrebama VŠU na kojoj studiraju, s obrazloženjem. Sredstva pod rednim brojem 1. dodjeljuju se na osnovu primljenih zahtjeva od   strane svih studentskih centara u Federaciji BiH.

Sredstva za programe pod rednim brojem 2. dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i nauke, na prijed­log posebno formirane komisije i Stručnog kolegija Ministarstva, na osnovu primljenih zahtjeva. Za programe pod rednim brojem 2 bit će raspisani javni pozivi, izuzev programa 2.2. "Podrška najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji", koji će biti realiziran na osnovu dostavljenih prijedloga od strane javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH.

 

4. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA FOND ZA STUDENTSKE ZAJMOVE U IZNOSU OD 220.000,00 KM

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Sufinansiranje Fonda za studentske zajmove

Fond za studentske zajmove Federacije BiH

220.000,00

 

Svrha programa:

Poboljšanje studentskog standarda kroz dodjelu studentskih zajmova,  na osnovu javnog poziva koji raspisuje Fond za studentske zajmove Federacije BiH, u skladu sa Programom rada i Finansijskim planom za 2019. godinu.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Sredstva se dodjeljuju na osnovu Odluke o osnivanju Fonda za studentske zajmove Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/06);

- Sredstva doznačena Fondu za studentske zajmove Federacije BiH (u daljem tekstu: Fond) treba da omoguće studiranje studentima u visokoškolskim ustanovama Federacije BiH;

- Fond će zajmove dodjeljivan studentima na osnovu javnog poziva i kriterija koje će utvrditi Upravni odbor Fonda;

- Fond, odnosno njegov Upravni odbor, dužan je donijeti program rada i finansijski plan za 2019. godinu na koji saglasnost daje Vlada Federacije BiH;

- Nadzor nad korištenjem i raspodjelom sredstava Fonda vrše Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo finansija.

 

5. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA OBLAST NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BiH U IZNOSU OD 1.577.000,00 KM

 

R. br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa, zbornika radova, bibliografija i sl. Podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa

Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Sveučilište u Mosiaru, Franjevačka teologija Sarajevo, Islamski pedagoški fakultetu Zenici, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišna klinička bolnica Mostar i Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

 

1.296.064,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Podrška naučnom usavršavanju na doktorskom studiju, odnosno podrška stjecanju naučnog stepena doktora nauka po predbolonjskom sistemu državljana BiH zaposlenih u javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u Federaciji BiH

3.

Podrška radu biblioteka javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem

4.

Međuinstitucionalna naučnotehnotoška saradnja međunarodnog karaktera (na osnovu potpisanih sporazuma)

5.

Organizacija domaćih i međunarodnih naučnih skupova

6.

Podrška istraživanju od značaja za Federaciju BiH

7.

Podrška autorima zaposlenim na javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u izdavanju naučne literature, izdavački projekti javnih visokoškolskih i naučnih ustanova

8.

Aktivno učešće zaposlenika javnih visokoškolskih i naučnih ustanova na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima

9.

Sufinansiranje istraživačkog rada i naučnog usavršavanja zaposlenika javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u zemlji inostranstvu s ciljem stjecanja stepena naučnog zvanja

10.

Uređenje prostora i nabavka prioritetne opreme za  naučnoistraživački rad

 

Svrha programa od l do 10:

Podrška razvoju naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti na javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kroz podršku naučnom usavršavanju, izdavaštvu i bibliotečkoj djelatnosti, organizaciji i učešću na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, istraživačkom radu, realizaciji programa međunarodne naučno-tehnološke saradnje, te razvoju naučne infrastrukture.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Sredstva za realizaciju programa l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 10. dodijelit će se u ukupnom iznosu od 1.296.064,00 KM.

Iznos za pojedine javne visokoškolske i naučne ustanove (univerzitete) odredit će se na slijedeći način:

- svaka od javnih visokoškolskih ustanova (univerziteta) dobija početni iznos od 100.500,00 KM,

- na naprijed navedem iznos dodaje se iznos obračunat u skladu sa brojem stalnih članica - organizacionih jedinica na kojima se obavlja naučni (Institut za istoriju Sarajevo, Institut za jezik Sarajevo, Orijentalni institut Sarajevo, Institut za genetičko inženjerstvo i biotermologiju Sarajevo, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica) i naučno-nastavni (fakulteti, akademije, visoke škole itd.) proces, a koji se utvrđuje na način da se broj organizacionih jedinica pomnoži sa osnovicom u iznosu od 7.832,00 KM.

Ostalim nabrojanim visokoškolskim i naučnim ustanovama pripadaju sredstva u visini od 15.000,00 KM.

Sredstva će se dodjeljivati na osnovu ugovora koje će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke sklopiti sa korisnicima sredstava.

Nadležna tijela korisnika sredstava samostalno, u skladu sa vlastitim strateškim opredjeljenjima i razvojnim potrebama u 2019. godini te zakonskim propisima i specifičnostima svakog od navedenih programa odlučuju o utrošku dodjeljenih sredstava.

Dodjeljena sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje plaća i naknada zaposlenih ili spoljnih saradnika,.isplatu honorara i sličnih naknada, odnosno pokriće režijskih i drugih troškova koji proističu iz redovnog poslovanja ustanove.

Korisnici sredstava, sa kojima budu sklopljeni ugovori, obavezni su da dodijeljena sredstva utroše namjenski te u roku od 60 dana od dana realizacije projekata, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana uplate sredstava, podnesu zbirni izvještaj sa dokazima o namjenskom utrošku sredstava i ostvarenim efektima ulaganja.

Korisnici sredstava su također obavezni da, u slučaju finansiranja vlastitih ili izdavačkih projekata svojih zaposlenika (knjige, časopisi i sl.), u roku od 15 dana od dana završetka projekta dostave Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke 10 primjeraka objavljenog djela.

 

R. br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

11.

Podrška radu naučnih i naučnostručnih društava te javnih naučnih ustanova s kojima Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke nije sklopilo

posebne ugovore o finansiranju/sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke, odnosno ugovore o podršci njihovom funkcioniranju i

ostvarivanju radne sposobnosti

Naučnoistraživačke,

istraživačko-razvojne ustanove,

naučna i naučnostručna društva, naučni radnici, istraživači i autori, komercijalni izdavači

215.936,00

 12.

Otkup novije naučne literature od komercijalnih izdavača sa područja Federacije BiH

13.

Podrška autorima koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u izdavanju novije naučne, stručne i univerzitetske literature, uz otkup dijela tiraža

14.

Sufinansiranje istraživačkog rada. naučnog usavršavanja i studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu, za kandidate koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i naučnih ustanova

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

11. Podrška radu naučnih i naučnostručnih društava, te javnih naučnih ustanova s kojima Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke nije sklopilo posebne ugovore o finansiranju/sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke, dodjeljivat će se za realizaciju slijedećih programskih aktivnosti: organizacija domaćih i međunarodnih naučnih skupova te štampanje naučnih časopisa, zbornika radova i naučnih knjiga (uz otkup dijela tiraža).

 

Svrha programa: Podrška razvoju naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti naučnih i naučnostručnih društava te javnih naučnih ustanova s kojima Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke nije sklopilo posebne ugovore o finansiranju/sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke, kroz podršku organizaciji domaćih i međunarodnih naučnih skupova te podršku štampanju naučnih knjiga i periodike.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

a)     Podrška organizaciji domaćih i  međunarodnih naučnih skupova:

- Naučni i društveni značaj skupa;

- Naučna referentnost organizatora i učesnika skupa;

- Očekivani doprinos razvoju i širenju naučne misli i rezultata istraživanja;

- Mogućnost uspostavljanja trajnih veza i saradnje sa domaćim i stranim naučnim ustanovama i naučnim radnicima;

- Povezivanje sa naučnom dijasporom BiH;

- Tradicija naučne manifestacije i, važnost tematike skupa;

- Detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (ovjereni i potpisani predračuni i sl.).

b)     Štampanje naučnih časopisa, zbornika radova i sl:

- Redovnost izlaženja;

- Recenziranje radova i popis recenzenata;

- Postojanje domaće i međunarodne saradnje;

- Sastav uredništva časopisa i omjer prihvaćenih i odbijenih članaka;

- Dokaz da se časopis nalazi na spisku neke od referentnih međunarodnih baza naučnih časopisa, ili da je u proceduri upisa na listu referentnih časopisa,

odnosno da je od izuzetnog značaja za određenu naučnu oblast u BiH;

- Relevantnost i referentnost naučne manifestacije sa koje se izdaje zbornik radova;

- Relevantnost i referentnost bibliografije za određenu naučnu oblast ili opće naučne tokove u BiH i svijetu;

- Detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova štampanja   (ovjereni i potpisani predračuni i sl.).

c)    Štampanje naučnih knjiga:

- Detaljno obrazložen projekat;

- Najmanje dvije recenzije doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

- Izdavački projekat u 2018. ili 2019. godini;

- Detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova štampanja   (ovjereni i potpisani predračuni i sl.).

12. Otkup novije naučne literature od komercijalnih izdavača sa područja Federacije BiH

 

Svrha programa:

Podrška razvoju izdavačke djelatnosti u oblasti nauke, otkup novije naučne, visokoškolske i stručne literature u cilju obogaćivanja i popune knjižnog fonda biblioteka naučnih i visokoškolskih ustanova aktuelnim izdanjima.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Detaljno obrazložen projekat;

- Najmanje dvije recenzije doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

- Izdavački projekat u 2018. ili 2019. godini;

Napomena: Sredstva u okviru ovog programa dodjeljivat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 5.000,00 KM po izdavaču. Izdavač može kandidirati maksimalno 5 različitih naslova za otkup, od kojih najviše 2 mogu biti u formi rukopisa pripremljenih za štampu,

 

13. Podrška autorima koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u izdavanju novije naučne, stručne i univerzitetske literature, uz otkup dijela tiraža

 

Svrha programa:

Podrška autorima naučne literature i visokoškolskih udžbenika, podrška razvoju izdavačke djelatnosti u oblasti nauke, otkup novije naučne, visokoškolske i stručne literature u cilju obogaćivanja i popune knjižnog fonda biblioteka naučnih i visokoškolskih ustanova aktuelnim izdanjima.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Detaljno obrazložen projekat;

- Najmanje dvije recenzije doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

- Izdavački projekat u 2018. ili 2019. godini;

- Dokaz o radnom statusu (potvrda ili uvjerenje o zaposlenju, odnosno nezaposlenosti aplikanta);

- Pozitivno mišljenje visokoškolske ili naučne ustanove iz odgovarajuće naučne oblasti o kvalitetu i značaju naučnog djela;

- U slučaju visokoškolskog udžbenika, mišljenje visoko­školske ustanove da se izdanje može koristiti kao univer­zitetski udžbenik ili pomoćna literatura;

- Detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova štampanja (ovjereni i potpisani predračuni i sl.).

 

14. Sufinansiranje istraživačkog rada, naučnog usavršavanja i studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu, za kandidate koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i naučnih ustanova

 

Svrha programa:

Podrška razvoju naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u Federaciji BiH, podrška obavljanju istraživačkog rada i naučnog usavršavanja.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Detaljno obrazložen projekat;

- Pozivno pismo ili saglasnost domaćina o prihvatanju kandi­data (ako se istraživanje obavlja u nekoj od visokoškolskih ili naučnih ustanova);

- Dokaz (kopija rješenja o registraciji i sl.) da je ustanova u kojoj se planira obaviti istraživanje naučnog ili visokoobrazovnog karaktera (osim u slučaju kada se istraživanje obavlja na terenu);

- Detaljno obrazložen vremenski i finansijski plan istraživanja sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.);

- Dokaz da aplikant nije zaposlen u nekoj od javnih naučnih ili visokoškolskih ustanova, s kojima je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke sklopilo posebne ugovore o finansiranju/sufinansiranju programa i projekata u oblasti

nauke.

Napomena: Prednost za dodjelu podrške imat će mladi istraživači (do 35 godina starosti), koji su studenti doktorskog studija ili kandidati za stjecanje naučnog stepena doktora nauka, o čemu se prilažu odgovarajući dokazi.

Finansijska sredstva za programe pod rednim brojevima 11, 12, 13. i 14. dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i nauke, na prijedlog posebno formiranih komisija i Stručnog kolegija Ministarstva, odnosno na osnovu prispjelih zahtjeva na javni poziv.

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

15.

Sredstva rezervi – interventne potrebe u oblasti nauke

Naučnoistraživačke, istraživačko-razvojne i obrazovne institucije, naučni radnici, istraživači, biblioteke visokoškolskihi naučnih ustanova, naučna i naučnostručna društva, udruženja i pojedinci-inovatori,

nosioci aktivnosti predloženog projekta, stručna tijela i komisije

65.000,00

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Sredstva pod rednim brojem 15. koristit će se za intervenme potrebe u oblasti nauke:

- podrška projektima koji nisu obuhvaćeni, odnosno predviđeni navedenim programima, a od značaja su za nauku u Federaciji BiH;

- podrška projektima koji u potpunosti ne ispunjavaju propisane kriterije, ali se,   u cilju regionalne zastupljenosti i razvoja nauke i visokoškolskih i naučnih  institucija u područjima nerazvijenim sa aspekta nauke, prihvataju i finansiraju. Sredstva rezervi za intervenme potrebe u oblasti nauke dodjeljuje  federalna ministrica obrazovanja i nauke  svojom odlukom, a na prijedlog Sektora za nauku i tehnologije.

 

6. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA INSTITUCIJE NAUKE I PODSTICAJ NIR OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BiH U IZNOSU OD 850.000,00 KM

 

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina

sredstava

1.

Učešće u pripremi i izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti nauke, uspostava baza podataka i drugih evidencija u oblasti nauke i tehnologija, skupovi u oblasti nauke i tehnologija,

izdavački projekti i promocija izdanja u

oblasti nauke i tehnologija, pokroviteljstvo nad manifestacijama u oblasti nauke, podrška realizaciji

projekata čiji je partner Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, projekti popularizacije nauke.

ocjenjivanje naučno-istraživackih programa i projekata

Naučno-istraživačke,

istraživačko-razvojne i

obrazovne ustanove, naučna i

naučnostručna udruženja, Savjet za nauku, Nacionalna i

univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine,

eksperti, stručni timovi i komisije, naučni radnici i istraživači

815.000,00

2.

Finansiranje projekta "Current Research Information System e-CRIS", odnosno njegova implementacija, održavanje i ažuriranje na području Federacije BiH, finansiranje pretplate na međunarodne naučne baze podataka i referentne elektronske naučne časopise; nabavka enciklopedijskih, naučnih i stručnih izdanja za potrebe univerzitetskih biblioteka u Federaciji BiH

3.

Priprema i izrada strateških dokumenata i akciortih planova u oblasti nauke, tehnologija i inovacija u Federaciji BiH

4.

Međunarodna naučno-tehnološka saradnja bilateralnog karaktera

5.

Naučno-istraživački i istraživačko-razvojni projekti u 2019. godini

 

Svrha programa od l do 5:

Podrška razvoju naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u Federaciji BiH, popularizacija naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, stvaranje pravnog, strateškog i finansijskog okvira za razvoj nauke, ostvarivanje multilateralne i bilateralne naučno-tehnološke saradnje, realizacija naučno-istraživackih i istraživačko-razvojnih projekata koji predstavljaju izvor novih naučnih ideja i doprinose razvoju naučne misti, stvaranje i kontinuirano ažuriranje evidencija o naučnim institucijama, te naučnim radnicima, realiziranim projektima i rezultatima naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u Federaciji BiH u cilju povećanja njihove vidljivosti na domaćem i međunarodnom planu.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

1.     Organizacija okruglih stolova, naučnih skupova, savjetovanja i javnih rasprava o stanju i perspektivama razvoja nauke u Federaciji, pripreme za donošenje i izrada propisa o nauci, naučno-istraživačkoj djelatnosti i fondovima za nauku na svim nivoima, ostvarivanje saradnje sa nadležnim državnim i drugim institucijama u cilju razmjene iskustava, prikupljanja podataka i stvaranja baza podataka i evidencija u oblasti nauke i tehnologija, davanje stručnih savjeta, preporuka i mišljenja iz oblasti nauke i tehnologija, izdavačka djelatnost i promocija izdanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u oblasti nauke i tehnologija, pokroviteljstvo nad manifestacijama u oblasti nauke, podrška realizaciji projekata čiji je partner Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, realizacija aktivnosti u sferi popularizacije nauke i naučno-istraživačkog rada, ocjenjivanje naučno-istraživackih programa i projekata. Učešće u radu stručnih timova za pripremu i izradu pravnih propisa i evidencija u oblasti nauke i tehnologija i drugih komisija.

Finansijska sredstva se dodjeljuju na prijedlog posebno formiranih komisija, a na osnovu odluke federalne ministrice obrazovanja i nauke.

2.      Na osnovu Ugovora između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Nacionalne i univerzitetske biblio­teke BiH za 2019. godinu, koji se odnosi na implementa­ciju, održavanje i ažuriranje sistema "Current Research Information System e-CRIS". Sredstva za nabavku enci­klopedijskih, naučnih i stručnih izdanja (u maksimalnom iznosu do 25.000,00 KM) dodjelit će se odlukom federal­ne ministrice obrazovanja i nauke po zahtjevu Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH u funkciji matične biblio teke, a na osnovu usaglašenog prijedloga za nabavku izda­nja univerzitetskih biblioteka u Federaciji BiH i dostavljenog predračuna.

3.     Priprema i izrada strateških dokumenata i akcionih planova u oblasti nauke, tehnologija i inovacija u Federaciji BiH, a na osnovu odluke federalne ministrice obrazovanja i nauke.

4.     Međunarodna naučno-tehnološka saradnja bilateralnog karaktera

Podrška realizaciji obaveza po osnovu sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnjiu dijelu koji se odnosi na Federaciju BiH.

5.     Naučno-istraživački i istraživačko-razvojni projekti u 2019. godini

Konkurs će se raspisati za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata koji predstavljaju izvor novih naučnih ideja i doprinose razvoju naučne misli, tj. fundamentalna i primjenjena istraživanja, kao i posebna istraživanja od interesa za Federaciju BiH.

Institucije koje podnose prijavu moraju raspolagati naučno-istraživačkim kadrom, naučno-istraživačkom infrastrukturom i opremom kojom omogućavaju realizaciju programa istraživanja i postizanje utvrđenih ciljeva.

Ocjenu naučnog sadržaja podnijetih prijava u pogledu originalnosti, aktuelnosti, kvalitet predloženih istraživanja, vrijednosti i primjenjivosti očekivanih rezultata, podobnosti podnosioca prijave i odgovornog istraživača, rokova, ukupne cijene projekata izvršit će Savjet za nauku.

Odgovorni istraživač mora biti naučni radnik sa naučnim stepenom doktora nauka iz naučne oblasti u koju spada projekat.

Finansijska podrška za program pod rednim brojem 5. dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i nauke, a u skladu sa kriterijima Konkursa za finansiranje/ sufmansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata od značaja za Federaciju BiH u 2019. godini i na osnovu prijedloga Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

6.

Sredstva rezervi-interventne potrebe u oblasti podrške institucijama nauke i podsticaj NIR

Naučno-istražiačke, istraživacko-razvojne i visokoškolske ustanove u Federaciji, naučna i naućno-stručna društva, nosioci aktivnosti predloženog projekta

35.000,00

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Sredstva za program pod rednim brojem 6. koristit će se za interventne potrebe u oblasti podrške institucijama nauke i posticaj NIR;

- podrška projektima koji nisu obuhvaćeni, odnosno predviđeni navedenim programom, a od značaja su za naučno-istraživačke, istraživačko-razvojne i visokoškolske ustanove, te naučna i naućno-stručna društva i podsticaj NIR u Federaciji BiH;

- podrška projektima koji u potpunosti ne ispunjavaju propisane kriterije, ali se, u cilju regionalne zastupljenosti i razvoja nauke i naučnih institucija u područjima nerazvijenim sa aspekta nauke, prihvataju i finansiraju.

Sredstva rezervi za interventne potrebe za institucije nauke i posticaj NIR dodjeljuje federalna ministrica obrazovanja i nauke svojom odlukom, a na prijedlog Sektora za nauku i tehnologije.

 

7. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BiH U IZNOSU OD 1.000.000,00 KM

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1

Podrška programima iprojektima institucija nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, kojima se

osigurava kontinuitet rada i održavanja djelatnosti na dostignutom nivou

Institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu

1.000.000,00

 

Svrha programa:

Podrška institucijama nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, kroz podršku programima i projektima naučnog karaktera kojima se osigurava kontinuitet njihovog rada i održavanja djelatnosti na dostignutom nivou.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Naučni i društveni značaj institucije vezan za cijeli prostor Bosne i Hercegovine;

- Kontinuitet rada, tradicijska osnova i naučna referentnost institucije;

- Postignuti rezultati institucije na državnom i međunarodnom nivou u prethodnom periodu;

- Mogućnost uspostavljanja trajnih veza i saradnje sa domaćim i stranim   naučnim ustanovama i naučnim radnicima;

- Plan programskih aktivnosti institucije u narednom periodu, koje će imati dugoročni učinak na oblast nauke od značaja za BiH, odnosno očekivani doprinos razvoju i širenju naučne misli i naučnih istraživanja.

Finansijska sredstva za program pod rednim brojem 1. dodjeljivat će se na prijedlog posebno formirane komisije i Stručnog kolegija, a nakon provedenog javnog poziva.

Sa korisnicima sredstava federalna ministrica obrazovanja i nauke će potpisati posebne ugovore o realizaciji dodijeljenih sredstava, kojim će se regulirati način i rokovi utroška sredstava i izvještavanje.

 

8. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA FONDACIJU ZA MOBILNOST STUDENATA I NASTAVNIKA U IZNOSU OD 200.000,00 KM

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Sufinansiranje Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH

Fondacija za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH

200.000,00

 

Svrha programa:

Poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja i približavanje evropskom prostoru visokog obrazovanja kroz podršku projekti­ma međunarodne razmjene i mobilnosti studenata i nastavnika.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Sredstva se dodjeljuju na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o osnivanju Fondacije za mobilnost studenata i nastav­nika Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 611/2017, donesene 27. 4. 2016.godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/17);

- Sredstva doznačena Fondaciji za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Fondacije) trebaju omogućiti podršku realizaciji ciljeva utvrđenih Odlukom o osnivanju; Fondacija će dodjeljivati sredstva prvenstveno na osnovu dostavljenih lista CEEPUS razmjene dostavljenih od strane Ministarstva civilnih poslova BiH te  drugih programa

utvrđenih Programom rada za 2019. godinu;

- Fondacija, odnosno njen Upravni odbor, dužna je donijeti program rada i finansijski plan za 2019. godinu, na koji saglasnost daje Vlada Federacije BiH;

- Nadzor nad korištenjem i raspodjelom sredstava Fonda vrše Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo finansija.

 

9. NAČIN I ROKOVI IZVJEŠTAVANJA KRAJNJIH KORISNIKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

 

9.1. Sa korisnicima sredstava, zavisno od karaktera progra­ma ili projekta, federalna ministrica obrazovanja i nauke će pot­pisati posebne ugovore o realizaciji dodijeljenih sredstava, kojim će se regulirati način i rokovi utroška sredstava i izvještavanje.

9.2. Izuzetno, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke može, na osnovu opravdanog zahtjeva korisnika, produžiti rok realizacije pojedinog projekta, koji je određen u ugovoru.

9.3. U slučaju da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke odobri produženje roka realizacije jednog ili više projekata, sa korisnikom sredstava bit će sklopljen aneks na ugovor.

9.4. Korisnik sredstava tekućih transfera obavezan je dodijeljena sredstva utrošiti namjenski i u roku propisanim ugovorom iz stava 9.1. tačke I ove odluke, te podnijeti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i ostvarenim efektima ulaganja u roku od 15 dana od dana realizacije sredstava.

9.5. Rok za realizaciju dodijeljenih sredstava tekućih tran­sfera, u pravilu teče od dana uplate sredstava na račun korisnika sredstava.

9.6. Finansijski dio izvještaja mora sadržavati obavezno sljedeće podatke, sa priloženim dokumentima: ukupno ostvareni prihodi za realizaciju projekta sa iznosima za učešće svih sufinansijera, uključujući i vlastito učešće te evidencija ostvarenih troškova vezanih za realizaciju projekta s kopijama vjerodostojnih finansijsko-računovodstvenih i ostalih dokumenata na osnovu kojih su izvršena plaćanja.

9.7. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će pratiti namjenski utrošak sredstava iz tačke I ove odluke.

9.8. Ukoliko korisnik sredstava blagovremeno ne dostavi izvještaj o utrošku sredstava ili se utvrdi da je sredstva utrošio nenamjenski, isti je dužan izvršiti povrat sredstava na JRT.

9.9. Nadzor nad namjenskim utroškom sredstava tekućih transfera dodijeljenih za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata vršit će Savjet za nauku i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Finansijski izvještaj o realizaciji naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog projekta sa računovodstveno-finansijskog aspekta pripremit će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Izvještaj o realizaciji programa istraživanja i postizanju utvrđenih ciljeva, odnosno ocjena naučnog sadržaja izvršenog istraživanja u pogle­du originalnosti, aktuelnosti, kvalitet istraživanja, vrijednosti dobivenih rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog projekata pripremit će Savjet za nauku Federalnog rninistarstva obrazovanja i nauke.

 

 

II

 

 

Sredstva utvrđena u Programu iz tačke I ove odluke raspoređivat će se prema kriterijima za raspodjelu sredstava po tekućim transferima utvrđenim za svaki program posebno.

 

 

III

 

 

Za svaki izdatak iz tekućeg transfera, federalni ministar obrazovanja i nauke donosi odluku na način kako je to propisano u tački I ove odluke.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će podnositi izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija, u skladu sa zakonom.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 325/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.