Na temelju čl. 33. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH

TRANSFERA UTVRĐENIH PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I

SPORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I

ŠPORTA

 

 

I

 

 

Usvajaju se Program i kriteriji raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa utvrđenih u razdjelu 52. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH". broj 11/19).

 

 

II

 

 

Raspodjela sredstava tekućih transfera utvrđenih ovom odlukom vršit će se u skladu s općim i posebnim kriterijima.

Opći kriteriji utvrđuju se za svaki transfer posebno, a posebni kriteriji utvrđuju se za pojedinačne programe unutar transfera.

 

 

III

 

 

Raspodjela sredstava tekućih transfera vršit će se za programe i projekte kako slijedi:

 

1. Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa

 

Br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija -primalac

Iznos

1

2

3

4

5

1.

Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika

Zaštita objekata kulturne baštine sa statusom nacionalnog spomenika

Pravni subjekti, organizacije, udruge i nosioci projekata očuvanja kulturno-historijskog naslijeđa, odabrani jutem javnog poziva

528.000,00

2.

Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika

Zaštita stambenih objekte značajne kulturne baštine sa statusom nacionalnog spomenika

Vlasnici objekata zaduženi za realizaciju programa/projekaia odabrani putem javnog poziva

40.000.00

3.

Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu arheoloških nalazišta kulturne baštine

Zas'tita arheoloških područja -nekropola značajne kulturne baštine

Pravni subjekti, organizacije, udruge i drugi nosioci projekata očuvanja kulturno-hislorijskoj naslijeđa, odabrani putem javnog poziva

40.000,00

4.

Projekti zaštite pokretnih kulturnih dobara koji imaju status nacionalnog spomenika i projekti očuvanja nematerijalne kulturne baštine

Zaštita spomeničke baštine i očuvanje nematerijalne kulturne baštine na teritoriju Federacije BiH

Pravni subjekti, organizacije, udruge i drugi nosioci projekata očuvanja nematerijalne kulturne baštine, odabrani putem javnog poziva

30.000,00

5.

Nominiranje kulturne baštine u  FBiH na liste svjetske baštine UNESCO-a i projekti zaštite i očuvanja kultumih dobara upisanih na liste UNESCO-a

Međunarodna promocija kulturnog blaga FBiH i provedba programa zaštite

Udruženja, fondacije i druga pravna lica u kulturi i drugi nosioci projekata zaštite dobara kulturne baštine u Federaciji BiH

10.000,00

 

6.

Interventna sredstva za provođenje žurnih mjera zaštite i završetka započetih i ugovorenih radova

Projekti obnove i zaštite kulturne baštine

Svi korisnici u kategorijama 1-5

72.000,00

 

UKUPNO

720.000,00

 

 

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava tekućeg transfera su:

1.     Kvalitet kandidiranih projekata/programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih dobara;

2.     Ravnomjerna regionalna i kantonalna zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa;

3.     Osigurano financiranje iz drugih izvora.

Posebni kriteriji za raspodjelu programa "Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika", "Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika", "Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu starih gradova značajne kulturne baštine" i "Projekti zaštite pokretnih kulturnih dobara koji imaju status nacionalnog spomenika i projekti očuvanja nematerijalne kulturne baštine" u okviru tekućeg transfera su:

1.     Nastavak realizacije aktivnosti na započetim programima i projektima;

2.     Vrijednost kulturnog dobra (historijska, umjetnička i estetska, simbolička, duhovna vrijednost, ambijentalna vrijednost, izvornost, jedinstvenost i reprezentativnost);

3.     Prioriteti i neophodnosti radova u skladu sa stanjem objekta (preliminarna zaštita, konzervacija, restauracija, sanacija i revitalizacija);

4.     Doprinos promoviranju i afirmiranju kulturne baštine Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercego­vine.

Posebni kriteriji za raspodjelu programa "Interventna sredstva za provođenje hitnih mjera zaštite i završetka započetih i ugovorenih radova" u okviru tekućeg transfera su:

1.     Hitnost, nepredviđenost i specifičnost u provođenju mjera zaštite s ciljem očuvanja kulturne baštine.

 

2. Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH

 

Br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija - primalac

Iznos

1.

2

3

4

5

1.

Manifestacije, programi i projekti kulture od

internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH

Podrška

manifestacijama,

programima i

projektima od

internacionalnog

značaja za BiH i

Federaciju BiH

Udruženja, fondacije,

druga pravna lica u

kulturi i drugi nosioci

projekata u kulturi

odabrani putem javnog

poziva

980.000,00

2.

Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog

značaja za Federaciju BiH

Podrška programima

razvoja kulturnog

i umjetničkog

stvaralaštva

Udruženja, fondacije i

druga pravna lica u

kulturi i drugi nosioci

projekata u kulturi

odabrani putem javnog

poziva

400.000,00

3.

Programi međunarodne saradnje i organizacija

manifestacije "Dani

evropskog nasljeđa"

Organizacija

manifestacije

"Dani evropskog

nasljeđa", saradnja s

Vijećem Europe

Udruženja, fondacije,

druga pravna lica u

kulturi i drugi nosioci

projekata u kulturi

50.000,00

4.

Interventna sredstva za programe kulture od značaja za Federaciju BiH

Podrška programima kulture od značaja za Federaciju BiH

Udruženja, fondacije, druga pravna lica u kulturi i drugi nosioci projekata u kulturi

100.000,00

 

UKUPNO

1.530.000,00

 

 

 

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava tekućeg transfera su:

1.     Kvalitet programa (doprinos podizanju kulturnog nivoa u Federaciji BiH, produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva);

2.     Kontinuiranost programa/projekata i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);

3.     Suradnja s drugim sličnim udrugama i organizacijama.

4.     Doprinos kandidiranih projekata stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa u oblasti kulture bez obzira na spol;

5.     Ravnomjerna regionalna i kantonalna zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa.

Posebni kriteriji za raspodjelu programa "Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH " u okviru tekućeg transfera su:

l.     Značaj projekata/programa za razvoj kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima;

2.     Prezentiranje i promoviranje kulture i umjetnosti, odnosno projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne suradnje;

3.     Predviđen nivo razmjene i mobilnosti umjetnika i umjetničkih djela;

4.     Dosadašnji uspjesi na internacionalnom planu;

5.     Broj sudionika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni sudionici i gosti).

Posebni kriteriji za raspodjelu programa "Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH" u okviru tekućeg transfera su:

1. Poseban značaj projekata/programa za razvoj kulture i umjetnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine;

2.     Doprinos razvoju i uspjehu općeg kulturnog nivoa;

3.     Suradnja s drugim sličnim udrugama i organizacijama

Posebni kriterij za raspodjelu programa "Programi međunarodne suradnje i organizacije manifestacija Dani europskog nasljeđa" u okviru tekućeg transfera je:

l.     Stepen razvoja organizacijskih kapaciteta.

Posebni kriterij za raspodjelu programa "Interventna sredstva za programe kulture od značaja za Federaciju BiH" u okviru tekućeg transfera je:

1.     Hitnost, nepredviđenost i specifičnost programa/projekata iz oblasti kulture.

 

3. Transfer za udruge građana i organizacija iz oblasti kulture

 

Br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija -primalac

iznos

1.

2

3

4

5

1.

Projekti udruga i organizacija u oblasti kulture

Podrška manifestacijama, programima i projektima u oblasti kulture i siguravanje uvjeta za realizaciju projekata

Udruženja i fondacije nosioci projekata u kulturi odabrani puteni javnog poziva

225.000,00

2.

Interventna sredstva za programe udruga i organizacija u oblasti kulture

Podrška manifestacijama programima i projektima u oblasti kulture i siguravanje uvjeta za realizaciju rojekata

 

Udruženja i fondacije nosioci projekata u kulturi

35.000,00

UKUPNO

260.000,00

 

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava tekućeg transfera su:

1.     Kvalitet programa i doprinos podizanju kulturnog nivoa u Federaciji Bosne i Hercegovine;

2.     Kontinuiranost programa/projekata i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);

3.     Doprinos kandidiranih projekata/programa stvaranju jednakih prava, mogućnosti učešća i pristupa oblasti kulture bez obzira na spol;

4.     Ravnomjerna regionalna i kantonalna zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa.

Posebni kriteriji za raspodjelu programa "Podrška projektima udruga i organizacija u oblasti kulture" u okviru tekućeg transfera su:

1.     Značaj projekata/programa za kulturni život lokalne zajednice i društva;

2.     Suradnja s drugim sličnim organizacijama na domaćem i međunarodnom planu;

3.     Kontinuitet kvalitetnog rada udruga i organizacija;

4.     Doprinos uspješnom promoviranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercego­vine.

Posebni kriterij za raspodjelu programa "Interventna sredstva za programe udruga i organizacija u oblasti kulture" u okviru tekućeg transfera je:

1.     Hitnost, nepredviđenost i specifičnost programa/ projekata iz oblasti kulture.

 

4  . Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu

 

Br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija -primalac

iznos

1.

2

3

4

5

1.

Podrška institucijama od značaja za BiH i Federaciju BiH

Podrška projektima i programima kojima se osigurava kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou

Institucije od značaja za BiH i Federaciju BiH odabrani putem javnog poziva

600.000,00

2.

Podrška programskim aktivnostima sveučilišta

Organizacija znanstveno stručne konferencije sa međunarodnim sudjelovanjem

Sveučilište u Mostaru

50.000.00

UKUPNO

650.000,00

 

Kriterij za raspodjelu sredstava programa "Podrška institucijama od značaja za BIH i Federaciju BiH" u okviru tekućeg transfera su:

1.     Značaj institucija za kulturnu djelatnost Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine;

2.     Održavanje djelatnosti na dostignutom nivou;

3.     Kontinuiranost programa/projekata i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost);

4.     Značaj rada institucije za kulturno-historijski razvoj Bosne i Hercegovine i kulturnih identiteta njenih naroda.

 

5. Transfer za sport od značaja za Federaciju

 

Br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija-primalac

Iznos

1

2

3

4

5

1.

Sufinanciranje

izgradnje,

rekonstrukcije i

opremanja sportskih objekata

Podrška izgradnji.

rekonstrukciji i

opremanju sportskih objekata s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj sporta i

rekreacije građana

Sportske organizacije,

klubovi, savezi i

udruženja i drugi nosioci, odabrani putem javnog poziva

500.000,00

2.

Sufinanciranje

sportskih

manifestacija koje

se organiziraju u

Federaciji BiH i

Sufinanciranje

učešća sportista na zvaničnim

međunarodnim

takmičenjima

Pomoć u organizaciji

sportskih

manifestacija koje

doprinose

popularizaciji i

razvoju sporta u Federaciji BiH i

podrška učešću

klubova iz

Federacije BiH na

zvaničnim

međunarodnim

takmičenjima

Sportske organizacije,

klbovi, kantonalni i

općinski savezi i

udruženja i drugi

nosioci, odabrani

putem javnog poziva

300.000,00

3.

Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na

nivou BiH i FBiH

Podrška aktivnostima

sportskih saveza

registriranih na

nivou BiH i FBiH

Sportski savezi registrirani u Ministarstvu pravde

BiH ili Ministarstvu

pravde Federacije

BiH, odabrani putem

javnog poziva

150.000,00

4.

Sufinanciranje sportskih

manifestacija i     

klubova osoba sa

invaliditetom

Pomoć u organizaciji

sportskih manifestacija, koje

doprinose afirmaciji i

razvoju sporta kod

osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH

Sportske organizacije,

klubovi, savezi i

udruženja i drugi nosioci odabrani putem javnog

poziva

60.000,00

5.

Nagrađivanje sportista u skladu sa Uredbom o

određivanju kriterija za

dodjeljivanje nagrade

sportistima, sportskim

radnicima i sportskim

udruženjima iz FBiH za

ostvarene sportske rezultate na međunarodnim

takmičenjima

Nagrađivanje sportista za

ostvarene sportske

rezultate

Sportska udruženja i

klubovi

270.000.00

6.

Učešće sportisla iz Bosne i Hercegovine na

međunarodnim

takmičenjima u 2019. godini

Podrška učešću

sportista iz BiH na

Zimskim olimpijskim

iIgrama Pyeong Chang - Južna Koreja, Mediteranskim

igrama Taragona

-španija i

Svjetskim igrama

mladih (YOG)

Buenos Aires -

Argentina

Olimpijski komitet BiH

40.000,00

7.

Sufinanciranje

organiziranja Evropskog zimskog

omladinskog festivala "EVOF 2019"

Podrška organiziranju

Evropskog zimskog

omladinskog

festivala "EYOF 2019" (Zaključak

Vlade V. broj:

1117/2016. od

20.05.2016. godine)

EYOF 2019 d.o.o

450.000.00

8.

Sunifansiranje

programskih aktivnosti Paraolimpijskog

komiteta u 2019.

godini

Priprema sportista

sa invaliditetom za

odlazak na takmičenja

Paraolirnpijski komitet BiH

30,000,00

9.

Interventna sredstva rezerve za projekte i programe u oblasti sporta

Podrška programima i projektima u oblasti sporta

Sportske organizacije, klubovi, savezi i udruženja i drugi nosioci

120.000,00

UKUPNO

1.920.000,00

 

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava tekućeg transfera su:

1.     Kvalitet kandidiranih programa/projekata;

2.     Dugogodišnji kontinuitet programa/projekata;

3.     Doprinos popularizaciji i razvoju sporta;

4.     Doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata;

5.     Doprinos omasovljavanju sporta;

6.     Doprinos projekta za afirmaciju mladih sportista s ciljem razvoja sporta.

Posebni kriteriji za raspodjelu programa: Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, u okviru tekućeg transfera su:

1.     Značaj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranje uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport:

2.     Postojeće stanje objekta;

3.     Neophodnost radova;

4.     Izvori finansiranja (dokaz o ostalim izvorima finansiranja);

5.     Obim korištenja objekta i broj korisnika;

Posebni kriteriji za raspodjelu programa: Suilnansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje učešća sportista na zvaničnim međunarodnim takmičenjima, u okviru tekućeg transfera su:

Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH

1.     Značaj manifestacije i takmičenja za FBiH;

2.     Broj sportista i sportskih ekipa koje učestvuju u realizaciji projekta;

3.     Kontinuitet sportske manifestacije;

4.     Stepen uvažavanja ravnopravnosti spolova na mani­festaciji - takmičenju za koje se traži sufinanciranje;

5.     Doprinos razvoju sporta u FBiH.

Sufinanciranje učešća sportista na zvaničnim međunarodnim takmičenjima

1.     Doprinos promociji vrhunskog sporta na zvaničnim međunarodnim takmićenjima;

2.      Stepen obezbjeđenja i podsticanja vrhunskih sportskih rezultata;

3.     Ostvareni sportski rezultati u prethodnim godinama potvrđenim od strane strukovnog Saveza;

4.     Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnom nivou.

Posebni kriteriji za raspodjelu programa: Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH, u okviru tekućeg transfera su:

1.     Učešće sportskih saveza na međunarodnim takmičenjima;

2.     Postignuti sportski rezultati u prethodnoj takmičarskoj sezoni;

3.     Značaj projekta u promoviranju i predstavljanju BiH na međunarodnim sportskim takmičenjima;

4.     Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete sporta uz uvažavanje ravnopravnosti spolova.

Posebni kriteriji za raspodjelu programa; Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom, u okviru tekućeg transfera su:

1.     Značaj manifestacije s ciljem razvoja sporta kod osoba sa invaliditetom;

2.     Promoviranje sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom uz uvažavanje ravnopravnosti spolova;

3.     Stepen obezbjeđenja i podsticanja vrhunskih sportskih rezultata osoba sa invaliditetom;

4.     Značaj projekta za afirmaciju sportskih ekipa na međunarodnim takmičenjima;

5.     Značaj za razvoj sporta i uključivanje što većeg broja sportista sa invaliditetom.

Posebni kriterij za raspodjelu programa "Interventna sredstva rezerve za projekte i programe u oblasti sporta" u okviru tekućeg transfera je;

1.     Hitnost, nepredviđenost i specifičnost programa/ projekata iz oblasti sporta.

 

6. Transfer za mlade

 

Br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija-primalac

Iznos

1

2

3

4

5

1.

Podrška programima i

projektima za mlade iz oblasti kulture i sporta

Podrška programima i projektima za mlade; poboljšanje položajamladih

Institucije, organizacije, udruge i drugi nosioci odabrani putem javnog poziva

330.000,00

2.

Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u Federaciji BiH

Harmoniziranje politika

Federacije BiH prema mladima; jačanje organizacionih kapaciteta nosioca omladinske politike u Federacije BiH i njihovo promoviranje među

mladima

Institucije, organizacije, udruge i drugi nosioci odabrani putem javnog poziva

100.000,00

3.

Podrška radu

Vijeća mladih u Federaciji BiH

Jačanje organizacionih

kapaciteta Vijeća mladih Federacije BiH i

stvaranje uvjeta za rad

Vijeće mladih Federacije BiH

30.000,00

4.

Interventna sredstva za programe udruga

omladinskih

organizacija

Podrška programima i

projektima u vezi s

mladima

Institucije, organizacije, udruge i drugi nosioci

40.000,00

UKUPNO

400.000,00

 

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava tekućeg transfera su:

1.     Kvaliteta kandidiranih programa/projekata;

2.     Značaj programa/projekata za mlade u Federaciji BiH;

3.     Doprinos ostvarivanju principa ravnopravnosti spolo­va kroz kreiranje programa/projekata i očekivanih rezultata;

4.     Ravnomjerna regionalna i kantonalna zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa;

5.     Doprinos unapređenju položaja i afirmiranju mladih u Federaciji BiH.

Posebni kriteriji za raspodjelu programa "Podrška programima i projektima za mlade iz oblasti kulture i sporta" u okviru tekućeg transfera su:

1.     Poseban značaj projekata/programa za mlade iz oblas­ti kulture i sporta i njegov doprinos promoviranju mladih;

2.     Broj sudionika (direktnih/indirektnih) koji su uključe­ni u program/projekat;

3.     Značaj programa/projekta za veću društvenu uključe­nost mladih u život zajednice;

4.     Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu.

Posebni kriteriji za raspodjelu programa "Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u Federaciji BiH" u okviru tekućeg transfera su:

1.     Obim, kvaliteta i struktura istraživanja i promoviranja;

2.     Reference aplikanta i dosadašnje iskustvo u radu s mladima;

3.     Osigurana suradnja s drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama;

4.     Očekivani efekti i značaj od istraživanja, razvoja i promoviranja politika prema mladima u Federaciji BiH.

Posebni kriteriji za raspodjelu programa "Interventna sredstva za programe udruga omladinskih organizacija" u okviru tekućeg transfera su:

1.     Hitnost, nepredviđenost i specifičnost progra­ma/projekata iz oblasti mladih.

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III podtočka 1. pod rednim br. 1, 2, 3 i 4; točke III podtočka 2. pod rednim brojem l i 2; točke III podtočka 3. pod rednim brojem 1; točke III podtočka 4. pod rednim br. 1; točke III podtočka 5. pod rednim br. 1, 2, 3 i 4; točke III podtočke 6. pod rednim brojem l i 2 ove odluke, dodijelit će se na osnovu javnog poziva kojeg raspisuje federalna ministrica kulture i sporta.

 

 

V

 

 

U skladu s ovom odlukom, pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava, u svim navedenim transferima, s korisnicima potpisuje federalna ministrica kulture i sporta.

 

 

VI

 

 

Korisnici sredstava su obavezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dostaviti izvještaj s kompletnom dokumenta­cijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku koji će se regulisati ugovorom. Izvještaji obavezno sadrže i gender analizu krajnjih korisnika/ica ovih sredstava.

 

 

VII

 

 

Komisija Federalnog ministarstva kulture i sporta -Federalnog ministarstva kulture i športa za nadzor nad namjen­skim utroškom sredstava, vršit će kontrolu namjenskog utroška odobrenih sredstava korisnicima. Komisija će kontrolu vršiti na osnovu dostavljenih izvještaja od strane korisnika, a po potrebi i neposredno kod korisnika sredstava.

 

 

VIII

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo finan­cija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na, snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 324/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.