Na temelju čl. 27. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAMA - POTPORA UDRUGAMA

POTROŠAČA" UTVRĐENOG PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU TRGOVINE

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udrugama potrošača" utvrđenih u razdjelu 22. pozicija 6143 Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) Federalnom ministarstvu trgovine u iznosu od 70.000,00 KM (sedamdesettisuća KM) kako slijedi:

"Program utroška sredstava

"Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora

udrugama potrošača"

 

R. br

Naziv programa -mjere i aktivnost

Cilj programa

Organizacije (primaoci

izvršenja)

Nadzor nad

sredstvima

Iznosu KM

1.

Podrška radu i

jačanju kapacilefa

udntženja

potrošača.

Stvaranje i unaprjeđenje

uslova za kontinuiran rad

udruženja kroz iufinansiranje režijskih i drugih troškova u vezi sa redovnim aktivnostima.

Udruženja

potrošača sa

sjedištern u

Federaciji BiH

Nadzor

namjenskog

utroška

sredstava

obavlja

Federalno

ministarstvo

trgovine

30.000,00

2.

Informsanje i

savjetovanje

potrošača

Unapređenje infonnisanosti potrošača o pravnom i

nstitucionalnom okviru za

zaštitu potrošača, putem

održavanja stručnih

savjetovanja, seminara.

skupova, radionica i

okrugiih stolova, učešća u

TV i radio emisijama,

izdavanje letaka, brošura i

ostalih informativnih

materijala.

Povećanje nivoa zaštite

potrošača putem organizovanog

savjetovanja u konkretnim

potrošačkim problemima.

Udruženja

rodošaca sa

sjedištem u

Federaciji BiH

Nadzor

namjenskog

utlroška

sredstava

obavlja

Federalno

ninistarstvo

trgovine

40.000,00

UKUPNO:                                                                                                                                                70.000,00

 

 

II

 

 

Izbor korisnika i raspodjela sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udrugama potrošača" vršit će se sukladno sa Odlukom o kriterijima i postupku financiranja i sufinanciranja neprofitnih organizacija - udruga potrošača ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/15).

 

 

III

 

 

Izvješće o utrošenim sredstvima tekućih transfera Federalno ministarstvo trgovine će podnositi Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sukladno sa Zakonom.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 323/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.