Na osnovu čl. 33. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER FONDACIJI ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

KULTURE I SPORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU

KULTURE I ŠPORTA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost" utvrđenog u razdjelu 52. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministar­stvu kulture i športa u ukupnom iznosu od 330.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Raspodjela sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost" utvrđenog ovom odlukom vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima.

Opći kriteriji se utvrđuju za sve programe transfera kako slijedi:

a)     Kvaliteta programa ili projekta;

b)    Kontinuitet programa ili projekta;

c)     Doprinos projekta ili programa promociji bh. kulture i

           kulturnih vrijednosti;

d)    Jačanje kapaciteta kulturnih ustanova i

e)     Mogućnost pristupa kulturi za sve građane BiH, dok se posebni kriteriji utvrđuju za pojedinačne programe unutar transfera.

 

 

III

 

 

Raspodjela sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost" vršit će se za programe kako slijedi:

 

Redni broj

Naziv programa

Svrha programa

Korisnik

Iznos (KM)

 

1.

Otkup društveno vrijednih knjiga i časopisa domaćih izdavača registriranih na Dodručju Federacije Bosne i Hercegovine, objavljenih u 2018. gođini

Popunjavanje knjižnog fonda biblioteka i pomoć izdavačima sa područja Federacije Bosne i Hercegovine

Izdavači i biblioteke

150.000,00

 

Posebni kriteriji za program Otkup knjiga:

a)        Historijska, kulturna, tradicijska ili inovativna vrijednost knjige;

b)       Književni, stručni i društveni autoritet autora;

c)        Nagrađivanost knjige;

d)       Afirmativan prijem knjige u javnosti;

e)        Smanjenje zaostatka u recepciji svjetske književnosti,

Posebni kriteriji za program Otkup časopisa:

a) Višegodišnja tradicija časopisa;

        b) Dobro osmišljena programska orijentacija i posjedovanje estetskih, kritičko-teorijskih, kulturnih i historijskih vrijednosti;

        f) Doprinos autorskoj produkciji domaćih pisaca;

        g) Afirmiranje mladih autora i

        h) Nagrađivanost časopisa.

 

2.

Opremanje javnih narodnih, općih, gradskih, općinskih,

kantonalnih i matičnih) i

specijalnih biblioteka i

Stručno usavršavanje

blibliotekara (putem

seminara) i manifestacije

za popularizaciju

bibliotecke djelatnosti i

knjige

Najaktivniji čitač - član

biblioteke

Unapređenje uvjeta rada biblioteka sa područja Federacije BiH i saradnje između biblioteka i drugih

institucija iz oblasti kulture

Bibliotečke i druge institucije iz domena

bibliotečke djelatnosti

odabrane putem

konkursa

80.000,00

Posebni kriteriji za program Opremanje javnih i specijalnih biblioteka:

a) Funkcionalna opravdanost projekta ili programa;

b) Ekonomska opravdanost projekta ili programa;

c) Efektivno izvođenje projekta ili programa;

d) Multiplicirajući efekat projekta ili programa i

e) Finansiranje programa ili projekta iz drugih izvora.

Posebni kriteriji za program Stručno usavršavanje bibliotekara:

a) Relevantnost predloženog usavršavanja;

b) Korisnost u budućem radu i

c) Korist za biblioteku i razvoj bibliotekarstva.

Psebni kriteriji za Manifestacije za popularizaciju bibliotečke djelatnosti i knjige:

a) Doprinos razvoju bibliotečke djelatnosti;

b) Prezentiranje inovacija u bibliotečkoj djelatnosti;

c) Objedinjavanje i koordiniranje bibliotečkog rada u FBiH;

d) Sudjelovanje u popularizaciji knjige;

e) Regionalna i nacionalna zastupljenost;

f) Broj učesnika koji su obuhvaćeni projektom;

g) Finansiranje programa ili projekta iz drugih izvora;

h) Funkcionalna opravdanost projekta ili programa;

i Ekonomska opravdanost projekta ili programa i

j) Multiplicirajući efekat projekta ili programa.

Posebni kriterij za oblast Najaktivniji čitač - član biblioteke je broj pročitanih knjiga za period od godinu dana

3.

Drugi oblici sufinansiranja bibliotečke djelatnosti

Finansijska podrška za zahtjeve, projekte i potrebe iz domena bibliotečke djelatnosti

Institucije, autori drugi izvršioci poslova u okviru određenog projekta

25.000,00

Kriteriji:

Kriteriji su utvrđeni Pravilnikom o procedurama i ktiterijima za izbor korisnika i dodjelu sredstava Fondacije za bibliotečku djelatnost br. 02-62/13. 02-77/14 i 1-01-1-96/17.

4.

Servisiranje poslova Fondacije i materijalni toškovi

75.000,00

 

 

IV

 

 

Za programe 1. i 2. iz tačke III ove odluke, sredstva će se dodjeljivati na osnovu konkursa i u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za bibliotečku djelatnost broj 02-62/13 od 6.6.2013. godine, broj 02-77/14 od 26.6.2014. godine i 1-01-1-96/17 od 19.12.2017. godine.

 

 

V

 

 

Sredstva za program 3. iz tačke III ove odluke dodjeljivat će se na osnovu konkursa i raspoređivat će se na osnovu odluke Upravnog odbora Fondacije i federalnog ministra kulture i sporta, a za program 4. utvrđen u tački III ove odluke sredstva će se raspoređivati na osnovu odluka Upravnog odbora Fondacije.

 

 

VI

 

 

Korisnici sredstava će izvještaje o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava dostavljati na način i u rokovima koji su propisani Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika i dodjelu sredstava Fondacije za bibliotečku djelatnost broj 02-62/13 od 6.6.2013. godine, broj 02-77/14 od 26.6 2014. godine i T-01-1-96/17 od 19.12.2017. godine.

 

 

VII

 

 

Upravni odbor Fondacije obavezan je izvijestiti tromje­sečno o utrošenim sredstvima Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa koje o tome izvje­štava Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VIII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa i Fondacija za bibliotečku djelatnost, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 318/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.