Na osnovu čl. 33. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA SA

POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA

VLASTI I FONDOVIMA - TRANSFER ZA FOND ZA

IZDAVAŠTVO" UTVRĐENIH PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I

SPORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I

ŠPORTA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo" utvrđen u razdjelu 52. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) Federal­nom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa u ukupnom iznosu od 550.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Raspodjela sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vla­sti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo" utvrđenog ovom odlukom vršit će se u skladu sa općim i posebnim kriterijima.

Opći kriteriji se utvrđuju za sve programe transfera kako slijedi:

a)     Kvaliteta programa ili projekta;

b)    Kontinuitet programa ili projekta;

c)     Doprinos projekta ili programa promociji kulture i kulturnih vrijednosti u     Federaciji Bosne i Hercegovine;

d)    Jačanje kulturnih kapaciteta/Razvoj kulturnog kapitala i

e)     Dostupnost i inkluzivnost, a posebni kriteriji se utvr­đuju za pojedinačne programe unutar transfera.

 

 

III

 

 

Raspodjela sredstava '"Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfera za fond za izdavaštvo" vršit će se za programe kako slijedi:

 

Redni broj               

Naziv programa

Svrha programa

Korisnik

Iznos (KM)

1.

Podrška izdavačima za objavljivanje knjiga

Stimuliranje novije književnosti i djela domaćih autora i prevodilaca

Izdavači izabrani na konkursu

200,000,00

Posebni kriteriji:

a)  Književno - umjetnička, teorijska, kult urno-historijska, tradicijska ili inovativna vrijednost knjige;

b)  Književni ili stručne kompetencije autora;

c)  Važnost tematike i istraživački napor;

d)  Afirmativno mišljenje stručnih recenzenata;

e)  Smanjenje zaostatka u prevođenju i recepciji svjetske književnosti, teorijske i naučne literature iz oblasti kulture.

2. 

Periodika

Podrška izdavanju časopisa

Izdavači

90.000,00

Posebni kriteriji:

a)   Višegodišnja tradicija časopisa;

b) Dobro osmišljena programska orijentacija;

c)  Doprinos autorskoj produkciji domaćih pisaca;

d)   Posjedovanje estetskih, kritičko-teorijskih i kulturnih vrijednosti i

e)  Smanjenje zaostatka u prevođenju i recepciji svjetskih književnih i kritičko-teorijskih tokova.

3.

Plasman i promoviranje knjige i autora

- Plasman društveno vrijednih knjiga

-Promoviranje knjiga, autora i časopisa

Organizatori sajmova i prezentacija u zemlji i inostranstvu

55.000,00

 

Sajmovi knjiga u inostranstvu

Zajednica izdavača / nakladnika u BiH

15.000,00

Posebni kriteriji:

a)  Prezentiranje inovacija;

b)  Intenziviranje prisutnosti knjige, autorskoga rada i izdavačkih rezultata;

c)  Regionalna i nacionalna zastupljenost;

d)  Broj učesnika koji su obuhvaćeni projektom i

e)  Finansiranje programa ili projekta iz drugih izvora.

4.

Nova književna djela domaćih autora

Stimuliranje autora novih književnih rukopisa

Autori rukopisa izabranih na anonimnom konkursu

30,000,00

Posebni kriteriji:

a)  Književno-umjetnička, tradicijska ili inovativna vrijednost rukopisa;

b)  Jezičke i stilske vrijednosti;

c)  Rukopis predstavlja dovršenu i zaokruženu cjelinu;

d) Važnost teme i

e)  Doprinos savremenoj književnosti.

5.

Objavljivanje novih književnih djela odabranih na anonimnom konkursu

Podrška izdavačima za objavljivanje rukopisa izabranih na konkursu

Izdavači

23.000,00

Kriteriji:

Izbor izdavača vrši se na osnovu procedura propisanih Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

6.

Drugi oblici sufinansiranja izdavačke djelatnosti

Finansijska podrška za zahtjeve, projekte i potrebe iz domena izdavačke djelatnosti

Institucije, autori, izdavači i drugi podnosioci projekata

50.000,00

Kriteriji:

Kriteriji propisani Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika i dodjelu sredstava Fondacije za izdavaštvo broj: 02-25 1/13.

7.                                                                                                                                                                                                          

Servisiraiijc poslova Fondacije

87 .000,00

Kriteriji:

kriteriji za servisiranje poslova Fondacije propisani su opštim aktima Fondacije.

 

 

IV

 

 

Za programe l. 2. 3. 4. i 5. iz točke III ove odluke sredstva će se dodjeljivati na osnovu Konkursa i u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika i dodjelu sredstava Fondacije za izdavaštvo broj 02-251/13 od 4. 12. 2013. godine.

 

 

V

 

 

Sredstva za program 6. utvrđen u točki III ove odluke će se dodjeljivati na osnovu konkursa i raspoređivat će se na osnovu odluke Upravnog odbora Fondacije i federalnog ministra kulture i sporta, a za program 7. utvrđen u točki III ove odluke sredstva će se raspoređivati na osnovu odluka Upravnog odbora Fondacije.

 

 

VI

 

 

Korisnici sredstava će izvještaje o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava dostavljati na način i u rokovima koji su propisani Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika i dodjelu sredstava Fondacije za izdavaštvo broj 02-251/13 od 4.12.2013. godine.

 

 

VII

 

 

Upravni odbor Fondacije obavezan je izvijestiti tromjeseč­no o utrošenim sredstvima Federalno ministarstvo kulture i spor­ta - Federalno ministarstvo kulture i športa koje o tome izvještava Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VIII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa i Fondacija za izdavaštvo, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 317/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.