Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i tačke III Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -KANTONI I OPĆINE" gradovima i općinama ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA/FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI l

FONDOVIMA - KANTONI I OPĆINE" GRADOVIMA l

OPĆINAMA

 

 

I

 

 

U Odluci o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -kantoni i općine" gradovima i općinama ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18) u tački 11. u tabeli, općina Konjic, u koloni "namjena", riječi "Utopljavanje OS Glavatičevo" zamjenjuju se riječima: "Rekonstrukcija školskog igrališta u Glavatičevu".

 

 

II

 

 

U Odluci o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -kantoni i općine" gradovima i općinama ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18) u tački II u tabeli, Grad Tuzla, u koloni "namjena", riječi "Rekonstrukcija sale BKC" zamjenjuju se riječima: "Projekat uvođenja priključka na mrežu daljinskog zagrijavanja grada, poslovnog prostora u vlasništvu Grada Tuzle u iznosu od 25.000,00 KM" i "Projekat sanacije poslovnog prostora u vlasništvu Grada Tuzle u iznosu od 15.000,00 KM".

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 316/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.