Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 6. stavak (2) Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 62/09, 42/11, 91/13 i 101/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O GOTOVINSKIM ISPLATAMA VERIFICIRANIH

TRAŽBINA PO OSNOVI RAČUNA STARE DEVIZNE

ŠTEDNJE ZA KOJE SE NE VRŠI EMISIJA OBVEZNICA

 

 

I

 

 

Ovlašćuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija da realizira obveze po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje koje, nakon gotovinske isplate od 1.000,00 KM, ne prelaze 100,00 KM.

 

 

II

 

 

U 2019. godini, iz sredstava planiranih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), izvršit će se isplata obveza iz točke I ove odluke u odgovarajućem iznosu iz sredstava utvrđenih u Razdjelu 16 s pozicije 823400 "Otplate unutarnjeg duga - obveze za staru deviznu štednju". Isplata obveza iz točke I ove odluke realizirati će se do visine predviđenih sredstava u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za godinu u kojoj se vrši isplata.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 315/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.