Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 6. stav (2) Zakona c izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 62/09, 42/11, 91/13 i 101/16), Vlada Federacije Bosne; Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine. donosi

 

 

O D L U K U

 

O GOTOVINSKIM ISPLATAMA VERIFICIRANIH

TRAŽBINA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE

ŠTEDNJE ZA KOJE SE NE VRŠI EMISIJA OBVEZNICA

 

 

I

 

 

Ovlašćuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija da realizuje obaveze po osnovu verificira­nih računa stare devizne štednje koje, nakon gotovinske isplate od l.000,00 KM, ne prelaze 100,00 KM.

 

 

II

 

 

U 2019. godini, iz sredstava planiranih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 11/19), izvršit će se isplata obaveza iz tačke I ove odluke u odgovarajućem iznosu iz sredstava utvrđenih u Razdjelu 16 sa pozicije 823400 "Otplate unutrašnjeg duga - obaveze za staru deviznu štednju". Isplata obaveza iz tačke I ove odluke realizovat će se do visine predviđenih sredstava u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za godinu u kojoj se vrši isplata.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 315/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.