Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O GOTOVINSKIM ISPLATAMA VERIFICIRANIH

TRAŽBINA PO OSNOVI RAČUNA STARE DEVIZNE

ŠTEDNJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuju se postupci i dinamika gotovin­skih isplata verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Svakom pojedinom tražitelju, kojem je izdana potvrda o verifikaciji računa stare devizne štednje, isplaćuje se s Jedin­stvenog računa riznice Federacije Bosne i Hercegovine maksi­malni iznos od 1.000,00 KM ili ukupan iznos do 1.000,00 KM.

 

 

III

 

 

U 2019. godini, iz sredstava planiranih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), izvršit će se isplata obveza iz točke I ove odluke u odgovarajućem iznosu iz sredstava utvrđenih u Razdjelu 16 s pozicije 823400 "Otplate unutarnjeg duga - obveze za staru deviznu štednju".

 

 

IV

 

 

Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija prema kronološkom redu u pregledima pojedinačno izdanih potvrda o verificiranim tražbinama koji se objavljuju u "Službenim novinama Federacije BiH" i dvojim dnevnim novinama.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 314/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.