Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O GOTOVINSKIM ISPLATAMA VERIFICIRANIH

TRAŽBINA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE

ŠTEDNJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuju se postupci i dinamika goto­vinskih isplata verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Svakom pojedinom potražiocu, kojem je izdata potvrda o verifikaciji računa stare devizne štednje, isplaćuje se sa Jedin­stvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine mak­simalni iznos od l.000,00 KM ili ukupan iznos do l.000,00 KM.

 

 

III

 

 

U 2019. godini, iz sredstava planiranih u Budžetu Fede­racije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("'Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), izvršit će se isplata obaveza iz tačke I ove odluke u odgovarajućem iznosu iz sredstava utvrđenih u Razdjelu 16 sa pozicije 823400 "Otplate unutrašnjeg duga -obaveze za staru deviznu štednju".

 

 

IV

 

 

Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija prema hronološkom redu u pregledima pojedinačno izdatih potvrda o verificiranim tražbinama koji se objavljuju u "Službenim novinama Federacije BiH" i dvojim dnevnim novinama.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 314/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.