Na temelju članka 61. stavak (1) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) i članka 11. stavak (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije, Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE

PRIČUVE VLADE FEDERACIJE PRORAČUNA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE,

RUDARSTVA I INDUSTRIJE

 

 

I

 

 

Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federa­cije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) odobrava se izdvajanje sredstava Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, razdjel 17, gfava 1701, za financiranje Ugovora sa ponuđačem IHS Global Ltd iz Londona za pružanje konsultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u izradi tenderske dokumenta­cije, pripremi i provođenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 250.000,00 KM, na ekonomski kod:

- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge iznos 250.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12, glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 311/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fađil Novalić, v. r.