Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18,04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANIH NA JEDINSTVENOM

RAČUNU RIZNICE - TREZORA

FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANCIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANSIJA FEDERALNOM MINISTARSTVU

ZDRAVSTVA

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 20 Federalnog ministarstva zdravstva i to sa podračuna broj 1027080000032261 u iznosu od 13.949,50 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava u okviru IPA INTERREG - IPA CBC Croatia - Montenegro - Bosna i Hercegovina, namijenjenog za financiranje Projekta NeurNet -Mreža za zbrinjavanje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom i bolesnika sa uznapredovalom fazom Parkinsove bolesti (u daljem tekstu: Projekat).

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz točke I ove odluke, u iznosu od 13.949,50 KM evidentirana na podračunu broj 1027080000032261 - FMF - "NeurNet - Mreža za zbrinjavanje bolesnika s farmako­rezistentnom epilepsijom i bolesnika sa uznapredovalom fazom Parkinsove bolesti", projekat 3001088, grupa plaćanja 100-88, rasporedit će se na sljedeći ekonomski kod:

- 613100 - putni troškovi 5.700,00 KM

- 613900 - ugovorene usluge 7.300,00 KM

- 613800 - izdaci za bankarske usluge 949,50 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke koristit će se sukladno proračunu projekta, odobrenim i kontroliranim od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalno ministarstvo zdravstva će sukladno odredbi točke 15. Naputka o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Riznice ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16, 19/18) sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za proračun i javne rashode.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo zdravstva \ Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 310/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.