Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA PODRAČUNA EVIDENTIRANIH NA JEDINSTVENOM

RAČUNU TREZORA - RIZNICE

FEDERALNOG MINISTARSTVA

FEVANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA

FINANCIJA FEDERALNOM MINISTARSTVU

ZDRAVSTVA

 

 

I

 

 

Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 20 Federalnog ministarstva zdravstva i to sa podračuna broj 1027080000032261 u iznosu od 13.949,50 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje donatorskih sredstava u okviru IPA INTERREG - IPA CBC Croatia - Montenegro - Bosna i Hercegovina, namijenjenog za finansiranje Projekta NeurNet -Mreža za zbrinjavanje bolesnika s farmakorezistentnom epilep­sijom i bolesnika sa uznapredovalom fazom Parkinsove bolesti (u daljem tekstu: Projekat).

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz tačke I ove odluke, u iznosu od 13.949,50 KM evidentirana na podračunu broj 1027080000032261 - FMF - "NeurNet - Mreža za zbrinjavanje bolesnika s farmako­rezistentnom epilepsijom i bolesnika sa uznapredovalom fazom Parkinsove bolesti", projekat 3001088, grupa plaćanja 100-88, rasporedit će se na sljedeći ekonomski kod:

- 613100 - putni troškovi 5.700,00 KM

- 613900 - ugovorene usluge 7.300,00 KM

- 613800 - izdaci za bankarske usluge 949,50 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz tačke III ove odluke koristit će se u skladu sa budžetom projekta, odobrenim i kontroliranim od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalno ministarstvo zdravstva će u skladu sa odredbom tačke 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15,4/16, 19/18)

sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjen­skom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija/ Federalnom ministarstvu financija - Sektor za budžet i javne rashode.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 310/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.