Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA OBEZBIJEĐENIH

OD STRANE DONATORA SA POSEBNOG

NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU

JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE FEDERALNOG

MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA - FEDERALNOG

MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Riznice Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se utrošak sredstava Razdjel 52 Federalnog ministar­stva kulture i športa i to sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun broj: 102-050-0000106698 u iznosu od 36.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Donatorska sredstva iz točke I ove odluke u iznosu od 36.000,00 KM evidentirana na podračunu broj: 102-050-0000106698, grupa plaćanja 100-92, kod projekta 3001092, rasporedit će se na sljedeći ekonomski kod;

- 613900 - "Ugovorene i druge posebne usluge" u iznosu od 36.000,00 KM

 

 

III

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke koristit će se isključivo u skladu sa pojedinačnim proračunima projekata, odobrenim i kontroliranim od strane donatora.

 

 

IV

 

 

O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalno ministarstvo kulture i športa - Fede­ralno ministarstvo kulture i sporta će u skladu sa odredbom točke 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspola­ganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Riznice ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za proračun i javne rashode.

 

 

V

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo kulture i športa - Federalno ministarstvo kulture i sporta i Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, svako u okvira svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 309/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.