Na temelju čl. 25. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

TEKUĆEG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM

PODUZEĆIMA - TRANSFER ŽELJEZNICAMA FBiH"

UTVRĐENOG PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Transfer željeznicama FBiH" utvrđenih u razdjelu 18. ekonomski kod 6144 Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

 

 

II

 

 

Svrha Programa: Provođenje Zakona o financiranju željezničke infrastrukture i sufinanciranju putničkog i kombiniranog prometa ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/03) po kojem Federacija financira održavanje željezničke infrastrukture, sufinancira željeznički putnički i kombinirani promet i financira rad Bosansko-hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo po Sporazumu između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/98 i 99/12).

Visina sredstava: Iznosi 22.000.000,00 KM i bit će raspoređena prema namjeni  korisniku sredstava kako slijedi:

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj

Korisnik transfera

Svrha programa

Iznos u KM

1.

JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

finansiranjc održavanja željezničke infrastrukture

19.300.000,00

sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja

2.000.000,00

sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog kombinovanog saobraćaja

100.000,00

 

UKUPNO:

21.400.000,00

2.

Bosansko-hercegovačka željeznička javna korporacija

učešća Federacije BiH u finansiranju BHŽJK

600.000,00

 

 

UKUPNO:

22.000.000,00

 

 

III

 

 

Korisnicima transfera iz točke II ove odluke sredstva će se prebacivati u jednakim mjesečnim iznosima.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će po donošenju ove odluke zaključiti ugovor sa JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo prema namjeni i visini sredstava utvrđenih u točki II ove odluke.

 

 

V

 

 

Korisnici sredstava su obvezni da dodijeljena sredstva iz točke II ove odluke koriste namjenski i da o utrošenim sredstvima godišnje izvješćavaju Federalno ministarstvo prometa i komunikacija koje je obvezno razmotriti iste i dostaviti konačna izvješća Federalnom ministarstvu financija koje će izvješćavati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Korisnici sredstava će periodično dostavljati Federalnom ministarstvo prometa i komunikacija izvješće o namjenskom utrošku sredstava na propisanom obrascu broj 9. utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvješćavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15,4/16 i 19/18).

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će na temelju dostavljenog izvješća iz stavka (2) ove točke izvješćavati Federalno ministarstvo financija o iznosu prebačenih sredstava.

 

 

VI

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija i korisnici transfera iz točke II ove odluke svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 308/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.